Искаш ли да разбереш тайните на живота?
КАПКИТЕ НА Д-Р БАХ
Приятели, това е поздрав за всички вас.

ЦВЕТЯТА НА БАХ

Пати Аспен

 

БЕЛЕЖКИ  НА  АВТОРКАТА

Скъпи читателю,

Вие държите в ръцете си един достъпен и лесен наръчник, който ще ви помогне да възстановите радостта в душата си чрез една много популярна на Запад система за лечение. Тя е позната като "ЦВЕ­ТЯТА НА БАХ". Цветните есенции на Бах са разт­вори, извлечени от цветята. Те притежават високи енергийни вибрации, които влизат във взаимодействие с енергийното поле на пациента и го хармонизират. С това те възстановяват вашето душевно равновесие и ви карат да почувствате прилив на нови сили и жизнерадост.

Според д-р Бах болестните симптоми са следст­вие на определени душевни състояния (страх, потис­натост, ревност, изтощение, вкопчване, критичност и т. н.), които нарушават баланса и правилното функциониране на човешкия организъм. С възстановя­ването на енергийното равновесие в него и отваря­нето му към по-високи импулси се възвръщат естес­твената радост от живота, любовта и спокойстви­ето в душата, в резултат на което болестите се повлияват положително и изчезват. Човекът е една динамична системи, която трябва да се поддържа в равновесие и хармония чрез много грижи и любов към себе си. Бах пише: "Можем да определим състоянието на нашето здраве чрез радостта и на базата на усещането ни за щастие можем да разберем дали сме следвали указанията на нашата душа".

Тази книга е една покана за пътешествие в света  на собствената ни душевност и самоопознаване. Тя дава нови възможности да се осъзнаят начините, по които може да се балансира личната невидима енер­гийна система, да се възстанови собствената физическа, умствена, емоционална и духовна индивидуал­ност. Книгата предлага множество бележки за от­криване и разбиране на тази индивидуалност. Това е един пътеводител, който ще ви съпътства през целия Живот, помагайки ви да разберете на какъв етап сте и на какво да обърнете внимание именно в този момент.

Отваряйте често тази книга, защото в отделните етапи от живота си ще откривате различни нужди от дадени цветни есенции. Така както Животът ни минава през различни ситуации, така и ние достигаме до различни степени на зрялост, така се променя и отношението ни при оценяване на настоящия момент и настоящите промени и нужди.

Желая ви да изпитате много радост и удовлет­ворение от тази книга!

 

  ВЪВЕДЕНИЕ

Вечните истини, от които зависят ефикас­ността и успеха на лечението с цветята на Бах, могат да бъдат илюстрирани по стотици начини. Важно е обаче да се разберат така, че да влязат в унисон с душата на читателя.

Терапията с цветята на Бах, която е известна и като цветотерапия, е била разработена в началото на века от английския лекар Едуард Бах. Основната й идея е, че негативните душев­ни състояния са причината за болестите, а не обратното. С възстановяването на душевното равновесие и хармонията в човека и излекуване­то на ума се постига и възстановяване на фи­зическото тяло.

На пръв поглед посланието на доктор Едуард Бах може да изглежда утопия или идеал, дале­чен от света на здравето. Този свят обаче съ­ществува реално. Това е експериментално до­казано от многобройните пациенти, излекува­ни чрез цветните есенции на доктор Бах.

Човекът е една динамична и променяща се система, която непрекъснато се стреми към равновесие. Когато това равновесие липсва, се проявяват различни симптоми и се стига до болест. Болестта по мнението на Бах е „само и изключително коректор. Тя не е нито отмъс­тителна, нито Жестока, а по-скоро е средст­во, чрез което нашата душа си служи, за да покаже грешките ни, за да ни предпази да извър шим по-големи грешки, за да ни предпази да предизвикаме по-големи вреди и да ни върне на пътя на истината и светлината, който никога не би трябвало да изоставяме."

Бах твърди, че единственият начин да се излекуваме наистина от болестите е да отк­рием грешката в нас и да се освободим от нея. Той ни съветва да посвещаваме по една минута на ден само на себе си, за да си изясним насто­ящето си състояние. „Всяко истинско позна­ние идва единствено от нашата вътрешност чрез мълчаливата комуникация с нашата душа", пише Бах. Когато открием грешката, не тряб­ва да й обявяваме война и да се стараем да я отстраним на всяка цена, защото по този начин само ще укрепим позициите й. Вместо това Едуард Бах съветва да започнем да развиваме| противоположни качества у нас.

Много хора вече са се убедили, че положител­ните мисли и доброто психическо състояние водят до здраве, бодрост и Жизненост. И об­ратното, отрицателните и мрачни мисли пре­дизвикват спад в Жизнените сили. Необходимо е да премахнем блокажите, които са следствие на негативните мисли и чувства, за да възвър­нем хармонията и равновесието вътре в нас.

Цветните есенции на д-р Бах са били създа­дени именно с цел да ни подпомагат да възста­новяваме вътрешната хармония и да ни подтик­ват към положителни мисли и усещания. Те обливат личността с положителните си енергийни вибрации и същевременно помагат за развитието на противоположни качества на тези, които искаме да премахнем. По този начин се възстановява естествената и вътрешно ­присъща радост от Живота.

Животът на Едуард Бах

Едуард Бах е роден на 24.09.1886 г. близо до Бирмингам, Англия. От 1903 до 1906 г. той рабо­ти в предприятието на баща си за производс­тво на месинг. Той дълго се колебае между про­фесията на теолога и тази на лекаря. От 1906 г. учи медицина в университета в Бирмингам и впоследствие стажува в болницата на Юнивър­сити колидж в Лондон, където се дипломира през 1912 г.

Бах мечтае за една по-различна медицина, която да предложи по-прости и сигурни методи за лечение от традиционната. Той се отдава на болничната практика и поне в началото тя му се струва интересна. Вследствие обаче на голямата си чувствителност той бързо си дава сметка, че лекарската практика е механична и обезличаваща пациентите. Неговите колеги се съсредоточавали върху болестта, симптома и лечението му, но не обръщали никакво внимание на личността и емоционалните нужди на паци­ента. Още тогава Бах счита, че трябва да бъде лекуван болният, а не болестта му, защото всяко човешко същество е един отделен свят. Точно поради тази причина някои лекарства се оказвали полезни за един пациент и напълно безполезни за друг.

След завършване на образованието си той става асистент в отделението по бактерио­логия и имунология и се занимава с връзката между бактериите в човешкия чревен тракт и някои прояви на хроничните болести. Той успя­ва да култивира в лабораторията си различни бактериални колонии и да създаде ваксина, ко­ято инжектира на някои пациенти. Всички те се излекуват, изчезват дори и трудните за премахване артритни и ревматични болки. От този момент нататък Бах работи върху проб­лема за необходимите дози и интервалите за прилагането на ваксините.

През 1917 г. Вследствие на вече влошеното му здраве, Бах се разболява от злокачествен тумор на далака. След хирургическото отст­раняване на тумора прогнозата на лекарите е, че му остават само три месеца Живот. Въпре­ки отчаянието си, Бах успява да надмогне бо­лестта благодарение на силното си Желание да доведе опитите си докрай. Така той осъзна­ва, че една голяма любов, една страст и една цел представляват решаващи фактори в Живо­та на човека, пред които дори и смъртта губи силата си.

След излекуването си през 1918 г. Бах е наз­начен в Хомеопатичната болница в ЛОНДОН където се запознава с работата на Самуел Ханеман и остава поразен, че преди един век била открита връзка между хроничните болес­ти и чревните интоксикации. За разлика от Бах, Ханеман не лекува с бактерии, а с билки, расте­ния, мъхове, отрови и метали в минимални коли­чества. Бах е ентусиазиран, защото разбира, че ако обедини откритията на Ханеман със собствените си, би постигнал забележителни резултати.

Благодарение на хомеопатията Бах успява да изготви нови ваксини, които вече се приемат орално. Тези ваксини, наречени „нозоди" разре­шават успешно стотици случаи на хронични болести. Бах разделя нозодите на 7 основни групи, отговарящи на така наречените емоци­онални симптоми на пациентите, което му помага да открие връзката между различните бактериални групи и определени типове душев­ни нагласи. Така той започва да се пита дали случайно на всяка болест не съответства да­дено душевно състояние. Едуард Бах продължава нататък и се пита: „А какво, ако именно душевното състояние е причинителят на бо­лестта, а не обратно?"

Бах решава да задълбочи изучаване на психо­логическия аспект на болестите. По това вре­ме неговата гениалност става всепризната и той дори е наречен „втория Ханеман". Междув­ременно отваря лаборатория и офис за кон­султации за бедните. Той работи много и прави множество експерименти: търси причините за болестите в бактериите, в храненето и в психологическото поведение на пациентите.

Бах не е много удовлетворен от ваксините, тъй като едни хора се излекуват, а други - не, като при излекуваните симптомите понякога отново се връщат. Това го подтиква да търси нови лекове сред природата. Така той открива, че някои растения имат същите положителни ефекти, както бактериите и започва да изра­ботва ваксини от тях, които да заместят седемте групи бактерии.

От 1928 г. Бах се концентрира върху психи­ческите компоненти на болестите и открива, че всеки тип личност реагира по еднакъв или поне по много подобен начин на проявата на болестите. Той публикува труда Some New Remedies and Their Uses (Някои нови лекове и тяхната употреба). От 1930 г. той изоставя студиото и лабораторията си в Лондон и заед­но с асистентката си Нора Уикс продължава търсенето и приготвянето на първите девет, от т. н. „дванайсет лечителя". Приготвянето на есенциите става по метода на слънцето, при който се избягва проблема с поляризиране­то. Той описва откритията и философията си в книгата Heal Thyself (Излекувай себе си), коя­то остава основно произведение на неговия труд. Бившите му колеги започват да използ­ват цветните есенции при лечението на болни и го окуражават да продължи работата си.

Той открива 12 основни негативни състоя­ния, които трябва да бъдат балансирани: страх,  ужас, нерешителност, безразличие и апатия, съмнение и обезкуражаване, слабост, липса на доверие в себе си, нетърпение, прекален енту­сиазъм, самота, умствено самоизмъчване и нахалство.

През 1931 г. Бах открива останалите три лека от серията на „дванайсетте лечителя". Той вече е абсолютно убеден, че може да замести всичко, което е получил от бактериите с прос­тите есенции, извлечени от цветя. По това време публикува и книгата си The Twelve Healers and Other Remedies (Дванадесетте лечителя и други лекове), чието съдържание е било пред­шествано от Free Thyself (Освободи себе си).

На 43-годишна възраст за него започва нов Живот. Той се отдава на дълги разходки по гори и поляни в търсене на треви и цветя, които биха могли да му бъдат полезни. Естествено, че фитотерапията не е била новост, но Бах е убеден, че цветовете са много по-ефикасни от билките, защото притежават целия енергиен код на растенията. Те работят на едно по-фино и дълбоко ниво и променят негативното психо­логическо състояние на личността. Резулта­тите от лечението с неговите цветни есен­ции са много успешни, но все още липсва нещо: между пациентите, които изпитват еднаква негативна емоция, някои не реагират така доб­ре на един и същи лек. Така Бах си дава сметка, че негативните емоции имат различни нюанси: съществува страх от нещо конкретно, както и страх, който е неясен и необясним; съществува горда самота и самота, която е много изстрадана и т. н.

Бах продължава да търси нови цветя, които да лекуват всички варианти на душевните със­тояния. През 1935 г. цветните есенции вече са 38 на брой.

През 1936 г. Бах счита системата си за ле­чение за окончателно завършена и започва да я разпространява на различни конференции.

На 27.11.1936 г. Едуард Бах умира по време на сън.

Тридесет и осемте есенции на Бах произли­зат, както казва той „от цветя от по-висш порядък". Всяка от тях е представител на определено вътрешно поведение и като ката­лизатор възстановява всеки път блокирания контакт между душата и личността.

 

УНИКАЛНОСТ НА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА

Уникалността на терапията с цветята на Бах се състои главно в пълната й позитивност.

През 1930 г. списанието „The Homeopathic World" публикува статия на Едуард Бах, илюст­рираща метода, който той е търсил дълго и съчетава простотата и силата на четирите природни елемента: „земята, която е майка, въздухът, който храни цветето, слънцето и огънят, които му помагат да отдаде свойствата си и водата, която ги събира и се обога­тява от неговите лечебни съставки".

Цветотерапията не унищожава цветето и не е част от класическата фитотерапия, която изцелява болките с помощта на лечебни расте­ния. Тя, както и хомеопатията, използва еле­менти, които носят хармонизиращи вибрации и работи върху енергията и върху общата дисхар­мония на личността.

При този метод не се използва билка, която например лекува бъбреците, а вибрацията на дадено цвете, която хармонизира със съответ­ната емоция на пациента и така се отстраня­ва физическият симптом, предизвикан от нея.

Както казва Бах, преди да се разболее даден орган се „разболява" личността чрез емоциите си, които пречат на правилното функциониране на тялото и, ако искаме да работим върху истинската причина за болестта, трябва да хармонизираме тези емоции.

Тъй като емоциите имат по-фина вибрация от органичната материя, те реагират по-доб­ре на лечебен метод, който въздейства на виб­рационно ниво.

Цветотерапията не предизвиква никакво влошаване на симптомите, както често се случва при хомеопатичното лечение, основните субстанции не са отровни, защото за енерге­тизиране на цветните концентрати се изпол­зва така нареченият метод на слънцето. Кон­центратите от оригиналните цветя на Бах могат да се приемат на всякаква възраст без никаква опасност. Изобщо не съществува опас­ност и от подозиране. За 65 години от изпол­зването им не са открити никакви странични ефекти, дори в случаите на не дотам подходящ избор на цветна есенция. Позовавайки се на досега известния опит, е доказано, че ефикас­ността на оригиналните есенции на цветята на Бах не се повлиява от едновременното им приемане с традиционните лекарства, нито от своя страна цветята на Бах влияят отрицател­но на традиционните лекарства и на хомеопа­тичните лекове.

За Бах е било важно да създаде система за лечение толкова проста, че да може да бъде директно практикувана от всички и толкова икономична и достъпна за всеки, че да неутра­лизира интересите на големите химико-фарма­цевтични компании. Той е защитил и изконното право на всеки да бъде творец на собственото си здраве, като е предложил начин на страда­щите да намерят в себе си произхода на бо­лестта и да се превърнат в лечители на самите себе си. Както пише Бах: „Като си даваме смет­ка, че истинската причина на болестта се намира в нашата личност и е под наш контрол, можем да живеем без страх и притеснения, знаейки че средствата за излекуване се нами­рат в самите нас."

Хармонизирането на личността при приема­нето на есенциите става по толкова естест­вен и лесен начин, че процесът е почти неуловим и без всякакво насилие. Човек просто усеща огромна лекота, радост, успокоение и хармония в цялото си тяло. Жизнеността му се увеличава и той се справя с ежедневните си задачи без­проблемно. Възвръща се здравият нощен сън и тялото се освобождава от токсините както на умствено, така и на физическо ниво.

 

 СИСТЕМАТА ОТ ЦВЕТНИ ЕСЕНЦИИ

„Цветните есенции не лекуват поради факта, че въздействат директно върху болестта, а защото обливат нашия организъм с позитивните вибрации на висшето Аз, пред което болестта се разтопява като сняг на слънце.

Не съществува истинско излекуване без промяна на начина на Живот, без мир в душата и без усещане за вътрешна радост."

Едуард Бах

 1. АГРИМОНИ - Цветето на честността

(Камшик)

AGRIMONY (AGRIMONIA EUROPATORIA)

Основни симптоми: Личността крие зад безгрижна и весела маска измъчващите я мисли и вътрешното си безпокойство.

Типът човек Азримони изглежда винаги весел и без проблеми. Този тип хора винаги са в добро настроение, винаги са готови да се по­шегуват, приятни са за компания и са обичани от всички, защото създават радостна атмос­фера. Тяхната веселост е направо заразителна за другите, затова в тяхно присъствие човек трудно се отегчава. Тяхната безгрижност оба­че е само една маска, зад която се крие вътреш­на тревога. Положителното състояние Агримо­ни е свързано с искреността, вътрешно присъ­щата радост и със способността за конфрон­тация със заобикалящите. Човекът Агримони има добри приятели, с които споделя открито проблемите си. При отрицателното състояние човекът се стреми да избягва тъмната страна на Живота и негативния опит.

В действителност човекът, който се нуждае от Агримони, демонстрира пред околните безгрижие, спокойствие и радост и точно поради това негативното състояние Агримони е най-трудно за разпознаване.

Този, които се нуждае от Агримони, се измъч­ва от страхове и безпокойства, като често става дума за притеснения, свързани с болес­ти, загуба на пари или трудности в работата. Обаче такъв човек по-скоро би си отрязал езика, oтколкото да се оплаче. Индивидът, който се характеризира с Агримони, остава винаги не­възмутим, като актьор на сцена, който не обръща внимание на нещата зад кулисите.

 По природа характерът Агримони изпитва дълбока нужда от хармония и в същото време е много чувствителен. Контрастите и дисхармонията, които усеща в заобикалящата го среда, го карат да страда дотам, че от любов към мира и спокойствието жертва себе си. Той е много любезен с околните с надеждата, че другите ще му отговорят със същото.

Когато типът Агримони остане насаме със себе си, проблемите му го връхлитат и затова той винаги търси компания, за да забрави без­покойствата си. Вътрешната тревожност, от която страда този човек, се изразява чрез барабанене с пръсти, треперене на ръцете, гризане на ноктите, кожни възпаления, нервни тикове или скърцане със зъби по време на сън. Човекът със силен компонент Агримони трудно заспива, защото това което през деня е било изтласкано от съзнанието се връща отново. Колкото повече се върти в леглото, толкова повече се засилва безпокойството му. Тогава, за да избяга от потискащите го мисли, се зас­тоява до късно пред телевизора, чете или тър­си друг начин да се разсее. Някои от този тип хора се отдават на алкохол, лекарства или наркотици, за да забравят притесненията си.

Тъй като възприетата маска трябва да из­държи на вътрешния натиск, типът Агримони постепенно се стяга и се появяват болестни състояния като запек и задържане на урина.

Често пациентите Агримони имат много нисък праг на поносимост към болка, защото душевните им мъки се проявяват само на физи­ческо ниво.

А сега да направим едно сравнение: типът Гентиан също се измъчва от безпокойства, които обаче си създава самият той, вкопчвайки се в проблемите си и негативните си мисли. Агримони от своя страна измества негативни­те неща и се старае да игнорира проблемите, които се връщат към него като бумеранг. Кол­кото повече се старае да потисне тревогите си, толкова повече се изолира от самия себе си.

Този тип хора понякога несъзнателно не ус­пяват да създадат близки взаимоотношения, защото се страхуват да споделят прекалено лични неща, и така връзките им винаги оста­ват повърхностни.

Ако чувствата непрекъснато се крият, с времето те престават да се разпознават и маската започва да се възприема като истин­ски чувства и нужди.

Типът човек, който би трябвало да пие Агри­мони, е и този, който след диета за отслабване възстановява бързо килограмите, защото с храната компенсира вътрешния конфликт. Чес­то състоянието Агримони е следствие на вне­запна или тежка ситуация, предизвикваща вът­решен конфликт, като например смъртта на любим човек или раздялата с партньора. Друга мотивация за това поведение може да идва още от детството в случай, че детето е трябвало да се справя

Опитът показва, че Агримони е едно от цве­тята най-подходящи за деца. Децата са радос­тни и общителни. Техните сълзи изсъхват бързо. По бреме на растежа детето обикновено има периоди на тъга и самота и в тези случаи Агримони ще му помогне да общува по-добре и да дава израз на чувствата си. Агримони би могло да бъде от голяма полза също така и по време на пубертета, когато юношите се сблъскват с противоречиви мисли и чувства.

Фрази, типични за поведението Агримо­ни:

-     Не искам моите проблеми да тежат на другите, затова ги държа за себе си.

-     Страх ме е да се разкривам пред другите.

-     Нещата трябва да са наистина много зле преди да си го призная.

-     Страх ме е да не се изложа пред другите.

-     Живея според мотото „усмихвай се винаги", защото така съм бил възпитаван.

-     Способен съм да заблудя другите, прикривайки моя страх.

-     Представям се за весел човек и водя светски живот, но вътрешно съм напълно потиснат и нощем скърцам със зъби в съня си.

-     Не позволявам на никого да има близък контакт с мен, защото ме е страх да задълбоча връзката.

-      Опитвам се да помагам на другите, за да избягам от собствените си чувства и нужди.

-     Способен съм да се примиря с много неща, за да цари мир около мене.

-     Важно е какво мислят хората за мен.

-     Често си слагам розови очила, за да не виждам неприятните неща.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

     Искреност и откритост в отношенията със заобикалящите.

     Способност да се казва „не" и повишено себеуважение.

     Радост, вътрешен мир и оптимизъм.

     Способност за посрещане положителните и отрицателните събития с яснота.

 

2. АСПЕН - Цветето на предзнаменованието

(Трепетлика)

ASPEN (POPULUS TREMULA)

Основни симптоми: Необясним страх и предчувствия за нещо неминуемо и опасно измъчват човека.

Човекът, който се нуждае от Аспен страда от неясни страхове, за чийто произход не се досеща. казва, че го е страх, но не знае от какво.

 Положителното състояние Аспен е свързано с чувствителността към фините енергии. То се изразява и в способността да се свързваш с тези по-фини и нематериални нива, без страх да ги откриваш и изследваш и да използваш това знание, за да помогнеш другите. Тези качества са типични за добрите учители, пси­хотерапевтите и дори за актьорите.

В негативното състояние Аспен човек е об­зет от неосъзнати страхове. Той, без да си дава сметка, е потънал денем и нощем в мисли и чувства, идващи от астралното му ниво. От това се ражда мистериозният страх, който бавно се изкачва по гърба, кара кожата да настръхне и изправя косите. В най-крайните случаи цялото тяло е полазело от страх, който се изразява в треперене, неочаквано изпотява­не и свиване на стомаха на топка. Това е си­туация без изход за повечето страдащи, която създава още по-силни страхове.

Някои хора страдат от лоши предзнаменова­ния и си представят, че се случва ужасна беда или направо катастрофа. Техният ирационален страх превръща Живота им в ад. Много от нещата, от които се боят, са само плод на тяхната фантазия. Типичен пример за поведе­нието Аспен е страхът на децата от призраци,  чудовища или крокодили под леглото или тях­ното желание да спят на отворена врата или запалена лампа. Нереален е също така страхът от змии и паяци у възрастните.

Необходимост от Аспен има и този, който б състояние на страх и предразсъдъци се оставя да бъде очарован от мистериозната и магичес­ка реалност и така става Жертва на фантази­ята си.

Човекът Аспен регистрира всичко около себе си: конфликтния климат на работното място, умората или тъгата на хората, които го зао­бикалят в помещението, страха от инфлация или опасността от война, и затова изразходва много енергия. За разлика от състоянието Мимулус, където е възможно ясно да се опреде­лят причините за страховете и да се обсъдят с другите, при Аспен тревогите остават неяс­ни и смътни и не могат да се изразят конкрет­но. Аспен представлява всички онези страхове, които се появяват при такива теми като ре­лигията и смъртта. Мнозина подхранват стра­ховете си, очевидно защото те са започнали да им доставят мазохистично удоволствие.

Типът Аспен е много чувствителен индивид и дори може да притежава способности на медиум. В това именно съчетание на дарба, от една страна, и голям страх, от друга, се крие голяма опасност, защото тази комбинация неминуемо задейства негативни ситуации.

Невъзможно е да помогнем на типа Аспен  като се опитваме да го убеждаваме, че страхът му е измислен или че всичко това само му се привижда. Приемането на цветето на Бах ще му помогне да оцени по позитивен начин фината си чувствителност и да осъзнае, че зад всяко нещо стои божествената любов, която възнаг­раждава за всичко. Тъй като не сме сами във вибриращата с различни енергии вселена, ти­път Аспен трябва да се научи да не изпада в паника, когато усеща нещо от тази по-фина сфера.

Опитът показва, че е от полза прилагането на Аспен като помощно средство при алкохоли­ци, които стават Жертви на агресия. Това цвете е полезно при Жени, претърпели насилие и при деца, които са били обект на сексуални злоу­потреби, защото при страха от конкретната ситуация се развива генерализиран страх.

Състоянието Аспен се проявява рядко в край­ната форма, която е описана по-горе и която е доста драматична. В по-леките форми човек обикновено се оплаква от неясни и необясними страхове или се бои от тъмното.

Фрази, типични за поведението Аспен:

-     Страх ме е от всичко, което не успявам веднага да разбера.

-     По тъмно ме е страх, че може да се случи нещо опасно.

-     Често нощем имам усещане за тежест в гърдите, след което ме обхваща необясним страх. Да си призная винаги ме е страх и най-вече, когато получавам тези нощни атаки. Често ме е страх от страха.

-     Често от страх не се решавам да изляза от къщи.

-     Страх ме е от духове.

-     Нощем сънувам кошмари и се събуждам с ужасен страх.

-     Страх ме е да не претърпя насилие.

-     Страх ме е, че мога да се срина психически, Въпреки че в момента съм в прекрасно здраве.

-     Понякога имам усещането, че се е случило нещо ужасно. След това се оказва, че моята боязън е била напразна и съм си измислил всичко.

-     Ако на някого се случи нещо лошо, веднага се страхувам, че може да се случи същото и на мен.

-     Страх ме е от бъдещето.

-     В определени места ставам неспокоен и ме е страх. Може би зависи от някаква негативна Вибрация там.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Значителна възприемчивост.

Осъзнаване на собствената чувствителност и способност да бъде използвана конструк­тивно.

Кураж да се продължи напред.

Възможност да се влезе в контакт с по-фини нива и да се установят медиумни връзки.

 

3. БИЙЧ - Цветето на толерантността

(Обикновен бук)

BEEHCH  (FAGUS SYLVATICA)

Основни симптоми: Този тип проявява пре­калена критичност, нетолерантност към дру­гите и предразсъдъци.

Човекът, който се нуждае от Бийч, е веч­ният критикар, търсещ навсякъде негатив­ното

 Той не познава съчувствието, толерантност­та и разбирането за малките грешки на други­те. Затова е суров с всички и се оплаква непре­къснато за дреболии.

Бийч е свързан с положителния потенциал на разсъдливостта и толерантността. В негативното състояние Бийч индивидът реагира по свръхкритичен начин, подценявайки околните, или с прекомерна толерантност и разбиране на другите.

Не би трябвало да се заблуждаваме, всеки от нас в един или друг момент от Живота си се оказва в негативното състояние Бийч. В това състояние другият е оценяван и съден според личните ни тесногръди разбирания, без да се опитваме да се поставим на негово място и да го разберем. Голяма рядкост е да се срещне някой по-арогантен от негативния Бийч. И е трудно да се разбере, че зад строгите му твърдения всъщност се крие човешкото Жела­ние да се направи света по-хубав и уютен.

Друг аспект, характеризиращ негативното състояние Бийч, е да не виждаш гредата в собственото си око, а да се хващаш за сламка­та в чуждото. Човек се опитва да се самоана­лизира, без да си дава сметка за собствените слабости, като ги проектира върху другите.

Например не понася в другите подсъзнателната си тенденция да критикува и точно това поведение предизвиква у него стомашни болес­ти като гастрит или язва.

Поведението Бийч е основен проблем на лич­ността, защото тя забелязва само чуждите дребни грешки и не вижда собствените си. Това е отказ да признае пред себе си собственото си несъвършенство, което наранява гордост­та, а и заложеното в нея чувство за превъзход­ство.

Това неправилно поведение не притеснява човека, който практически не осъзнава, че то е някакъв проблем за него. С времето обаче то започва да се манифестира на физическо ниво по много болезнен начин. Продължителното нетолерантно и арогантно поведение се проя­вява на телесно ниво под формата на различни алергии към такива безобидни вещества като домашен прах, животински косми или различни полени. Така „алергията" към чуждите дефекти се проявява на материално ниво. Когато се стигне до такива заболявания, е важно да се признаят грешките и да се слезе от пиедеста­ла, защото иначе това поведение, освен че е неприятно за околните, е опасно и за здраве­то.

Детето в състояние Бийч обикновено си гризе ноктите, когато подсъзнателно не одобрява поведението на някой близък. То би искало да направи нещо по този въпрос, но осъзнава, че е рисковано, затова си остри ноктите.

С приемането на цветето Бийч личността възстановява контакта с положителните цен­ности в себе си и с това разширява възможнос­тите си за самопознание и познание изобщо. Тясната критика се трансформира в разбиране и чувствителност. Арогантността се превръща в искрена и толерантна любов.

Фрази, типични за поведението Бийч:

-     Критикувам с удоволствие.

-     При явно насилие не успявам да си държа устата затворена дори с това да накърня имиджа си.

-     Другите ме наричат критикар.

-     Критикувам само защото имам добри намерения и искам да помогна на другите, като показвам грешките им.

-     Много съм горд, когато критикувам иронично и изказвам мисли, подценяващи другите.

-     Можех да стана един добър сатирик.

-     Често другите не оценяват моя сарказъм.

-     Мисля, че който не може да се смее на грешките на другите е достоен за съжаление.

-     Ако някой не може да понася моята критика и се чувства обиден от добронамерените ми забележки, това си е негов проблем.

-     Не мога да разбера защо някои хора са така чувствителни и реагират алергично на критика.

-     Не ми харесва, когато ме критикуват без основание. Аз също критикувам, но само когато е необходимо и е за доброто на другите.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

 Способност да се толерират хората с отличаващ се характер с техните положителни и отрицателни качества.

 Способност да се признае развитието на другите и правото им на грешки.

 Искрено разбиране на другите и толерантно отношение.

 Себеуважение и увеличена любов към себе си.

4. СЕНТАУРИ - Цветето на благоразположението

(Червен кантарион)

CENTAURY (CENTAURIUM ERYTHRAEA)

Основни симптоми: Личността има слаба воля, прекалено е отзивчива към нуждите на другите и не умее да казва „Не".

Типът Сентаури е мил, загрижен за други­те и любезен човек и заради тази своя доб­рота е обичан от всички. Мотивацията, която задвижва тези благородни качества обаче е Желанието да бъде оценен и харесван от други­те. От страх да не обиди някого и така да загуби уважението му, той е много внимателен и стига до угодничене. По този начин жертва решителността и личната си реализация в полза на признанието и вниманието на други­те, които така страстно Желае. Благоразполо­жението, помощта и служенето на другите вър­вят често срещу интересите на личността му.

Положителното състояние Сентаури е свър­зано с решителността и осъзнаването на соб­ствената идентичност, затова в негативното състояние волята е много отслабена и нераз­вита. Отстрани се остава с впечатлението, че субектът Сентаури се е отказал от силата на волята си още от раждането си и затова се задоволява само да участва в инициативите, предложени от другите. Това се обуславя и от страха му да не загуби уважението и любовта на околните и така се превръща в послушен роб на някоя доминираща личност.

Човекът, чието душевно състояние е Сента­ури, обикновено има много отпуснато и слабо ръкостискане. Това състояние включва в себе си двойно ограничение: както в личен план, така и в енергетичен.

В личен план трябва да поставя граници спрямо другите, за да не става зависим от тях. В енергетичен аспект се получава ограничаване на личното енергийно поле спрямо заобикаля­щия го свят. Такъв човек често казва, че в компанията на определени хора се чувства отпаднал и уморен и се притеснява, че му пият от енергията. В тези случаи цветето Сентаури е от голяма полза, защото възстановява аура­та му и го предпазва от въздействието на заобикалящия го свят. Заедно с Уолнът то е добър лек за защита от въздействието на така наречената „астрална сфера" или от силното въздействие на някоя секта или „просветен" учител.

В никой терапевтичен кабинет не бива да липсва флаконче с това цвете на Бах, тъй като и най-волевият терапевт може да изпадне в тежко състояние Сентаури, като например при появата на силно чувство на състрадание към тежко болен пациент. Често тежко болните хора отнемат автоматично енергията от за­обикалящата ги среда поради много ниското ниво на собствената им енергия. В тези случаи е хубаво да се вземат 4 капки от Сентаури.

Не е много продуктивно да се жертваш за другите, тъй като само ако си силен можеш да им дадеш помощ. Пациентът в негативното състояние Сентаури трябва да осъзнае, че без­условното изпълнение на желанията на другия пречи на взаимното им израстване. Важно е да се установи доколко негативното състояние Сентаури не е бягство от индивидуалния про­цес на израстване, от това да се научи да различава правилното от неправилното и да взема решения.

Освен това не бива да се забравя, че личност­та се формира и запазва благодарение на воля­та. Утвърждаването и определянето на лич­ността е силно при другите модели, описани в цветята на Бах, докато в негативното състоя­ние Сентаури то е много слабо.

Често децата със силни черти Сентаури са тези, които създават най-малко проблеми и са така наречените „лесни деца" - послушни, услужливи и много чувствителни към похвали и упреци. Не създават особени затруднения на родителите си, освен факта, че са тиранизира­ни от съучениците си, тъй като са свити. Като пораснат се оказват под влиянието на по-силни от тях личности. Вече порасналата дъщеря, която дълги години не се омъжва, за да се грижи за болната си майка, е типичен пример на по­ведението Сентаури.

Когато вследствие на дълга и изтощителна болест волята е отслабнала значително, взи­мането на Сентаури ще възвърне Жизнеността на тялото и духа. Важно е да запомните, че трябва да се държите добре изправени и да не превивате гърба си, както правят много от субектите Сентаури.

Приемането на цветето Сентаури възстано­вява контакта със собствената воля и реорганизира енергийния потенциал на личността. То реструктурира и укрепва аурата на едно по-фино ниво, заздравявайки личността. Именно по тази причина Сентаури е едно от най-важните цветя на Бах, което помага да се води собствен живот. След първото му приемане един екстрасенс описва усещането за кръстосване на енергийните потоци от дясната към лявата част на тялото и обратно, което е много важно за правилното функциониране на организма.

Фрази, типични за поведението Сентаури:

-     Имам добро сърце.

-     Не искам да причинявам зло на никого.

-     Волята ми не е много силна.

-     Често ми е трудно да кажа „не".

-     Лесно се оставям да ме убедят, а после се ядосвам на себе си.

-     Когато открия, че връзката ми не ме удовлетворява все не намирам подходящия момент да кажа „край".

-     Винаги съм живял за другите, поставяйки моите нужди на заден план.

-     Нямам смелостта да противореча.

-     Страх ме е, че няма да успея да угодя на другите.

-     Чувствам се използван.

-     Страх ме е да не ме отблъснат или да не ме одобрят.

-     Имам нужда да бъда оценен и обичан.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Прилив на сили и способност да се противо­поставяш на чуждото влияние.

Усещане за повишена енергия и осъзнаване на личните нужди.

Реализиране на собствения жизнен план.

Успех при интегриране в групи, но винаги поддържайки граници.

 

 

5. СЕРАТО - Цветето на интуицията

(цератостигма, восъче, зъбна трева,)

CERATO (CERATOSTIGMA WILLMOTTIANA)

Основни симптоми: Индивидът няма никакво доверие в интуицията си и не вярва, че е спо­собен да взема решения.

Типът Серато е жаден за знания. Неговото усърдие го кара да посещава непрекъсна­то курсове за самоусъвършенстване и да чете много. Това е човек, който задава непрекъснато въпроси и с това затруднява другите. Подти­кът за това поведение идва от тоталното му недоверие към собствената му преценка.

Положителното състояние Серато е свързано с вътрешната увереност и с гласа на инту­ицията. То се изразява в спонтанно поведение и спокойна увереност в собствената правота. В негативното състояние Серато се отрича личната способност за вземане на самостоя­телни решения и се подражаВа на чуждото поведение.

Да предположим, че трябва да се вземе реше­ние. Интуицията предлага незабавен отговор, но разумът не приема и с готовност предлага всякакъв вид общовалидни аргументи и схеми на поведение. Интуитивното решение не може да се наложи и така се създава подсъзнателен дуализъм, който поражда несигурност при взе­мане на решенията и недоверие в интуитивни­те способности.

При така създалата се несигурност човекът, който се нуждае от Серато, досажда на окол­ните с нескончаеми въпроси по проблемите си: „Какво ще направиш на мое място?", „Всъщност знам го много добре, но някак си не ми се вяр­ва.", „Добре ли постъпих?", „Не може да е така просто...".

Много субекти в състояние Серато не си дават сметка, че знаят достатъчно по даден проблем и продължават да събират информа­ция, която обаче само се акумулира, без да се използва. По този начин човекът Серато не може да събере собствен опит, а при липсата на жив и директен такъв в него не може да се зароди сигурност и вяра в собствените му способности за вземане на решение.

Човек, който стриктно следва всяка модна диета, въпреки че от собствен опит знае, че някой от продуктите не му понася, се намира в отрицателното състояние Серато.

Често този пациент вреди на себе си, създа­вайки впечатление на простичък и глуповат с многобройните си въпроси. Вместо да реагира смело, вслушвайки се във вътрешния си глас, и просто да се откаже от нещо, което не предизвиква приятни емоции, той си губи времето, опитвайки да реши дали нещото е правилно или погрешно. Постъпвайки така, той изразходва напразно енергията си. За него е важно да си спомни, че трябва да правим грешки, за да може да се учим от тях.

Често типът Серато, когато попада в кон­такт с различни техники за узнаване на бъде­щето започва да злоупотребява, допитвайки се до тях ежедневно. Зад това прекалено използ­ване на различни познания се крие огромна несигурност и неувереност при вземане на ре­шения. Всъщност този индивид не се доверява на собствените си мисли и чувства и това прави Живота му много труден. Личността отказва да приеме вътрешните импулси и търси исти­ната във външния свят. Поради несигурност вдъхновението и интуицията се изместват съзнателно.

Произходът на състоянието Серато откри­ваме в детството, особено ако родителите са имали силни характери и са се присмивали на детските интуиции или са изисквали нещо различно от това, което са правили самите те.

Това, което кара поведението Серато да търси разрешение на проблема си, е, че с вре­мето, вместо да получава внимание от други­те, се оказва отблъснат. Така фактически той трябва да избира между две алтернативи: или се научава да слуша вътрешния си глас и започ­ва да взима сам решенията и да поема отговор­ност за тях, или е принуден да демонстрира сигурност, компенсирайки вътрешната слабост чрез демонстративно поведение.

След приемане на есенцията Серато индиви­дът започва да чува все по-ясно вътрешния си глас и доверието му в него се увеличава. Той с радост си дава сметка, че винаги разполага с подходящата информация в подходящия момент и може с лекота да взема решение и да изказва съждения. Позитивната енергия Серато дава спокойно поведение и сигурност, които не мо­гат да бъдат разклатени от никакъв довод. Експертите по интерпретиране на сънищата казват, че Серато стимулира онирическата активност и помага по-лесно да се припомнят сънищата.

Фрази, типични за поведението Серато:

-     Нуждая се от много време, за да взема решение, затова искам съвет от другите.

-     Зачитам много чуждото мнение.

-     Когато трябва да приложа на практика решенията си, имам чужда от външно одобрение.

-     Ако някой ми противоречи, се чувствам абсолютно несигурен.

-     Оставям се да ме убедят, дори и да мисля по друг начин.

-     Не реагирам спонтанно и не съм самостоятелен човек.

-     Искам да съм сигурен, че не допускам грешки.

-     Съмнявам се до последния момент дори и да знам решението.

-     Прекарвам огромна част от времето си в четене.

-     Имитирам чуждото поведение.

Ако поне две от тези са типични за вас, тази есенция би ви била  от голяма полза.

 Положителни ефекти:

Интуиция и силно вдъхновение, жажда за знания и разширени интереси.

За кратко бреме се изгражда лично мнение.

Доверие към ръководството на вътрешния глас.

Повишава се доверието б себе си и куража при вземане на решения.

 

 

6. ЧЕРИ ПЛЪМ -Цветето на безгрижието

(Джанка)

CHERRY PLUM (PRUNUS CERASIFERA)

Основни симптоми: Човекът се страхува да не изгуби контрола над себе си и да не бъде обзет от разрушителни сили.

Човекът, който се нуждае от Чери Плъм, се страхува от чувствата си и вярва, че свободното им изразяване може да му навлече сериозни неприятности. Големият му страх го довежда до ръба на отчаянието. Особеното му душевно състояние го кара да се бои от изгуб­ване на самоконтрол и извършване на ужасно престъпление против волята си. Бидейки обсе­бен, той си представя, че убива някого или се самоубива. Вярва, че ще полудее рано или късно и се бои от нервен срив или направо, че ще попадне в психиатрията.

Положителното състояние Чери Плъм е свър­зано с безгрижието и отпускането. В отрица­телното състояние човек се страхува от соб­ствените емоционални усещания и се опитва да ги контролира и подтисне.

Може би още от малки индивидите Чери Плъм изпитват усещането, че техните емоционални прояви не са желани и се научават да ги доми­нират. Това поведение в по-голяма перспектива не позволява човек да се отдаде на емоциите си в никаква степен.

Негативното състояние Чери Плъм не винаги е лесно за разпознаване. Често този, който се намира в това състояние, се контролира добре, демонстрира самоувереност. На физическо ниво запекът е един от неговите характерни приз­наци. Този, който живее в крайно негативно състояние Чери Плъм, излъчва прекалено спо­койствие и гледа с немигащи очи. Начинът, по който се чувства, се характеризира с усещане­то, че седи на буре с барут и очаква всеки момент то да избухне. Той се страхува, че се намира пред прага на извършване на ужасен акт на насилие, защото усеща дълбоко в себе си развихрянето на разрушителни сили, които не може да контролира.

От психологическа гледна точка причината за това състояние се намира в страха, който се поражда в по-чувствителния индивид при сблъскването му със съвременния свят, изпъл­нен с хаос, замърсена околна среда и стрес.

Поведението, което отговаря на Чери Плъм, е продължение на типичните черти на Агримо­ни. В състоянието Агримони неприятните неща се изтласкват на заден план, докато при Чери Плъм, това което е било изтласкано предизвик­ва страх. Човек, който е бил или е зависим и от приемането на наркотици, стига до крайната фаза на негативното поведение Чери Плъм. Той се разпознава по това, че не е способен да изчака каквото и да било дори и няколко мину­ти, тъй като го обзема паника и страх. Най-важното за такъв човек е да се научи да релак­сира. Той уплашено потиска всички импулси, идващи от подсъзнанието му, и това създава противоположен натиск, който насила изважда на съзнателно ниво изтласкваните тъмни стра­ни на личността.

Чери Плъм не винаги се изразява толкова остро и може да се развива дълги години. Типична в този случай е вътрешната принуда, от която човек не успява да се измъкне. Ако той се научи да понася образите, идващи от подсъз­нанието му, без да им се противопоставя, тогава те изчезват доста бързо. Ако им се противопоставя, тогава състоянието му ста­ва хронично.

Типично за състоянието Чери Плъм е неочак­ваното и неконтролируемо нервно избухване. Например: децата се хвърлят на земята и ри­тат или удрят главата си в стената, възрас­тните хвърлят изпречилите им се предмети и т. н.

При приемането на Чери Плъм личността е преведена през хаоса и тъмнината към светли­ната на истинското й призвание и се активи­рат огромни запаси от енергия. В позитивното състояние Чери Плъм човек е стигнал до дълбо­чината на подсъзнанието си, за да изрази в реалността събрания опит. Той спонтанно доминира мощни сили, извършвайки огромен прогрес в собственото си развитие.

Често по време на лечението позитивното влияние на Чери Плъм се появява още при пър­вото приемане на капките. Винаги в тази фаза излиза основната боязън на личността да се отвори по-нататък за процеса на еволюцията си. Деликатните импулси на Чери Плъм помагат б този случай да се направи голямата крачка в точния момент.

Чери Плъм е доказало ефикасността си при деца с нощно напикаване. Тези деца през деня спазматично контролират страховете си. Затова само нощем, когато е изключен съзнател­ния контрол, при тях се наблюдава спонтанно уриниране.

При двойките в криза, когато напрежението расте с всеки изминал ден, без да може да се намери начин за диалог, Чери Плъм се оказва полезно, за да се прояви разбиране към партньо­ра преди да започнат да летят чинии. Помага най-вече за емоционалното освобождаване пре­ди да изригне акумулираният гняв. Дори в слу­чай на ежедневен стрес, дори и в работата, с помощта на Чери Плъм човек се научава да се справя по-добре с напрежението. Експертите казват, че Чери Плъм е едно ефикасно помощно средство при лечение на болестта на Паркин­сон, както и на други аналогични заболявания от неврологичен характер. Би могло да има активна роля и при рехабилитацията на нарко­мани.

Фрази, типични за поведението Чери Плъм:

-     Страх ме е да изгубя контрол.

-     Страх ме е да не полудея.

-     Не успявам да се отпусна и избухвам неконтролируемо.

-     Страх ме е, че мога да стигна до Жестокост.

-     Чувствам се емоционално опустошен и блокиран.

-     Чувствам се на ръба на нерва криза.

-     Потиска ме лудата ми идея да изхвърля сина си през прозореца.

-     Не губя контрол върху себе си и никога не успявам да се отпусна докрай, но когато се контролирам получавам главоболие.

-     Страх ме е от себе си, от това което изпитвам, от тъмните и дълбоки чувства вътре в
мен.

-     Често се измъчвам и душата ми има голяма нужда да се освободи от тежестта на страховете.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви билаот голяма полза.

Положителни ефекти:

Кураж, сила, спонтанност. Способност да се приемат собствените емоции и да се изразят уравновесено. Достъп до резервоара на духовните сили. Разширяване на емоционалните хоризонти.

 

7. ЧЕСТНЪТ БЪД -Цветето на научаването

(Кестенова пъпка)

CESTNUT BUD (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

Основни симптоми: Личността повтаря все същите грешки, без да ги осъзнава и без да си вади поука.

Човекът, който се нуждае от Честнът Бъд, се учи трудно от грешките си. Вследствие на разсеяното си и повърхностно поведение той изпуска много неща от Живота. За да се поучи от грешките си обаче, този индивид трябва да ги извърши много пъти. Дори и в най-важните области от Живота си продължава да повтаря едни и същи грешки, като например започва отново връзка с Женен (омъжена) партньор, въп­реки че опитът му показва, че ще се провали отново, или се записва да учи отново без никога да стига до края.

Положителното състояние Честнът Бъд е свързано с научаването и разбирането на неща­та. В негативното състояние на индивида му е трудно да координира по правилен начин вът­решния си свят и реалната действителност. Типичен пример е Жена, която си купува къса пола, въпреки че не й отива, а има в гардероба си още седем и никога не ги носи. На въпроса защо го прави тя казва: „Да, странно, продъл­жавам да го правя".

Много хора в състояние Честнът Бъд не постигат никакъв видим прогрес. Често във фан­тазията си те изпреварват действителност­та, без да си дават реална сметка, че са много далеч от реалното положение на нещата. Как­то е в случая с писател, който е написал само две глави от романа си, но вече си представя как е завършил и втория, и третия си роман, а и ги е продал успешно.

В негативното състояние Честнът Бъд су­бектът се затруднява да направи равносметка на ситуациите, за да може в бъдеще да има по­добри резултати. Типично за него е да се енту­сиазира от много неща, като едновременно с това показва липса на интерес към ежедневието. Импулсът му е да се посвещава все на нови дейности, които обикновено свършват зле. Истината е, че този човек никога не се чувства нещастен.

Той отлага неприятните задачи за някой следващ момент, когато ще има Желание да ги направи. Прекарва времето си в извършване на второстепенни неща, за да има оправдание, че не е извършил главните.

Свръхстимулацията, която произтича от френетичната му дейност, предизвиква пробле­ми с концентрацията, паметта и неспособност да се справя с предизвикателствата на живо-та. Това вътрешно поведение се изявява и на физическо ниво в натрупването на болести, свързани с вътрешни конфликти. Например: проблемите с ходенето са символичен белег на Желанието му да избяга от натрапчиви мисли; честите главоболия са следствия на сблъсък със събеседник; язвата на дванадесетопръстника незабавно се проявява при ситуации на стрес.

Есенцията Честнът Бъд отговаря на относи­телно младежка енергия и затова често се използва при лечение на деца, които имат проблеми с научаването на учебния материал.

Тези деца изглеждат разсеяни и не забелязват много неща. Например редовно забравят да вземат закуската си за училище или правят едни и същи грешки при диктовка.

Честнът Бъд помага да се координира по-добре умствената активност с физическата реалност. Бавно, но сигурно индивидът се научава да гледа на нещата със спокойствие, без да се чувства под напрежение. Това цвете му помага да се погледне отстрани и да види грешките си. Така престава да се отдава все на нови дейности, за да забрави за себе си, и започва да се радва на Живота.

Фрази, типични за поведението Честнът Бъд:

-     Общо взето гледам да избягвам проблемите.

-     Отлагам работата си до последната възможност.

-     Често повтарям все същите грешки и после се чудя защо го правя.

-     Лесно се ентусиазирам, но началната еуфо­рия бързо изгасва.

-     Често чета по няколко книги наведнъж, защо­ то първоначалният ми интерес минава бързо и предпочитам да започна друга.

-     С мисълта си съм една крачка по-напред и вече мисля какво ще правя след това. Така в повечето случаи не съм концентриран върху работата си.

-      Правя много планове за бъдещето.

-     Случва ми се да се противопоставя на вътрешния си глас дори и да знам предварително, че нещата ще тръгнат на зле.

-     Хвърлям се в нови начинания вместо спокойно да асимилирам скорошния си опит.

-     Отнасям се повърхностно към всичко, което ми се случва.

В разговор не изслушвам събеседника си, защото в мене вече се е зародил следващият

-     въпрос.

-     След като веднъж съм разрешил даден проблем вътре в себе си, конкретното му приложение вече не ме интересува.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Поява на значителни умствени рефлекси. Посвещаване на учението с радост и удовол­ствие.

Спокойно осъзнаване на натрупания собст­вен опит.

Стига се до важни изводи за собственото развитие.

 

8. ЧИКЪРИ - Цветето на майчината любов

(Цикория)

CHICORY (CICHORIUM INTYBUS)

 Основни симптоми: Личността се стреми да манипулира и да прави другите зависими. Убе­дена е, че не е достатъчно оценена и обичана.

Типът Чикъри е мил и услужлив, със силно развито чувство за семейство. Той винаги е готов да помогне, често загърбвайки собствените си нужди и наистина се грижи за семейс­твото си. Тъй като изобщо не понася самота­та, желае да вижда около себе си хората, които обича. Неговата непрекъсната грижа за щасти­ето и доброто на другите всъщност не е любов към тях, а чист егоизъм. Помощта, която пред­лага не е безусловна, защото в замяна иска благодарност. С това се опитва да направи околните зависими и да ги държи в обсега на влиянието си. Често им натяква какво е напра­вил за тях, за да може да упражнява морален натиск

Чикъри е свързано с положителното състоя­ние на алтруистичната любов и майчинството. В отрицателното му състояние тези качества са изкривени и обърнати егоистично към самия себе си.

Често типът Чикъри налага на другите соб­ствените си действия и лесно се обижда, ако не бъдат приети помощта и съветите му. Той със задоволство дава съвети и с готовност се бърка в работите на другите, използвайки бла­горазположението и чувството за дълг на тези хора. Ако другите, дори собствените му вече пораснали деца, вземат самостоятелно реше­ние, той се обижда до смърт и се сърди дълго време, тъй като се чувства пренебрегнат.

Типът Чикъри не показва открито желание то си за власт, както например прави вайн, а предпочита да действа по дипломатичен на­чин. Неговата тактика понякога е така успеш­на, че другият наистина приема решението за най-подходящо.

Всеки един от нас поне веднъж в живота си експериментира състоянието Чикъри: „Аз му изпратих подарък за рождения ден, а от него получих само поздравителна картичка".

Основният проблем на Чикъри е страха му, че не е обичан истински. Нерядко в основата на това състояние е липсата на любов в детство­то. Често този субект е бил принуден да поеме отговорност за себе си и по-малките си братя, жертвайки собствените си детски нужди. В това състояние на вътрешна празнота човекът не е в състояние нито да даде, нито да получи любов. Той страда от несигурност и безброй страхове да не загуби някого или нещо. Ако, въпреки емоционалния дефицит, се активират чувства, те обезателно са с характер на инвес­тиция: "Обичам те само ако".

Обикновено поведението Чикъри бива отна­сяно към Жените, но всъщност е типично и за мъжете. Характерът Чикъри с готовност се разпорежда със собственическа гордост с чув­ствата и Живота на хората от семейството. Бащата Чикъри винаги е готов да бъде полезен и дори налага на семейството си своите жес­тове на щедрост. Тежко му на този, който не ги приеме с благодарност! Доктор Бах нарича Чикъри състояние на „нуждаещата се майка". Чикьри не може да разбере, че истинската любов е да оставиш човека да бъде самия себе си и да може да избира.

Типът Чикъри страда от най-различни болес­ти, благодарение на които получава грижите на близките си. Най-предпочитани са болести­те, които предизвикват съчувствие като сър­дечните заболявания. Всички болести, които не реагират на предписаната им терапия, навеждат на мисълта за състоянието Чикъри, тъй като индивидът има повече полза от болестта и не иска да се излекува.

Типът Чикъри се разболява и когато другите реагират срещу волята му в ситуации като развод, деца, поемащи по собствения си път и т. н.

Чикъри се оказва полезно и при лечение на деца, които капризничат, ласкаят или прибяг­ват до изнудване, за да са в центъра на внима­нието.

Индивидът Чикъри притежава голяма вътреш­на сила и способност да обича, които могат да бъдат разбудени с приемането на цветето на Бах. Така той ще може да изрази голямата майчинска енергия, ще усети радостта от безусловната любов и ще излъчва сигурност и топлина към околните.

 Фрази, типични за поведението Чикъри:

-     Правя го за твое добро.

-     След всичко, което съм направил за теб!

-     Грижа се винаги за близките си и гледам да им помагам.

-     Ако близките ми отказват да правят това, което искам, дипломатично се опитвам да ги принудя.

-     Когато направя голяма услуга на някого, естествено е да очаквам нещо в замяна.

-     Чувствата ми са лесно раними, когато другият не прави това, което искам.

-     Посветих целия си Живот на сина си, а сега снахата ми го взе.

-     Винаги очаквам благодарност, когато давам съвети или правя услуги.

-     Трудно ми е да забравя или да простя.

-     Често се чувствам пренебрегнат и обиден.

-     Обзема ме самосъжаление, когато не получа­вам очакваното.

-     Често се разболявам, когато не получавам нужното ми внимание и грижи.

-     Нерядко си спомням чуждите грешки към мен и се разплаквам.

Ако поне две от тези са типични за вас, тази есенция би ви била  от голяма полза

 Положителни ефекти:

Спонтанно раздаване без да се очаква нищо в замяна.

Уважение към личния избор на всеки и зачи­тане на правото му на собствено развитие.

Разпознаване на личните нужди и самостоя­телното им удовлетворяване.

Грижа за другите с голяма любов и получава­не от тях на искрени чувства.

Усещане, че сте обичан заради това, което сте.

 

9. КЛЕМАТИС - Цветето на реализма

(Повет)

CLEMATIS (CLEMATIS VITALBA)

Основни симптоми: Личността проявява слаб интерес към всичко, което я заобикаля, настро­ена е мечтателно и е много разсеяна.

Клематис е лек, подходящ за мечтателя. Този индивид пътува с ума си и сънува с отворени очи. По-често той живее във фанта­зиите си, отколкото в действителността и демонстрира слаб интерес към настоящето. Крие се от Жестоката действителност в хубавия и хармоничен свят на мечтите

Положителното състояние Клематис е свързано с творчеството и идеализма. А при негативното личността се старае да участва по-малко в реалността, криейки се в измислен свят.

Индивидът Клематис не счита реалността за привлекателна. Затова всеки път, когато може, се връща при цветните пейзажи на фан­тазията си. Ако дадена ситуация заплашва да стане трудна и неприятна, той се отдава на идеалистични илюзии за изненада на околните. Всъщност типът Клематис бяга от действи­телността, защото е разбрал, че в облаците няма риск и трудности.

В негативното състояние Клематис личност­та не придава никаква важност на материал­ната действителност, затова често й се случва да има малко енергия на физическо ниво. Нейната незаинтересованост и невнимание се проявяват в такива неприятни случки като често спъване, падане, блъскане в други хора и събаряне на предмети. Това поведение е много характерно и за децата.

Тъй като с мислите си е винаги другаде, типът Клематис се разсейва с лекота и в ра­ботата си. Той има изключително слаба памет, защото не се интересува от външните неща и трудно се справя с реалния живот.

Неговата разсеяност го кара да реагира по еднакво безразличен начин както на лошите, така и на добрите новини.

Той е максимално разпилян и живее в безре­дие, без да си дава сметка, защото не забелязва нещата около себе си.

Този индивид е много чувствителен към всич­ки звуци, които го карат да излезе от света на фантазиите, като например звъна на телефона или клаксона на задната кола, който го предуп­реждава, че светофарът вече е зелен. Вследст­вие на вечната си разсеяност Клематис риску­ва да предизвика пътни катастрофи.

Индивидът Клематис получава с лекота лю­бовта на другите заради замечтания си вид и искрения си идеализъм. Той обаче предизвиква големи страдания, защото е много резервиран и създава впечатление, че не присъства.

Типът Клематис е почти безчувствен към болка, но често страда от ледени ръце и крака и има усещането, че главата му е празна. Па­метта му никак не е силна най-вече за подроб­ностите. Тъй като е потънал във фантазиите си и няма никакъв интерес към външния свят, индивидът Клематис често има проблеми със зрението и слуха. Той спи дълго и с удоволствие и често заспива пред телевизора, на конференции и други публични места. Той има много слаб инстинкт за самосъхранение и желание за ле­чение, което много затруднява лекуващия го лекар. Понякога пациентът Клематис няма нищо против да напусне земята, за да се събере в отвъдното с любим човек. Поради това Едуард Бах определя състоянието Клематис като фор­ма на дискретно самоубийство. Индивидът Клематис е надарен с творчески потенциал над средния, затова често го срещаме в такива дейности като киното, модата или издателс­кия бизнес. Ако неговият творчески потенциал не бъде реализиран, автоматично се стига до състоянието Клематис, при което творческа­та енергия се манифестира по ексцентричен начин или като фикс идея.

Човекът Клематис живее от илюзии и очаква едно по-добро бъдеще, в което ще са реализи­рани истинските човешки идеали. С това той загърбва много важното за личността му нас­тояще.

Откриваме положителната енергия на Кле­матис в индивиди, които изпълват света с красота и чувствителност. При приемането на тази есенция личността успява да оцени зна­чимостта на настоящия момент и реалния й Живот се изпълва със смисъл и става все по-интересен с всеки изминал ден.

Цветето Клематис се прилага успешно в случаи на загуба на съзнание, припадък или колапс. При спешни случаи то връща съзнание то и с това може да спаси живота. Не случайно е включено 8 състава на лека на Едуард Бах за спешни случаи (виж главата Рескю Ремиди).

Фрази, типични за поведението Клематис:

-    Често съм потънал в мислите си, които са изпълнени с фантазии и мечти.

-    Не забелязвам много от нещата, които се случват около мен.

-    Непрекъснато мечтая за бъдещето си.

-    Често сънувам, че правя света по- хубав и по- добър.

-    Дори и в компания аз следвам мислите си и не чувам разговора около мен.

-    Не страдам от безпокойства и притеснения, защото никога не съм напълно в реалността.

-    Дори и като гледам телевизия не чувам нищо от предаването, защото мислите ми са другаде.

-    Доста съм блед и не изглеждам много жизнен.

-    Обичам да спя дълго и продължително, дори и в най-невероятни моменти.

-    Тъй като съм разсеян, често се загубвам.

-    Често изоставам с работата си, поради това че вечно фантазирам.

-    Когато съм болен ми е трудно да оздравея, защото не влагам никакви усилия за това.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Реално усещане за света и перспектива за живот в реалния свят.

Индивидът се концен­трира върху достижимите неща.

Способността да се мечтае се запазва, като фантазиите вече се реализират в живота.

Творческият подход към живота го прави по-пълен и интересен.

Особено засилено усещане за форми, цвето­ве, звуци и миризми.

 

10. КРАБ ЕПЪЛ - Цветето на чистотата

(Дива ябълка)

CRAB АPPLE (MALUS SYLVESTRIS)

Основни симптоми: Индивидът има усещане, че е мръсен, нечист и заразен. Срамува се от себе си и има фикс идея за ред.

Типът Краб Епъл е много съвестен и пре­цизен. Той прекалява почти до педантизъм, насилвайки се да направи всяко нещо перфект­но. Това го води до различни мании. Като нап­ример домакинята, която страда от фикс иде­ята за непрекъснато почистване. Положител­ното състояние Краб Епъл е свързано с реда, чистотата и перфектността. В отрицателно­то състояние се намира индивидът, който има фикс идея за това как да поддържа заобикаля­щата го среда, собственото си тяло и вътреш­ния си мир неопетнени. 

Всичко, което се отдалечава от тези идеи за чистота, го обърква и потиска като го натъ­жава и понякога отчайва, а в най-крайните случаи го кара да се отвращава от себе си.

Този човек изпитва отвращение не само към материалните неща, които според него са мръсни (бактерии, пот, буболечки, паяци и др.), но и към „умствената" мръсотия като нечисти мисли и негативни вибрации. Това усещане може да деградира и в неспособност за човешки контакти, защото гледа на другите като на източници на зараза и е ужасен дори да им стисне ръка.

Той е много чувствителен към безредие от всякакъв вид и е спокоен само когато всяко нещо стои на мястото си.

Типичен за Краб Епъл е и навикът преди да започне нова работа да почисти всичко, като че ли приготвя операционна маса. Той стига и до дребнавост в желанието си да бъде перфек­тен.

Слабата страна на личността Краб Епъл откриваме в тенденцията да се наблюдават под лупа само такива фрагменти от действи­телността, които отговарят на собствени­те й принципи. По този начин се създава мания към детайла и човек се загубва в дребните неща.

Индивидът, нуждаещ се от Краб Епъл, е по-чувствителен и усеща фините нива по-силно, отколкото му позволява неговата нервна сис­тема. Поради тази несъзнателна тежест той често се чувства мръсен и нуждаещ се от очи­стване. Ако индивидът не познава начини за вътрешно почистване, той се опитва да разре­ши проблема на физическо ниво, стигайки поня­кога до гротескни форми като миене на ръце по двадесет пъти на ден или многократно вземане на душ.

Тези паранои довеждат пациента Краб Епъл до задънена улица и той се превръща във „враг на действителността". Непрекъснато се бори със заобикалящия го свят на всички нива еднов­ременно. Физическата проява на това поведе­ние е алергията.

Есенцията Краб Епъл премахва усещането за нечистоплътност, което остава след продъл­жителни боледувания или приемане на отровни вещества. Краб Епъл оказва почистващ ефект както на физическо, така и на духовно ниво. То е подходящото средство срещу срама или вината от собствените негативни аспекти. Действа добре и при хора, които се чувстват непъл­ноценни заради вродени дефекти или страдащи от хипохондрия.

Освен психиката, Краб Епъл лекува и тялото. То е много силно и ефективно лекарство при прочистване от токсини и затова е подходящо при лечението на някои кожни заболявания като пъпки и акне. В този случай се прилага външно, като се слагат десет капки от есенцията във ваната.

Краб Епъл се счита за много полезен и при лечебно гладуване или за облекчаване състояни­ето след препиване. Неговият ефект е доказан и в случаите на възстановяване след лечение със силни химични средства като антибиотици или обезболяващи лекарства.

Друго ефективно приложение на тази есен-ция, доказано по опитен път, е при хора, рабо­тещи с болни. Такъв човек вечер се чувства напълно изтощен и някак лепкав. С приемането на четири капки в една чаша вода, той може да изчисти енергийното си поле от вредните отпадъци.

Ползата от Краб Епъл е неоценима и при всякакви инфекции и заразни болести като например грип.

Фрази, типични за поведението Краб Епъл:

- Правя всичко много прецизно, почти педантично.

-     Ако не задоволя очакванията си, ми се струва, че съм мръсен.

-     Всичко трябва да изглежда перфектно и подредено. В противен случай се чувствам измъчен.

-     Често се дразня от дребните неща.

-     Детайлите са ми фикс идея.

-     Страх ме е от зарази и инфекции.

-     Обзема ме паника при вида на паяци и буболечки.

-     Гнус ме е от пот и кожни възпаления.

-     Често се къпя по няколко пъти на ден.

-     Мисля, че сексуалността е нещо мръсно.

-     Абсолютно не общувам с алкохолици и просяци.

-     Често имам усещането, че съм мръсен вътрешно, особено след като съм се ядосал или съм имал негативни преживявания.

-     Когато ям много или нещата не вървят добре, предизвиквам повръщане, иначе се чувствам мръсен.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Осъзнаване, че редът е само бременно състо­яние.

Обхващане на цялостната картина на живо­та и мястото на детайлите в нея.

Приемане на собствената личност такава, каквато е.

Светът престава да бъде място, пълно със зарази и мръсотия.

 

11. ЕЛМ - Цветето на отговорността

(Бряст)

ELM (ULMUS PROCERA)

 Основни симптоми: Човекът е сигурен, че не е на висота да изпълнява задълженията си и да се справя с отговорностите си

Състоянието Елм се проявява в определен момент, когато човек черпи много от собствените сили. Тогава той се чувства свръхнатоварен и вярва, че няма да се справи

Положителното състояние Елм е свързано с отговорността към себе си и собствените нужди. Отрицателното състояние Елм може да бъде определено като моментна слабост в живота на силния човек. Това състояние е ха­рактерно за способните и енергични хора, ко­ито не се плашат от трудности. Те запретват ръкави и работят, докато издържи тялото им. Усилието кара засегнатата личност да вижда погрешно проблемите си. Състоянието винаги е временно, но околните изпадат в несигурност и виждат непобедимия си герой малък и слаб. Субектът Елм често притежава вроден алтруизъм, който го кара да поема голяма, обичай­но зареждаща го с енергия отговорност. Тази личност се идентифицира напълно с отговор­ностите си заради доброто на окръжаващите. За съжаление понякога забравя, че е човек с лични нужди и физически ограничения. Умората в тази личност се проявява, когато съвпаднат натоварването в работата и спадът във физи­ческата й енергия. Например в началото на ме­нопаузата или в някоя негативна фаза на биори­тъма. Тази слабост води до временна загуба на доверие в себе си. Разминаването се дължи на това, че личността забравя, че е отговорна най-вече пред себе си и на първо място трябва  да отговаря на нуждите на собственото си същество.

Под въздействието на ситуация, която изис­ква твърде много, човекът, нуждаещ се от Елм, губи вяра в себе си само за кратък период, докато типът Ларч се съмнява непрекъснато в качествата си.

Състоянието Елм е алармен сигнал, който подканва да не се отива твърде далеч при приемане на все по-големи натоварвания и отговорности. В най-крайните случаи се стига и до колапс на циркулационната система. Пси­хическите състояния при Елм се изразяват със симптоми като нервни преглъщания, проблеми с концентрацията, нервност, проблеми в кръво­обращението и неочаквани припадъци.

Елм е подходящото цвете не само за мени­джъра, натоварен с много задачи, но и за сту­дента, който спи само по пет часа по време на сесия. Особено голяма полза от периодичното приемане на тази есенция ще имат жените, тъй като в днешно време изискванията към тях са особено високи, а умората и депресията са винаги нащрек.

При приемането на Елм човек се отърсва от страха си, че няма да се справи. Така се връща към действителността и отново възстановява способността си да вижда под правилен ъгъл собствените си способности. В Англия енерги­ята на цветето Елм много точно е наречена „психологическа ароматична сол", защото възвръща Жизнеността в момент на слабост.

Фрази, типични за поведението Елм:

-     В този момент ми се струва, че не мога да удовлетворя всичките си очаквания.

-     Виновен съм, че не успявам да дам най-доброто от себе си.

-     Не мога да се справя, твърде много искам от себе си.

-     Страх ме е, че не мога да се справя с отговорностите си.

-     Мисълта за новата ми длъжност не ме оставя на мира. Струва ми се, че не ми е по силите.

-     Абсолютно съм съсипан и нямам сили да върша поверената ми работа.

-     В училище често ми се губят моменти и никак не успявам да се концентрирам.

-     По време на интервю за работа куражът ми изчезна изведнъж и не можах да кажа нито дума.

-     Понякога ми се струва, че съм твърде слаб, за да успея да се справя с работата си.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Способност, енергичност и вяра в себе си.

Реална оценка колко работа може лично да свърши и колко трябва да делегира.

Убеждението, че след като си дал най-добро­то, помощта ще дойде в нужния момент.

Осъзнаване на отговорността към самия себе си.

 

 

12. ГЕНТИАН - Цветето на вярата

(Синя тинтява)

GENTIAN (GENTIANA AMARELLA)

Основни симптоми: Личността е скептично и песимистично настроена и е обезкуражена.

Типът Гентиан е вечният песимист, кой­то се съмнява във всичко и във всички и често намира логични доводи, за да оправдае негативното си поведение. Когато трябва да се изправи пред външни предизвикателства, той лесно губи кураж и се потиска. Ако този човек се окаже жертва на семейни неприятности, лош късмет в работата или се разболее, веднага мисли, че светът е пред загиване. С голямо усилие понася и най-малките трудности и затова често е депресиран

Положителното състояние Гентиан е свързано с позитивната енергия в живота, с един по-висш ред и с вътрешно присъщата ни сила. При негативното състояние Гентиан индивидът вярва, че трябва да доминира всичко с мисълта си, да анализира и да изучава. Резултатът от всичко това обаче го потиска.

Личността Гентиан винаги е в търсене на негативното, за да оправдае песимистичното си поведение и понякога е направо разстроен от това, че нещата вървят добре.

Той често търси отрицателни аспекти и в отминали вече събития, за да намали радостта и оправдае песимизма си. В този случай той казва: „Дори и това не беше прекрасно!".

Съществува и тип Гентиан, който не се разпознава веднага. Той разсъждава по следния начин: „Всичко е наред. Ще има много труднос­ти и проблеми, но съм сигурен, че ще се справя." Това очакване на трудности е също негативно поведение, макар и човекът да се счита за оптимист.

Другият начин, по който се проявява Гентиан, е представен от човек, който подчертава, че е критичен и скептичен. Зад това отрица­телно поведение се крие страхът да не го сче­тат за лековерен и наивен. Основният проблем на този човек е липсата на вяра в себе си.

Колкото повече се убеждава, че е скептичен, толкова по-голям песимист става.

Естествено типичният пациент Гентиан се съмнява в едно ъгълче на съзнанието си и от ефикасността на цветята на Бах, дори и да е открил ползата от тях.

От психологична гледна точка състоянието Гентиан представлява блокиране на вярата, където мисълта запазва силата си, но е ориен­тирана отрицателно и от скептицизъм преми­нава в импулсивно оспорване на всичко.

Типично за състоянието Гентиан е молбата му: „Господи, помогни ми, въпреки че не ти вярвам!"

Индивидът Гентиан бърка причината със следствието, тъй като не разбира, че неговите отрицателни мисли привличат към него отри­цателни ситуации, а не обратното. Поради тази причина той лесно се чувства жертва на съд­бата и е убеден, че другите са отговорни за лошия му късмет.

Като моментно състояние Гентиан се проя­вява под формата на обезкуражаване, например  в периода на оздравяване след дълга болест.

Есенцията Гентиан е много полезна при деп­ресии, предизвикани от конкретни събития, като например смъртта на партньор, загуба на работа или развод.

С приемането й се укрепва доверието в доб­рото в живота. Благодарение на нея човекът вижда трудностите без да изпада в отчаяние. Тази есенция помага да се премахне тенденци­ята към песимизъм. Освен това е много полезна и при юношите, които не могат да понесат първите поражения в Живота.

В терапевтичната практика Гентиан дава добри резултати и при деца, които са станали неспокойни и обезкуражени от малките неуспе­хи в училище и не Желаят да се изправят пред други изпитания.

Гентиан помага и при индивид, който не е намерил помощ в традиционната психотера­пия, тъй като се съмнява във всичко. Той не вярва на терапевта си и така не успява да изгради необходимото доверие, за да се изле­кува.

Фрази, типични за поведението Гентиан:

-     Често съм загрижен.

-     И най-малките провали ме съсипват.

-     Предавам се и при най-малките разочарования и трудности.

-     Трудно ми е да гледам на света оптимистично.

-     Аз съм пълен песимист.

-     Чувствам се депресиран след всяко тъжно събитие в моя живот.

-     Внимавам много, за да не изглаждам лековерен в очите на другите.

-     Понякога ми се струва, че моят песимизъм ми доставя удоволствие.

-     Скептичен съм, затова винаги първо казвам „Не".

-     Разочаровал съм се толкова много пъти в живота си, че ми е трудно да виждам бъдещето си розово.

-     Имам нужда от много окуражаване, тъй като ми е трудно дори и при най-малките проблеми.

-     Нямам никаква вяра в положителния изход на ситуациите.

-     Дори и когато нещата са минали добре, си мисля за всички неприятности, които биха могли да се случат.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Гледа се на трудностите като на фази от развитието и куражът се увеличава значи­телно.

Неугасваща вяра, че въпреки трудностите

Всичко ще стане по желания начин.

Непоколебимо убеждение, че за всеки проблем има решение.

Способност да се окуражават и околните.

 

13. ТОРС -Цветето на надеждата

(Жълтуга, улекс, прищип, европейски фасул)

GORSE (ULEX EUROPAEUS)

Основни симптоми: Индивидът е обзет от тотално отчаяние, напълно се е примирил и е убеден, че Животът няма никакъв смисъл.

Горе е есенцията за този, който след реди­ца безуспешни опити за разрешаване на трудна ситуация, се е предал. Ако типът Гентиан лесно се обезкуражава още при първата трудност, то Горе отива отвъд отчаянието и сълзите, въпреки че се е сдържал дълго.

Положителното състояние Горе е свързано с надеждата и Желанието за здраве. В негатив­ното състояние Горе човекът е уморен, прими­рен и изоставил всякаква надежда.

Този, който се нуждае от Горе, може да бъде и безработният човек, явявал се стотици пъти на интервюта за работа. Въпреки че не е нами­рал такава и се е опитвал е години напразно да се справи е дълговете си, сега е стигнал до изчерпване на силите си.

Обикновено става дума за човек, страдащ от тежка болест. Неговата Жизнена енергия е све­дена до минимум вследствие на ходенето от лекарски кабинет до лекарски кабинет. След като е опитал безрезултатно всякакви лечения, той е стигнал до убеждението, че болестта му е неизлечима. Поради това той е изгубил всяка надежда и всичко му изглежда тъжно и празно. Всяко следващо усилие му се струва безсмислено и не вярва, че ще намери помощ. Дори и не се оплаква от болката, защото и това е изгубило смисъл за него.

Понякога, но само за да достави удоволст­вие, се оставя да бъде убеден от близък човек за още един опит.

Тази вътрешна нагласа е много опасна по две причини: първо, защото негативното очакване засилва болестта; второ, защото личността пасивно се съпротивлява на съзидателните импулси на вътрешното Аз. човек в негативно­то състояние Горе изглежда блед, с торбички под очите и има безразличен вид. Според Бах физическите белези на типа Горе се изразяват със силно отпуснати рамене и увиснали ръце, сякаш индивидът се е предал безусловно.

Не винаги негативното състояние Горе се изразява по този краен начин. Често то може да бъде забелязано на емоционално ниво без да има физически израз. За индивида, при който започва в по-лека форма, е типична фразата: „Опитах от всичко, но...".

В дълбоката си същност човекът, нуждаещ се от есенцията Горе, не е изгубил цялата си надежда, въпреки че привидно изглежда точно об­ратното. Той Живее е мечтата за чудо, за раз­решаване на проблемите с вълшебна пръчица. Затова Горе е полезна не само за болни, но и за всеки, който очаква приказен край. Например съпругата, изоставена от мъжа си, Живееща с надеждата, че той ще се върне рано или късно и отричаща очевидния факт, че той има нов Живот.

Опитът показва, че индивидът със силно изразени черти Горе е бил подложен от ранно детство на психически ограничения. Причини за това могат да бъдат: детство, прекарано при тежки икономически трудности, или болест, приковала го за дълго на легло, или израстване с хронично болни родители.

Човекът, който се нуждае от Горе, очаква проблемите му да бъдат разрешени отвън. За него е много важно да разбере, че вътре в него има неизчерпаем източник на енергия, който до сега е бил игнориран. Ако личността признае и приеме, че промените в Живота настъпват при тотална промяна на душевното състояние, тогава цялата й нагласа става позитивна.

С приемането на Горе в човека се пораждат нови сили и надежда, че той отново става главно действащо лице в живота си. Това не означава, че очаква невъзможното, но твърдо вярва, че всичко ще се развие по позитивен начин. Бла­годарение на това ново усещане, той върви напред независимо от трудностите, защото разбира, че този опит го кара да се развива като човек.

С приемането на цветната есенция Горе личността открива смисъла на болестта и страданието. Това повишава нейната енергия и й дава сили да се пребори с тях.

Фрази, типични за поведението Горе:

-     Не мога да допусна, че промяната е за добро.

-     Не вярвам, че състоянието ми ще се подобри.

-     Чувствам се примирен и душевно уморен.

-     Нямам сили да започна отново.

-     Чувствам се тъжен и безутешен и никой няма  да ми помогне.

-     Напълно съм отчаян в тази ситуация без изход.

-     Болестта ми е неизлечима и не мога да се надявам на подобрение.

-     Аз съм безнадежден случай.

-     Никой не е по-болен от мен.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Не се губи надежда в положителния изход.

Осъзнава се, че никога не е късно да се про­мени живота към по-добро.

Открива се, че и най-трагичната ситуации носи положителни послания за личното раз­витие.

Повишава се енергийния заряд на личността.

Дава се надежда и на другите, че всичко може да се подобри.

14. ХЕДЪР - Цветето на самоличността

(Изтравниче, калуна)

HEATHER (CALLUNA VULGARIS)

 Основни симптоми: Егоцентризмът е основ­на характеристика на този човек, който непре­къснато окупира вниманието на заобикалящи­те го.

Типът Хедър винаги има нужда от публика. Разказва на всички какво мисли и чувства в този момент. Убеден е, че другите искат да узнаят за целия му вълнуващ опит. За него е важно някой да го слуша, независимо дали е близък или напълно непознат

Положителното състояние Хедър е свързано с осъзнаването на себе си и със способността да се поставяш на мястото на другия. В отри­цателното състояние мисълта и чувствител­ността са концентрирани върху собствената личност и проблеми. Това може да се прояви в две форми: интровертна и екстровертна. Като временно състояние се среща при всички хора, както впрочем и във всички състояния при цве­тята на Бах.

При интровертната форма силната необхо­димост да се говори изобщо не се проявява.

Въпреки че въпросният индивид не говори много, пак се усеща неговата постоянна зае­тост само със самия себе си.

Хроничното екстровертно състояние се изя­вява в потоците думи, които индивидът Хедър излива върху другите. В крайните състояния той има нужда да излага себе си на показ пред публика, която му отдава дължимото внимание. Човекът Хедър е непрекъснато под натиска на непреодолимото Желание да се освободи от случващото му се, съобщавайки го на другите. Пет минути след появата си, той вече е моно­полизирал разговора и умело го е насочил към собствената си личност. Той по никакъв начин не оставя възможност на Жертвата си да се измъкне. Често екстровертният Хедър разказва надълго и нашироко на съвсем непознати хора и не му хрумва мисълта, че може да се заинтересува от нужните на слушателите си. Как се стига до такъв краен егоцентризъм?

Този, който често се нуждае от Хедър, е бил много самотен като малък, чувствал се е изо­лиран и още от ранно детство не е получавал достатъчно топлина и внимание. Вследствие на това неговото емоционално развитие е било блокирано и той се е превърнал в непрекъснато „нуждаещо се дете". Този истински глад за внимание и грижи често се изразява в неспирно Желание за храна. Нерядко типовете Хедър или имат свръх тегло, или страдат от булимия.

Непрекъснатото говорене на индивида Хедър е объркан опит на личността му да докаже на себе си собственото си съществуване: „Ако я слушат, значи съществува."

Истинският проблем на Хедър е емоционална­та му зависимост, въпреки вида му на самосто­ятелен човек. Бидейки напълно неспособен да остане сам, Хедър се вкопчва в другите в точ­ния смисъл на тази дума. С това си поведение обаче, без да се усеща, вместо да получи вни­мание, получава неприязън.

В желанието си да бъде слушан той преуве­личава всяко събитие или състояние и прави от мухата слон.

Противоречието в личността Хедър идва от факта, че тя търси в другите това, което може да открие само в собствената си същност. С приемането на цветната есенция на Бах индивидът успява да се превърне от „нуждаещо се дете" във възрастен, който дава грижи и любов на другите. Той премества вниманието и енер­гията си от собствената си личност към зао­бикалящите го и благодарение на космическите закони към него се връщат утроени любовта, вниманието и нежността.

Опитът показва, че индивидът в положителното състояние Хедър умее да слуша толкова добре, колкото преди е говорел. Той развива силна способност да усеща състоянието на другите и да се поставя на тяхно място. Бла­годарение на тези отново придобити качества, личността създава около себе си атмосфера на доверие и топлота, в която заобикалящите я се чувстват добре.

Фрази, типични за поведението Хедър:

-     Когато ми се случи нещо, трябва обезателно да говоря с някого.

-     Нуждая се от много любов и внимание.

-     Често се чувствам ужасно зле и тогава имам нужда някой да ме изслушва.

-     Чувствам се самотен, когато съм сам и трябва незабавно да се обадя на някого по телефона. В такива случаи ми е безразлично с кого ще говоря.

-     Вкопчвам се в хората и взимам всичко възможно от тях.

-     Често се самосъжалявам.

-     Приятелите ми често се оплакват, че никога не млъквам, но аз не умея да слушам другите.

-     Готов съм на всичко, за да съм център на Внимание.

-     Винаги се държа самонадеяно.

-     Не мога да разбера защо хората не ме харесват и не искат да ме слушат.

-     Харесва ми да правя от мухата слон, само и само да привлека вниманието.

 Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била  от голяма полза.

Положителни ефекти:

 Вътрешна сила и доверие в нея. 

Способност да се посветиш на другите. 

Убеденост, че винаги се получава всичко не­обходимо за собственото израстване. 

Способност да слушаш и разбираш другите.

 

15. ХОЛИ - Цветето на универсалната любов

(Джел, самодивски чемшир)

HOLLY (ILEX AQUIFOLIUM)

Основни симптоми: Личността е много раз­дразнителна и избухлива и изпитва омраза, завист или силно чувство на ревност.

Типът Холи живее непрекъснато в състо­яние на ядосано безпокойство, лесно се гне­ви и лесно губи контрол над себе си. В ситуация на крайна раздразнителност го притеснява и жуженето на муха. Той често се оплаква от другите като им приписва вината за лошото си настроение. Дори може да се каже, че за всяко нещо намира виновен, върху когото да стовари отговорността за собствените си грешки.

Положителното състояние Холи е свързано с принципа на любовта, която поддържа света, и е най-висшата способност на човека. Тази любов или висша енергия е истинският елексир на Живота, възраждащата сила и вечната истина.

Там където тази сила на любовта е недораз­брана и неприета, тя се превръща в своята противоположност, т. е. В разделяне, отричане и омраза. Тя става причина за всички негатив­ни събития в Живота.

В негативното състояние Холи човек се бори за собственото си съществуване. Още от раждането си всички човешки същества се стре­мят към любовта. Често обаче това чувство се базира на заблуди и неразбиране, защото лю­бовта не е притежание, тя не иска и не умолява. Любовта е енергия и потенциал, който трябва да бъде освободен вътре в човека.

Ако тази любов бъде отказана, индивидът изпитва страдание и разочарование, срещу които се защитава чрез агресивното си поведение.

Тъй както любовта е бликаща сила, така и нейната тъмна страна се изразява със силни чувства като: ревност, отмъщение, завист, омраза. Тези емоции, срещу които нито едно човешко същество не е имунизирано, се проявя­ват както подсъзнателно, така и по очевиден начин. В случаите, когато се проявяват по подсъзнателен начин, те стават основа за развитие на болести като рака например.

Важно е тези негативни и дълбоки чувства да се приемат. Признаването им вътре в нас е начин да оценим нуждата си от любов. Болез­нената ревност е класически трагичен пример, роден от копнежа за любов. Лишеният от любов човек проектира Желанието си за любов върху друг индивид. С това той се изправя пред опас­ността отново да я загуби, тъй като не поз­нава любовта и не е способен да я даде.

Ревността често представлява отчаян страх да не изгубиш толкова важния за теб човек.

Завистта от своя страна е проява на чувс­твото за малоценност, което ни кара да мис­лим, че другите са по-добри. Подозрението е показател за несигурност, а омразата - друго­то лице на любовта.

Вследствие на темперамента си типът Холи често страда от агресивни и остри болести, като например много висока температура, кожни възпаления, предизвикващи парене и сърбеж, алергии и камъни в Жлъчката. Агресивност та на този тип се изразява и чрез остра каш­лица и повръщане.

Едуард Бах казва, че цветната есенция Холи ни предпазва от всичко, което не е любов. Това цвете помага да се заживее в състояние на любов, красота, удовлетворение и радост. Чо­век започва да се чувства в хармония със света и е в състояние да приеме и разбере естестве­ния ред на нещата, при който може да се радва без завист на чуждия успех, дори самият той да се намира в трудна ситуация.

Приемането на Холи е много полезно в случа­ите, когато първото дете страда от ревност към новото си братче или сестриче и я изразява с лошо настроение и инат. Холи е много полезно и при проблемите в пубертета, както и в нача­лото на конфликтите между партньорите в дадена двойка. Холи помага много и на кучето, проявяващо ревност към новопоявилото се бебе в семейството.

Първата стъпка към лечението е тази да освободите блокираните чувства с помощта на Холи. Важното обаче е да не се спира на това ниво, защото причината е много по-дълбока. Само чрез лечение на поведението, представе­но от негативното състояние Сентаури, е възможно да се премахне истинската основа на разрушителните емоции, които откриваме в Холи.

Фрази, типични за поведението Холи:

-     Много лесно изпадам в ярост. Понякога съм толкова раздразнителен, че и дребните неща ме вбесяват.

-     Не умея да контролирам изблиците си на ярост.

-     Истината е, че винаги съм неудовлетворен и страдам без причина.

-     Приятелите ми казват, че съм един ужасен холерик.

-     Мисля, че другите са нечувствителни и искат да ме изиграят.

-     Ревността ме мъчи непрекъснато.

-     Всички погрешно разбират моите чувства.

-     Чувствам се обиден и наранен.

-     Не умея да прощавам нито на другите, нито на себе си.

-     Много съм недоверчив.

-     Винаги завиждам на другите, които са по-хубави или по-добри в нещо от мен.

-     Нощем не мога да заспя, обмисляйки отмъщение.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

 Положителни ефекти:

    Установяване на вътрешна хармония и радост.

    Искрена радост от успехите на другите.

    Любов и приемане на себе си.

    Уважение към другите и сърдечно отношение към тях.

 

 

16. ХЪНИСЪКЪЛ -Цветето на миналото

(Орлов нокът)

HONEYSUCLE (LONICERA CAPRIFOLIUM)

Основни симптоми: Човекът е завладян от носталгия по миналото, непрестанно съжалява за отминалите възможности и отказва да живее в настоящето.

Типът Хънисъкъл живее повече в миналото, отколкото 8 настоящето. И тъй като нас­тоящето не му предлага нищо, той се отдава на спомените си. Както пише Бах, Хънисъкъл е „за тези, които живеят в миналото, което може би е било щастливо". И точно в това „може би" е проблемът. Човекът, който се нуждае от тази есенция, често се стреми да идеализира мина­лото, без да си спомня за неговите отрицател­ни моменти.

Положителният потенциал на Хънисъкъл е свързан със способността за трансформация и приемане на промяната. В отрицателното със­тояние Хънисъкъл човек остава вкопчен в мина­лото и с това се изолира от течащия около него живот. Личността игнорира основния принцип за непрекъснатото развитие, където всичко тече и се променя. Той претендира, че може да контролира собственото си развитие най-вече в сферата на чувствата. Например вдо­вицата, която поддържа непроменен кабинета на мъжа си дълги години след смъртта му, е типичен пример за състоянието Хънисъкъл. Също така и младата Жена, която след смърт­та на годеника си се отказва от нови любовни връзки или човек, който сменя града си и стра­да от носталгия по всичко оставено в минало­то.

Тези индивиди се крият в миналото си, за да не трябва да се конфронтират с трудното настояще.

Случва се, че този, който избира да живее в миналото, го прави не защото е бил истински щастлив, а защото миналото е нещо сигурно и познато и в спомена може да се модифицира по собствено Желание.

Ако миналото дава сигурност, а настоящето изглежда неприемливо, то бъдещето се изживява от типа Хънисъкъл почти като заплаха. Затова на индивида, който се нуждае от този лек, му е трудно да приеме промените в живота си.

Негативното състояние Хънисъкъл се проявява и в съжалението по изгубени възможности и нереализирани надежди: „ако бях приел онази работа", „ако бях се омъжила за онзи човек".

Най-общо състоянието Хънисъкъл се проявява в следните ситуации: при преместване, при загуба на любим човек, когато вече пораснали­те деца си отиват от вкъщи, при раздялата с партньор, след пенсиониране или на смъртно легло.

Носталгията и съпътстващите я на физи­ческо ниво проблеми бързо изчезват с приема­нето на есенцията Хънисъкъл.

Бах пише за Хънисъкъл: „Отдалечава от съз­нанието всякакво съжаление и всички мисли за миналото. Неутрализира всички влияния, Жела­ния и носталгии по миналото, за да ни върне в настоящето."

При позитивното състояние Хънисъкъл връз­ката с истината за собственото минало се възстановява. Човек е в състояние да пренесе в настоящето поуките от миналото и да продължи напред.

Обикновено негативното състояние Хънисъ-къл се развива за продължителен период от време, но понякога може да се окаже за кратко, както при децата. Хънисъкъл помага на децата, страдащи от носталгия по време на летен лагер и в колеж, като улеснява вписването им в обкръжаващата ги среда.

Любопитен факт е, че при метода на спон­танния избор на есенция на Бах хората, които не са в състояние да си спомнят собственото си минало, избират Хънисъкъл. Това цвете им помага в опита им да възстановят връзката си с него.

Фрази, типични за поведението Хънисъкъл:

-     Най-добрият период от моя Живот е в миналото ми. Често мисля за него и си спомням точните усещания и дори миризми.

-     Живея чрез спомените си.

-     Страдам от носталгия по някого или по нещо.

-     Често сънувам „добрите стари времена".

-     Липсва ми времето от периода преди да се разболея.

-     Страдам от носталгия по моята страна.

-     Не мога да приема това, което ме заобикаля.

-     Не мога да се примиря със загубата на любимия човек или Животно.

-     Не очаквам нищо от бъдещето.

-     Напълно съм незаинтересован от настоящето, защото всичко хубаво се намира в миналото ми.

-     Имам много бледи спомени за моето детство.

-     Често досаждам на другите с разкази за моето прекрасно минало.

-     Чувствам се меланхоличен и апатичен.

-     Спи ми се често.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Осъзнаване, че реалният Живот е сега. Извличане на поуки от миналото, които са полезни за настоящето. Вяра и радостно очакване на бъдещето. Нарастване на силите за справяне с насто­ящето.

 

 

17. ХОРНБИИМ - Цветето на умственото разтоварване

(Габър)

HORNBEAM (CARPINUS BETULUS)

Основни симптоми: Индивидът е умствено уморен и не редува напрегната си работа с физическо разтоварване. Изтощението може да бъде както временно, така и хронично явление.

 Този, който се нуждае от Хорнбийм, се чув­ства свръх натоварен. Той е твърдо убеден, че не може да се справи в този момент с тежестта на ежедневието, чувства се слаб, лишен от сили и страда от голяма умствена умора. За него е типично да се събужда много трудно всеки ден и с ужас да си мисли за работата, която му предстои. Той се стреми да остане по-дълго в леглото, но колкото повече лежи, тол­кова по-уморен се чувства. И само при мисълта за работа се усеща още по-слаб. Когато обаче започне да работи, за негово учудване работа­та му спори

 Положителното състояние Хорнбийм е свър­зано с вътрешната Жизненост и радост. В негативното състояние Хорнбийм човек се чув­ства умствено уморен и отслабнал. Бах пише, че есенцията Хорнбийм е лек за „болните от симптома на понеделника". Често на човека, който се оплаква от умора още преди да е започнал деня, му липсва ентусиазъм и Желание за Живот.

Обикновено индивидът, нуждаещ се от Хорн­бийм, е израснал в среда, в която ежедневието е било скучна и строга рутина. За него повта­рящите се еднообразни действия са стресов фактор и до ден-днешен.

Умората при типа Хорнбийм се появява вслед­ствие на свръхнатоварване само на умствено ниво. Тя е следствие на прекалена умствена дейност без подходящото физическо разтоварване, както се случва например при студенти­те, секретарките и мениджърите. Създава се дисбаланс между умствената сфера и физичес­кото тяло, вследствие на който мозъкът буквално отказва да работи, за да принуди човека да възвърне равновесието си. Затова състояние­то Хорнбийм трябва да се разглежда като сигнал за тревога за индивида, който се намира в него. Ако вътрешното поведение, представено от Хорнбийм, не бъде взето под внимание, то впоследствие може да прерасне в невъзможност за релаксация на физическо ниво.

Есенцията Хорнбийм може би е най-необходи­мия лек в днешно време. Умората, чувството за демотивираност, леката депресия, която ли­шава от смисъл Живота, изглежда не подмина­ват почти никого днес.

Негативното състояние Хорнбийм е следст­вие на самоограничения на личността с уста­новено и еднообразно ежедневие, която е прес­танала да си задава въпроси за радостта и удоволствието от живота.

Интересно е да се отбележи, че умората на Хорнбийм изчезва мигновено, когато на човек му се случи нещо неочаквано. Например позвъ­няването на любим приятел от детството, който случайно е в града, веднага предизвиква ентусиазъм и умората изчезва.

Тук е важно да се отбележат разликите между подобните на Хорнбийм - Олив и Ларч. Типът Ларч също се чувства свръхнатоварен, но при  него става дума за липса на доверие в себе си, която го кара да се съмнява непрекъснато в способностите си. Пациентите Хорнбийм се чувстват свръхнатоварени само временно и считат, че не могат да си вършат работата само в този период.

Типът Олив представлява тоталния психи­чески и физически срив, при който личността наистина не е в състояние да извършва работа­та си, докато типът Хорнбийн е уморен само на психическо ниво и за него е важно да реши само да събере сили да я започне.

В негативното състояние Хорнбийм енергий­ната система не е балансирана, защото липсва последователността на напрежение и отпуска­не, която гарантира равновесие. Резултатът не може да бъде друг освен липса на енергия.

При приемането на това цвете на Бах човек се чувства хармонизиран и възстановен енер­гийно. Освен това умът се изяснява и се възс­тановява чувствителността. Човекът преотк­рива радостта да се Живее и работи и възвръща увереността си, че има сили да се справи с всичко.

Добре е да се използва Хорнбийм под форма­та на компреси за уморени и раздразнени очи, особено когато се работи дълго пред компю­тър. Капките от тази есенция възвръщат Жиз­неността на увехналите домашни растения.

Хорнбийм е основен лек, който помага да погледнем вътре в себе си и да разберем кой е  истинският проблем за нашите трудности. Често се случва след приемането му човек да открие, че се нуждае от друг лек или да направи драстичен избор в Живота си, като например да промени посоката му или да започне някаква психотерапия.

Накратко Хорнбийм е за хора, които имат скучен Живот и самите те са станали скучни вследствие на него.

Фрази, типични за поведението Хорнбийм:

-     Напоследък се чувствам напълно изтощен.

-     Нямам сили да направя нищо.

-     Толкова съм уморен, че ми се иска да си остана в леглото цял ден.

-     Не мога да се събудя напълно без да изпия сутрешното си кафе или чай.

-     Сутрин като се събудя се чувствам по-уморен, отколкото като си лягам вечер.

-     Работата много ми тежи, но като започна да я правя нещата се подобряват.

-     Доста често изобщо не мога да се концентрирам.

-     Понякога се размотавам цели часове преди да се захвана за работа.

-     Главата ми тежи и се чувствам физически уморен.

-     Когато работя до късно вечер или гледам телевизия, очите ми ме сърбят и започват да сълзят поради умората.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Увеличава се устойчивостта към стрес и сънят се подобрява.

Увеличава се енергията, спокойствието и се възвръща самоконтролът.

Излиза се от рутината и еднообразието.

Възвръща се радостта от работата.

 

 

 

18. ИМПЕЙШЪНС - Цветето на времето

(Циганче)

IMPATIENS (IMPАTIENS GLANDULIFERA)

Основни симптоми: Личността е много нетърпелива, лесно може да бъде раздразнена и реагира на всичко много остро.

Типът Импейшънс е много нетърпелив и френетичен. Говори и работи бързо, движи се бързо и се храни бързо. Единственото нещо, което не прави бързо е спането, защото в неговия френетичен свят има много силно напрежение и трудно успява да се отпусне.

Положителното състояние Импейшънс е свързано с търпението и спокойствието на духа. В негативното състояние човек е нетърпелив и реагира остро на най-малкия стимул от заоби­калящата го среда.

Тъй като в неговото съзнание всичко е много забързано, той не проявява разбиране към по-бавния ритъм на заобикалящото го. Този про­цес на адаптация към по-ниско енергийно ниво го дразни и е определящ фактор за непрекъсна­то напрежение в него.

Този индивид обикновено е изключително интелигентен и надарен, но тъй като не е

способен да се нагоди към чуждите ритми, има много трудности в междуличностните си кон­такти.

Личността в негативното състояние Импей­шънс не е много популярна като началник, за­щото знае всичко много по-добре от другите и им го показва без всякакъв такт. На учителите с характер Импейшънс им е трудно да се отна­сят с опрощение и търпение към първоначални­те стъпки на учениците си.

Рисковано е да се отправи критика към су­бект в състояние Импейшънс, защото адрена линът му скача незабавно и той реагира много остро, въпреки че избухването му отминава също толкова бързо, колкото се е появило. Този индивид предпочита да работи сам, за да не му се налага да се съобразява с другите. Незави­симостта му е много важна за него и поради тази причина Бах е включил тази есенция в групата на цветята, свързани със самотата. Индивидът Импейшънс е наясно с трудностите си и затова е отворен за разумни съвети, ко­ито приема с благодарност.

Типът Импейшънс много се затруднява с рутинната работа. Неговият кошмар са точно определените часове. Не може да проумее защо трябва да остане в офиса си до шест часа, след като му се случва да приключи работата си в три часа. Човекът Импейшънс често се вбесява и избухва, защото не може да понася закъсне­нията и разминаванията.

Проблемът в негативното състояние Импей­шънс е в прекаленото упорство и само ограни­чение на личността. Той забравя, че всички хора са част от нещо по-голямо и, че всеки е свързан с другия. Личността Импейшънс не обръща внимание на факта, че най-способните трябва да помагат на другите в тяхното развитие.

Вследствие на често променящото се наст­роение субектът Импейшънс страда от хипер­функции от различен тип. Вследствие на тем­перамента си страда от болки и мускулни спаз­ми, гръбначни болки, гастрити, нервни колити, нервни сърбежи и много други. Вътрешното напрежение често увеличава кръвното му наля­гане, а „бързата мозъчна дейност" води до увеличаване на пулса.

Силното вътрешно безпокойство, когато е под напрежение, често го прави субект на ин­циденти. Но способността му за изключител­но бърза реакция го спасява от най-лошото.

Много от индивидите Импейшънс са разпоз­наваеми още от детска възраст: те сучат по-бързо, изговарят фразите като картечница, имат светкавични реакции, взимат бързо реше­ния и затова се изхабяват по-бързо.

При приемането на цветната есенция Импейшънс в индивида се проявяват голяма кротост и ангелско търпение. Той достига до разбира­нето за различието в характерите на хората и с много такт помага на другите.

Цветната есенция Импейшънс помага и при временна липса на търпение, когато не сме особено разположени да изчакаме реализиране­то на важно за нас начинание. Тя е подходяща и за хората на диета, които всеки час тичат към кантара, за да видят дали са отслабнали с още сто грама, за тези, които се тъпчат с лекарства, надявайки се, че така по-бързо ще им мине настинката и за тези, които не пона­сят да чакат дори само автобуса или телефон­но обаждане.

Използването на Импейшънс се препоръчва и при деца, които непрекъснато мрънкат, докато  родителите пазаруват и често избухват. Под­ходящо е също така и за родители, които губят търпение с децата си.

Фрази, типични за поведението Импейшънс:

-     Лесно губя търпение.

-     Често съм раздразнен и нервен. -

-     Всичко около мен се движи много бавно.

-     Нямам търпение да изслушвам другите.

-     Ако ми се случи да чакам, започвам да мисля за всичко, което можех да свърша междувременно, и тогава много се вбесявам.

-     Често избухвам заради забавените реакции на околните и затова предпочитам да си върша сам нещата. 

-     Дипломатичността не е най-силната ми черта.

-     Не мога да понасям закъсненията на хората.

-     Аз говоря и се храня много бързо.

-     Започвам да нервнича веднага ако другите не си вършат незабавно работата.

-     Улавям се, че често казвам: „Хайде, по-бързо!", „Не бъди глупав!", „Стига си спал толкова!".

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Хармонизиране на личния ритъм с този надругите.

Развитие на умението за изчакване.

Спокойствие, такт и деликатност.

Усещане за свързаност с другите.

Способност за отпускане.

 

 

19. ЛАРЧ - Цветето на вярата в себе си

(Лиственица)

LARCH (LARIX DECIDUA)

Основни симптоми: Човекът изобщо не вярва в себе си и страда от комплекс за малоценност, затова винаги очаква да се провали.

Типът Ларч счита себе си за по-малко спо­собен от другите. Липсва му вяра в себе си, съмнява се в способностите си и се възхищава на успехите на другите. Непрекъснато го измъчва страхът да не се провали. Лесно се отчайва в трудни ситуации като изпити или други подобни и бързо се отказва. Някои хора от този тип са толкова уверени в неуспеха си, че дори не се опитват да започнат нещо.

 Положителното състояние Ларч е сбъркано с вярата в себе си и в инициативността си. В негативното състояние Ларч индивидът се чувства по-нискостоящ от другите и в социални­те си отношения се държи срамежливо и неуверено от страх да не се окаже смешен. Неговият комплекс за малоценност го кара да се държи с прекалено уважение към авторитетите и да се съобразява винаги с тяхното мнение. Тъй като е много чувствителен към критики, той реагира много остро и често избухва.

Ако в живота на повечето хора им е трудно да признаят собствените си ограничения, то в състоянието Ларч тези ограничения се прие­мат предварително като очевидни. Тези огра­ничения пречат на личността да се развива непрекъснато чрез натрупването на нов опит и да Живее по интензивен начин. Проблемът на Ларч е, че той Живее според една аксиома -силното убеждение, че не струва нищо. Подсъз­нателно Ларч прави всичко възможно нещата му да вървят на зле. По този начин се потвърждава неговата аксиома, а и той не трябва да прави никакви усилия да се променя.

Основата на тези комплекси за малоценност е заложена от най-ранно детство, когато липсва потвърждение от страна на външния свят за собствената стойност и качества на дете­то или когато то расте според една „негативна програма". Ако на детето често му се повтаря : „не можеш да се справиш, още си малък за това", с времето то започва да реагира в определени ситуации съгласно тази максима и дори не се заема да направи много от нещата. Често се случва родителите да предадат на децата си собствените си разочарования и фа­талистично отношение към живота: „при мене нищо никога не се урежда". Случва се детето от типа Ларч да е било особено чувствително към упреците на възрастните и на базата на това да е изградило негативна представа за самото себе си. Типът Ларч от малък не е разбрал, че е бил упрекван за това, което е правил, а не за онова, което е бил, и е убедил себе си, че той нищо не струва.

Истинският фалит на типа Ларч не се със­тои в това, че всичките му начинания приключ­ват зле, а в това, че не започва нищо поради страх и недоверие в себе си. Индивидът в със­тояние Ларч губи една от най-големите възмож­ности, които му предлага животът - тази да израства.

Децата Ларч са много срамежливи, изчервяват се лесно и понякога от вълнение не могат да изстискат и дума от себе си. Причината за пелтеченето, разбира се, ако не е следствие от травматично събитие, най-общо може да се отдаде на вътрешното поведение, отговарящо на Ларч. Тази есенция на Бах е много подходяща и в случаи на трудности с ученето.

Ларч е и най-подходящия лек при импотент­ност. Дори доверието в себе си да не е било подронено преди появата на импотентността, голяма част от мъжете го губят, когато проб­лемът се прояви. Това е следствие на патриар­халното общество, което поставя знак за равенство между мъжка сексуалност и сила и ефикасност: „който се проваля в леглото е един фалирал човек".

С приемането на есенцията Ларч индивидът успява да види нещата от по-широк ъгъл и да вземе предвид нови възможности. Той става инициативен и знае, че както и да се разбият нещата, той ще намери собственото си място в живота.

Цветната есенция Ларч е полезна както за дългосрочно лечение, така и за временни състо­яния на загуба на доверие. Тя дава добри резул­тати и преди изпити, когато стресът от уче­нето ни кара да се съмняваме в самите себе си, както и в случай на развод, когато е лесно да ни обземе чувство за вина и самообвинение. Децата, които не се справят сами и винаги се крият зад гърба на родителите си, също се  повлияват добре от Ларч. И накрая Ларч възвръща на инвалидите доверието в себе си, а също и на тези, които са дискриминирани за­ради различия в цвета на кожата или езика.

Фрази, типични за поведението Импейшънс:

-     Мисля, че съм по-малко способен от другите.

-     Никак не вярвам в себе си и много се учудвам, когато постигам добри резултати.

-     Страх ме е да не се проваля.

-     Когато се сравнявам с другите, виждам колко съм неспособен.

-     Често ме е страх да се доближа до някоя жена.

-     Несигурността ме измъчва винаги, когато не познавам мястото, на което отивам.

-     В живота никак не съм късметлия.

-     Очакването на нещо или на някого ме влудява.

-     Всякакъв вид изпити са моя кошмар.

-     Още от малък се отказах от спорта, защото съм много недодялан.

-     Имам сериозен комплекс за малоценност.

-     Често се оправдавам с измислени болести само и само да не започна нещо ново.

-     Не мога да си позволя да кандидатствам за по-добро работно място, макар че другите казват, че имам данни.

-     Напоследък страдам от импотентност.

-     Още от малък ми се случва да пелтеча.

- Много съм чувствителен към критики и упре­ци.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била  от голяма полза.

Положителни ефекти:

 Придобива се знанието, че човек е способен да постига важни лични успехи. 

Осъзнават се собствените силни качества. 

Проява на здрав реализъм при започване на нови начинания.

 Откриване на собственото място в общест­вото.

Смело поемане на инициативи.

 

 

20. МИМУЛУС -Цветето на куража

(Мимулус)

MIMULUS (MIMULUS GUTTATUS)

Основни симптоми: Този много притесните­лен и несигурен човек се бои от всичко, което го заобикаля, и категорично отказва да се конфронтира със света.

Типът Мимулус е срамежлив и несигурен, изключително чувствителен и най-вече лес­но се плаши. Нещата, които предизвикват неговата прекалена чувствителност са толкова много, че на заобикалящите го никак не им е лесно да се съобразяват с него

Положителното състояние Мимулус е свърза­но със смелостта и доверието. В отрицателно­то състояние човек изпитва огромни страхове и притеснения, които често са много инфан­тилни.

Индивидът в състояние Мимулус страда от конкретни страхове като например от асансьо­ра или от височините. Тъй като той е много чувствителен към всякакви външни стимули като например силни шумове, ярки светлини, невъзпи­тани думи, студ, караници, Животът му е много труден. Без да иска той често кара другите да му робуват, принуждавайки ги да се съобразяват с неговите страхове и свръхчувствителност. Типът Мимулус не говори много за себе си и за мъките си, но ако е предизвикан изважда на бял свят все нови и нови поводи за безпокойство и тревога: страх да не остане сам, страх да не остане без пари, страх да не ходи вечер сам по улиците и т. н. Списъкът на този индивид е безкраен, защото включва всички форми и нюан­си на големите човешки страхове. Човек с много силни черти Мимулус казва, че живота му тежи прекалено много и като възрастен Желае да се раздели с него.

Съществуват и индивиди, които външно кон­тролират това негативно състояние и се пред­ставят като силни и екстровертни хора. Само при по-задълбочено вглеждане откриваме, че са чувствителни и самовглъбени и не биха искали да участват активно в Живота. Често това е типично за артистичните натури като музи­канти, актьори и художници.

В негативното състояние Мимулус човек има проблеми с големи маси хора. Неговият праг на поносимият е много по-нисък от този на зао­бикалящите го и не понася суматоха. Субектът Мимулус се разболява, когато е подложен на прекален натиск. Тогава той страда от главо­болие, болки в корема и проблеми на пикочния мехур. Пациентите Мимулус се опитват много да се щадят и поради прекалената си предпаз­ливост забавят процеса на излекуването си.

Прекалената чувствителност на характера Мимулус го кара да се изчервява и да пелтечи, когато се намира в компания. Той често става Жертва на нервност, говори много, поддава, често има потни ръце или получава сърцебиене.

Цветната есенция Мимулус е лек, от който всички можем временно да се нуждаем. Той е подходящ, когато ни обзема страх от зъболе­кар, от самолетен полет, от смъртта, от болест или от изпит.

Накратко казано Мимулус е идеалното разре­шение за преодоляване на всички фобии на съв­ремието.

При приемането на Мимулус човек намира пътя да се освободи от страховете и безпо­койствата си и да осъзнае добре същността си. Той осъзнава, че страхът е душевен проблем и може да се премахне само с духовни лекове. Под въздействието на тази есенция индивидът престава да е жертва на страховитите запла­хи и започва да гледа по-спокойно и реалистич­но на Живота. Той преодолява тревогите бла­годарение на чувството си за хумор и на спо­собността си за разбиране. Благодарение на това цвете на Бах личността си възвръща един достоен начин на съществуване. Често типът Мимулус се нуждае и от есенцията Ларч, затова много често в терапевтичната практика те се приемат заедно.

Мимулус също така се оказва много полезен и при току-що родени бебета, които страдат от травмата на раждането. Те често са нервни и уплашени се вкопчват в майките си.

Фрази, типични за поведението Мимулус:

-     Преди не ме е притеснявало да пътувам с кола, но напоследък ме е страх, че ще се случи нещо ужасно.

-     Ужасно е.

-     Страхът ми от всичко възможно и невъзможно ми пречи да правя това, което искам.

-     Чувствам се несигурен, недоверчив и срамежлив, когато съм сред хора.

-      Физически съм свръхчувствителен и съм предразположен към всякакви усещания на материално ниво.

-     Никой не може да ме качи на самолет, въпреки че бих искал да опитам. Страхът да не падна обаче е по-голям. Страх ме е да се качвам по открити стълби, по дървета и на всякакви други високи места.

-     Имам многобройни фобии.

-     Не понасям студа, шума, ярката светлина, Високите гласове, силните миризми или дори да ми се противоречи.

-     Обичам да оставам сам без да ме притесняват.

-     Винаги, когато шефът ме повика ме е страх, че иска да ме уволни.

-     Случва ми се да отлагам задълженията си поради страх.

-     Ставам много тревожен, ако се сблъскам с някакво противоречие.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Човек се научава да се приема такъв, какъвто е.

Преодоляване на страховете, осъзнаване на собствените възможности, придобиване на смелост за справяне с живота.

Придобиване на спокойствие, което е типич­но за хора изправили се пред големи труднос­ти.

Вътрешно равновесие и сигурност.

Свобода да се живее пълноценно.

 

 

21. МЪСТАРД -Цветето на ведростта

(див синап)

(SINAPUS ARVENSIS)

Основни симптоми: Личността периодично изпада в състояние на дълбока меланхолия, без каквато и да е видима причина.

Типът Мъстард страда от дълбока депре­сия, която се появява без никаква видима причина или без никакъв външен повод и пак така необяснимо изчезва. Бах пише, че „един мрачен и студен облак обгръща човека и го лишава от светлината и радостта да живее". Индивидът, засегнат от тази необяснима за него депресия, има усещането за абсолютна вътрешна празнота и пълна липса на смисъл.

Положителното състояние Мъстард е свързано с ведростта, спокойствието и яснотата. В негативното състояние индивидът е потис­нат и е мрачно меланхоличен. Той губи интерес към всичко и изпитва глуха болка.

Това мрачно душевно състояние може да се изразява по многобройни начини - от меланхо­лия до тъга, от нежелание да прави каквото и да било до безпричинно лошо настроение и може да стигне до истинските депресии. В медици­ната те се наричат ендогенни депресии, т. е. идващи отвътре, тъй като се проявяват без каквато и да е външна причина.

Типът Мъстард изглежда много замислен и със забавени физически реакции, защото депре­сията почти парализира неговите дейности. Единственото, което Желае е да остане насаме с проблемите си и да се скрие от заобикалящия го свят. Често страда от липса на апетит, проблеми със съня, главоболие и чувство за физическо неразположение с неясен произход. Тези проблеми не се появяват задължително при всички пациенти Мъстард. В по-леките случаи се появява само безпричинна депресия, без всякакви други симптоми. Когато обаче тези проблеми са налице, и най-вече не е открита никаква друга причина за тях, тогава те се отнасят към състоянието Мъстард.

Цветната есенция Мъстард е добра и при така наречената скрита депресия, при която личността не е наясно от какво страда и дълго време на базата на физическите си симптоми търси с помощта на лекари да установи диаг­нозата си.

Причината за тези, идващи от вътрешност­та депресии може да бъда открита в следното обяснение. Съвременният човек се старае да потиска чувствата си на тъга и страдание, които са следствие на някакви конфликти и природни катастрофи. Поради това на колек­тивно ниво съществува „необработено"страда-ние, което периодично се проявява при по-чув­ствителните и предразположените да улавят енергийните вибрации хора.

Ако дадената личност няма възможност да използва тези емоционални импулси по твор­чески начин, те трябва да бъдат абсорбирани по някакъв пасивен път. За личността със сил­ни характеристики Мъстард е важно да осъз­нае тези фази като важен аспект от Жизнения си път и да се опитва да ги изживее по конс­труктивен начин. Опитът показва, че състоя­нието Мъстард значително се облекчава, когато личността приема меланхолията без съпротива и като част от себе си. Погледнато от тази перспектива негативното състояние Мъстард е безценен дар, който отваря врата­та към дълбочината на собствената душа. Много е важно човек да умее да интегрира както светлите, така и тъмните страни на личност­та си.

Почти всички хора по време на жизнения си път преминават през негативното състояние Мъстард и опознават тези тъмни енергийни форми вътре в себе си.

С приемането на цветната есенция Мъстард на човек му се струва, че бавно се събужда от тежък и мъчителен сън. Благодарение на този лек личността посреща и ведрите, и мрачните си дни с положителна нагласа и с вътрешна радост. Разбира се, той продължава да усеща колективната отрицателна енергия, но не се оставя да бъде победен от нейното присъст­вие.

Много терапевти докладват за случаи, в които неизлечими на пръв поглед депресии са били премахнати с успех и повече не са се пов­торили благодарение на Мъстард.

Цветето на Бах Мъстард е не само лечител, но и съюзник. То помага и при всички депресии, които предшестват големите промени в живо­та на човека. В тези случаи на усещане за липса на смисъл в живота Мъстард дава началния тласък, за да може човек да се върне отново на  повърхността.

Тази есенция помага да разберем езика на депресията, която ни казва, че сме изгубили контакта със себе си и с нашите нужди.

Мъстард е особено полезна при типичната пролетна и есенна меланхолия, по време на менопаузата, когато намалява нивото на някои хормони.

Фрази, типични за поведението Мъстард:

-     Вечно съм в мрачно настроение и не знам защо.

-     Без всякаква причина от време на време ме обзема тъга.

-     Нямам никакво Желание да се движа.

-     Струва ми се, че времето тече много бавно.

-     Усещам болките и меланхолията на целия свят.

-     Душата ми се натъжава, когато нещо черно, тежко и непознато се спуска от небето върху мен.

-          Доста често се чувствам депресиран без външна причина.

-     Всичко в Живота ми е наред и затова не мога да разбера откъде се появява тази тъга и тази меланхолия.

-     Понякога се чувствам като заключен в мрачен и тъмен храм, от който не мога да изляза.

-     Не разбирам откъде идва при мен това тежко, сиво и потискащо ме усещане.

-     Дори и разумните аргументи не могат да ме  измъкнат от депресията, докато тя сама не изчезне.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Тъгата отстъпва място на радостта от живота.

С ведрина се посрещат и хубавите, и мрачните дни.

Увеличава се вътрешната чувствителност и се възвръща лекотата.

Приемат се всички страни на собствената личност.

 

 22. ОУК - Цветето на упоритостта

(Дъб)

OAK (QUERCUS ROBUS)

Основни симптоми: Силен и издръжлив човек, който непрекъснато и въпреки всичко продължава да води всекидневните си битки, без да се предава.

Типът Оук е изключително отговорен и на него може да се разчита, затова той пос­тига големи успехи в работата си. Поради грешно разбрано чувство за отговорност той се нагърбва с всички задължения, дори и с тези на другите. Никога не се оплаква и не се отк­лонява от работа дори и при най-големите труд­ности.

Положителното състояние Оук е свързано със силата, упоритостта и издръжливостта. В не­гативното състояние тези качества се довеждат до крайност и човек става много суров към себе си. Личността се вкоравява, като че е от дърво и Живее в състояние на непрекъснат стрес. Животът й става едно вечно бойно поле, а субектът Оук притежава всички качества, за да трупа победа след победа: ожесточена упо­ритост, свръхчовешка издръжливост, сила на волята, кураж, вярност към задълженията, ви­соки идеали и липса на гъвкавост.

Въпреки това, личността Оук забравя, че не само победите в работата правят Живота достоен да се Живее. Съществуват леки и ра­достни аспекти в Живота, свързани с емоции­те, които зареждат с нови сили за битките.

Непозволявайки си нито да си почива, нито да си доставя удоволствия в приятна компания или сред природата, той постепенно се изто­щава и понякога рухва. Когато се разболее, индивидът Оук Желае да се възстанови възможно най-бързо, защото се чувства удовлетворен  само ако е продуктивен в работата си. Този човек никога не се отказва, дори и да не е в състояние да извършва работата си и принуждава себе си, използвайки силата на волята. И в най-крайни случаи, когато другите отдавна са се отказали, той геройски продължаВа бит­ката до пълен срив.

Тука искам да посоча, че и типът вервейн се натоварва много с работа, но той го прави от чист ентусиазъм, а и за да даде на другите урок как точно трябва да се правят нещата.

Индивидът Оук има благородни мисли. Нищо не го прави по-щастлив от това да помага на другите и да ги дарява с радостта, която отказва на себе си. И нищо не го кара да се чувства по-нещастен от това да не може да изпълни поетото обещание, ако например се е разболял.

Състоянието Оук е трудно да бъде открито, защото личността често не осъзнава погреш­ното си поведение спрямо себе си и собствено­то си тяло. Тя е убедена, че съвестта й е чис­та, тъй като счита, че изпълнява дълга си. Ако тялото чрез болест се възпротиви на този бесен ритъм на работа, типът Оук я разглежда като пречка, която трябва веднага да се пре­махне.

Състоянието Оук не е задължително да бъде следствие само от прекалена работа. То се проявява и след продължителни боледуване или трудности от семеен характер като например нещастен брак, поддържан само с усилие на волята в името на децата.

Това състояние може да се прояви и вследствие на дълго асистиране на любим болен Човек.

Тъй като типът Оук разглежда слабостта и физическото неразположение като сериозни пречки за изпълнение на дълга си и не ги възп­риема като естествени енергийни спадове на тялото, той става субект на неочаквани сри­вове, на нервни колапси и психологически блокажи, изразяващи се на физическо ниво в много ограничена гъвкавост и схващане на врата. Тази липса на гъвкавост може да се превърне в об­вивка, която държи на разстояние другите. Може би Оук се държи така, за да се защити, без да съзнава, че истинската сила е в липсата на обвивка.

Корените за поведението Оук откриваме при деца с много взискателни родители, които не са му давали топлина, а само правила. Детето, за да се чувства взето под внимание, се старае да бъде първенец в класа и най-добрия в спорт­ния тим.

За този тип е много неприемливо да признае, че истинската му мотивация за това поведение не е чувството за дълг. Причината за това е вътрешната необходимост да Живее и работи напрегнато, тъй като не е способен да каже „Край!" и „Стига!".

С приемането на цветната есенция Оук вът­решното напрежение отслабва и енергията тече  по-свободна и по-богата. Сърцето, чувствата и Жизнеността се оживяват и личността става весела и закачлива и изпитва радостта от живота, която й помага да се справя със задачите си с по-малко усилия.

Това цвете на Бах дава много добри резулта­ти и при възстановяване след дълга болест, когато пациентът, въпреки усилията на воля­та, започва да се уморява от продължителните процедури като например физиотерапия, бани и други. В този случай капките Оук дават нов тласък на психическите му сили, за да продължи нататък.

Цветната есенция Оук спомага най-Вече за отслабване гласа на вътрешния съдник.

Фрази, типични за поведението Оук:

-     Имам силно разбито чувство за дълг.

-     Аз съм верен на дълга си при всякакви обстоятелства и на мене може да се разчита изцяло.

-     Винаги изисквам максимума от себе си.

-     Аз съм абсолютен работохолик.

-     Когато съм поел обещание, аз ще го изпълня, дори и да съм тежко болен.

-     Всичко, което съм постигнал, дължа изключително на себе си.

-     Понякога усещам, че злоупотребявам със силата на волята си и продължавам да работя със свръхусилия.

-     Дори главоболието и умората не могат да ме откажат при изпълнението на дълга ми.

-     Всички ми се възхищават, защото аз никога не се предавам.

-     Чувствам се много щастлив, когато подарявам на другите.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Осъзнаване на физическите ограничения и придобиване на гъвкавост. Изпълнение на задачите по творчески и не­зависим начин.

Поява на разбиране към себе си. Способност да се каже: „Стига толкова!". Поява на радост и удовлетворение от дреб­ните радости в Живота.

 

 

23. ОЛИВ -Цветето на обновлението

(Маслина)

OLIVE (OLEA EUROPEA)

Основни симптоми: Личността е обзета от тотално изтощение както на физическо, така и на психическо и умствено ниво.

Типът Олив е човек, намиращ се на края на физическите и психическите си сили. В този момент от живота си той е така изтощен, че дори всекидневните задължения не са по силите му. Единственото за което си мечтае е да бъде оставен на мира и само да спи.

Положителното състояние Олив е свързано с обновлението, възстановяването на силите и установяването на нов ред в Живота на инди­вида. При отрицателното състояние господст­ва изтощение на физическо, умствено и психи­ческо ниво. След години на неправилно хранене, липса на сън, усилия да се поддържа вече фали­ралия брак, грижи за болен роднина или извър­шване на допълнителна работа след дългия работен ден сериозна част от енергията е вече изразходвана.

При всеки от тези случаи се навлиза в отри­цателното състояние Олив и индивидът „декла­рира", че не Желае и не е в състояние да се помръдне за каквото и да било. На емоционално ниво не е способен да реагира на никакви сти­мули и дори не може изобщо да концентрира вниманието си върху нищо. Ако пред този човек изникне нещо ново, което при други обстоятел­ства би го зарадвало, то в настоящия момент предизвиква у него само ужас. Той не е в състо­яние да понесе и най-малката промяна.

Състоянието Олив може да се прояви и като следствие на единично действие, за изпълнени­ето на което се е изисквал огромен разход на  енергия. При този случай личността може да се справи и сама, защото преразходът на енергия не е огромен, но с приемането на цветната есенция Олив процесът може да се ускори.

Състоянието Олив може да се прояви като следствие на поведението Импейшънс. Харак­терът на типа Импейшънс го подтиква да изразходва силите си до крайност. Пристъпите на вълчи глад са един сигурен сигнал за изто­щаването на енергийния потенциал, затова е необходимо да се вземат мерки, за да не се стигне до крайното състояние Олив.

В негативното състояние Олив е важно да се обръща внимание на физическото състояние на индивида. Тъй като енергията не тече добре, започва да се проявява забавяне на функциите на организма: намалява количеството на кисло­род в кръвта, забавя се функционирането на бъбреците, увеличава се токсичността на бак­териалната флора и т. н. Душевното състоя­нието Олив трябва да бъде изследвано и леку­вано и на физическо ниво. Също така трябва да се отбележи, че есенцията на Бах Олив е от голяма помощ при физически болести, тъй като тонизира тялото и душата.

При приемането на тази цветна есенция личността си дава сметка, че може да се спра­вя със стреса чрез собствените си сили. Тя започва да създава впечатление у другите, че притежава нескончаем резерв от енергия, дока­то всъщност е станала по-гъвкава в различните ситуации, които изискват влагането на енергия. От друга страна, индивидът е разбил увереност, че необходимите му сили непрекъс­нато текат към него в моментите, в които се нуждае от тях.

Понякога след приемането на Олив се проявява неконтролируема нужда от сън, която е важно да бъде удовлетворена. Обновлението на личността в този момент е придружено от физическо възстановяване. Благодарение на Олив огромната душевна умора, закотвила се здраво в съзнанието от дълго време, се разто­пява.

Лекът Олив възстановява изгубената енер­гия на организма. Това цвете се предписва при тежки болести, защото заздравява имунната система. Цветето Олив може да бъде наречено най-добрия приятел, партньор или родител. То е много полезно като съпътстващ лек при анорексия, тъй като възстановява изтощено­то от липса на храна тяло.

Фрази, типични за поведението Олив:

-     Толкова съм уморен, че дори не съм в състояние да се помръдна.

-     Нямам сили да измия даже зъбите си.

-     Толкова съм изтощен, че всеки момент очаквам да се разплача.

-     Много съм изтощен от умора.

-     В този момент Животът за мен е огромна тежест.

-     Единственото, на което съм способен в този момент е да спя до безкрай.

-     Не мога повече, накрая на силите си съм.

-     В работата броя минутите, оставащи до края на работния ден.

-     Толкова съм изразходван енергийно, че дори нещата, които преди са ме радвали ме тероризират.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Енергията протича свободно.

Възстановяват се силите на физическо, ум­ствено и психическо ниво.

Възстановява се загубената хармония и ба­ланс.

Възвръща се доверието в собствените сили за справяне в живота.

 

 

24. ПАИН - Цветето на приемането на себе си

(Бял бор)

PINE (PINU SYLVESTRUS)

Основни симптоми:'Индивидът страда от прекалено и неоправдано чувство за вина, пре­калено е самокритичен и му липсва смелост.

Човекът, който се нуждае от Пайн, се чувства непрекъснато виновен. При всяка ситу­ация той открива причина да се чувства вино­вен и дори когато е постигнал някакъв успех се обвинява, защото е можел да се справи и по-добре. Ако го порицаят, той се измъчва с упреци към самия себе си, а ако го похвалят - не е в състояние да приеме похвалата 

Положителното състояние Пайн е свързано с приемането на собствената си личност. В негативното състояние индивидът подценява себе си вследствие на неоправдано чувство за вина. Той винаги е убеден, че може да се справи по-добре и подхранва в себе си усещането, че е задължен за нещо или на някого.

Списъкът на негативните самооценки на Пайн включва в себе си всякакви нюанси: от самокри­тика, че не е отговорил достатъчно любезно на поздрава на съседката, през чувството за вина, че яде месо, към архетипната концепция за вина, свързана с първородния грях.

Заедно с Холи, Пайн е едно от негативните душевни състояния с дълбоки и древни корени в човешката натура.

Личността Пайн среща трудности при при­емането на подаръци, защото мисли, че не ги заслужава. Тя никога не е доволна от себе си и насочва агресивността си винаги навътре. Това чувство за вина в много случаи парализира човека и той не е способен да се впуска в нови начинания. Вследствие на това той се чувства винаги жертва. И тогава той се самонаказва, като избира партньор, който превръща живота му в ад или поема отговорността за чужди вини.

Всички хора, склонни към мазохизъм или само-наказване, би трябвало да взимат есенцията Пайн, може би заедно с вайн, който е лекът за индивиди, тиранизиращи себе си или другите.

В случай на индивид със силни черти Пайн често цялата Жизнена енергия е парализирана от чувството за вина, като вследствие от това организмът е твърде уморен и е накрая на силите си. В негативното състояние индивидът изис­ква повече от себе си, отколкото от другите, никога не е напълно удовлетворен от резулта­тите и въпреки това съвестта му никога не е наред. Друга характеристика, типична за със­тоянието Пайн, е, че си приписва вината за грешките на другите, бидейки убеден, че поло­вината от вината е негова. Така например той се чувства виновен, когато е принуден да помо­ли невнимателния си съсед да намали звука на телевизора. Детето Пайн обикновено е изкупи­телната Жертва на целия клас и се оставя да бъде наказано без да протестира, дори вината изобщо да не е негова.

Когато субектът Пайн е болен или уморен, той се извинява за всичко. Извинява се поради простия факт, че съществува. Може би, защото дълбоко в себе си не вярва, че заслужава да Живее. Той подсъзнателно очаква да бъде наказан за всяко нарушение и ако наказанието не дойде отгоре, той сам се наказва. Затова човек в негативното състояние Пайн подсъзнателно носи собствения си кръст.

С приемането на цветната есенция Пайн човек се освобождава най-накрая от оковите за фалшивото чувство за вина. Счита се, че Пайн е един от най-големите подаръци, които Едуард Бах ни е направил. Благодарение на позитивния потенциал на Пайн човек тръгва по дългия път на опознаване на себе си и възвръща собстве­ното си уважение. Той вече може да помага и на хората, намиращи се в подобна на неговата кризисна ситуация с разбирането, което проя­вява всеки „утешител на души".

Пайн е важна есенция за решаване на проб­леми, свързани с насилието или с прекъсване на бременността.

Важно е да се отбележи, че човек, който досега е понасял всичко, дори безогледно да го използват, изведнъж се възпротивява и показва собствена воля благодарение на тази есенция. В първия момент изглежда, че той се е проме­нил в негативна посока. Той обаче трябва да поддържа новото си поведение на себеуважение и да убеди обкръжаващите го, че това е естес­твеното и нормално държане на личността.

 Фрази, типични за поведението Пайн:

-     Винаги упреквам само себе си, каквото и да се случи.

-     Търся всички грешки винаги само в себе си.

-     Когато се окажа в неприятна ситуация, регулярно откривам вината в себе си.

-     Чувствам се виновен и за грешките на другите.

-     Когато се сещам за отминали неприятни събития и до днес ме измъчва усещането за вина.

-     Не мога да се освободя от усещането, че съвестта ми не е чиста.

-     И до ден днешен се обвинявам за всичко, което не сам дал на децата си.

-     Чувствам се виновен, когато нещата при мен вървят по-добре, отколкото при другите.

-     Упреквам се, когато не се представя достатъчно добре.

-     Когато съм болен, също се чувствам виновен.

-     Никога не съм удовлетворен, защото винаги помня всичко, което не съм свършил добре.

-     Оправдавам се за всичко, което съм постигнал.

-     Често съм тъжен и потиснат, защото не мога да бъде доволен от нищо.

-     Вечер ми е трудно да заспя, заради постоянните самокритики, които си отправям. А когато на следващата сутрин съм неработоспособен от умора, се чувствам още по-виновен.

-      Измъчвам се, ако не удовлетворя Желанията на някой друг.

-     Понякога се чувствам инфантилен и уплашен и очаквам да ми се скарат.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Разбиране, че всяко Живо същество има право на съществуване.

Осъзнаване, че всеки е достоен да бъде обичан като всички останали.

Приемане на себе си с всичките си човешки слабости.

Приемане на подаръци и радост от постигнатия успех.

Поставяне граници между собствената си отговорност и тази на другите.

 

 

25. РЕД ЧЕСТНЪТ -Цветето на отделянето

(Червен кестен)

RED CHESTNUT (AESCULUS CARNEA)

Основни симптоми: Личността има нужда винаги да се безпокои за съдбата на близките си хора и се чувства много тясно свързана с тях.

Типът Ред Честнът живее винаги в страх и притеснение за другите. Неговите мисли се въртят единствено около здравето и добру­ването на хората от семейството му, прияте­лите и познатите. Често си представя предва­рително трудностите на дадена ситуация като предвижда най-лошото. Ако близките му имат и най-малкото неразположение, индивидът Ред Честнът веднага си представя страшна и не­лечима болест

Положителното състояние Ред Честнът е свързано с грижата за другите и с разбирането им. Това е една силна връзка между два индиви­да, която може да бъде изживяна активно или пасивно. В негативното състояние Ред Чест­нът личността превръща близките си в пленни­ци на собствените си страхове, представяйки си, че ги дебнат опасности и рискове. Така типът Ред Честнът вреди на тези, които оби­ча, вместо да ги предпазва.

Родителят Ред Честнът е уплашен до смърт и претендира децата да му звънят всяка вечер, за да е сигурен, че нищо не им се е случило. Той винаги се притеснява къде се намират любими­те му същества.

Поведението Ред Честнът е стадий в разви­тието, при който личността оправдава пред себе си претенциите си за доминиране. С тази външно алтруистична загриженост за другите тя изчиства съвестта си от съмненията, че отнема свободата на другите.

Проектирайки собствените си страхове вър­ху другите, типът Ред Честнът губи усещането за самия себе си. На този етап бягството от себе си е станало успешно. Близките му хора не са напълно наясно с този вътрешен конфликт, защото да бъдеш добър самарянин се счита за благородно качество. Това води много хора до погрешното заключение, че този, който не се притеснява за другите, не ги обича. Истината обаче е, че най-добрият начин да помогнеш на другите е да ги оставиш на божественото провидение, вместо да се притесняваш за съд­бата им.

Страховете и притесненията на типа Ред Честнът не помагат на заобикалящите го, а само се явяват тежест, която ограничава тяхната свобода. Случва се така, че негатив­ните мисли обгръщат другия и привличат към него негативни събития.

Индивидът Ред Честнът страда и се безпо­кои за тези, които обича, бидейки абсолютно убеден, че те не знаят за неговите страхове. С това той игнорира факта, че освен че вреди на себе си, вреди и на тези, за които се при­теснява.

Цветето Ред Честнът е свързано със симби-озната връзка от типа майка - бебе. Същест­вуват множество типове такива връзки, които са от негативен характер. В двойката Жената проектира върху съпруга си бащината пробле­матика. В основата си състоянието Ред Честнът е връзка на погрешно ниво, т. е. на субективното и емоционалното ниво на личността, вместо на духовното. В това негативно състо­яние концепцията за любовта към ближния се разбира по егоистичен начин. Подсъзнателно другият се използва като обект, върху който се проектират собствените мисли и съмнения. Всъщност личността трябва да си даде смет­ка, че не може да промени съдбата на другите.

С приемането на цветната есенция Ред Честнът прекаленото въображение и фантазиите за смърт престават да измъчват личността. Тя започва да разбира естествения ход на Живота. Ред Честнът стимулира положителните мисли, които предпазват и дават нова сила на любимите им хора.

Приемането на Ред Честнът заедно с Уолнът е полезно за тези, чиято работа е да помагат на другите. Комбинацията на тези две есенции подпомага запазването на границите на емоци­оналното ниво.

Ред Честън е полезно да се взима в периода на кърменето както за майката, така и за бе­бето.

Препоръчително е Ред Честнът да се приема в комбинация с Уайт Честнът, когато притес­ненията за другите станат фикс идея, въпреки всички приложени усилия за отстраняването й. Ред Честнът заедно с Рок' Роуз е подходяща, когато безпокойството за съдбата на някого стане много остро и драматично.

 Фрази, типични за поведението Ред Честнът:

-     Много се притеснявам за другите.

-     Страх ме е, че ще се случи нещо лошо на децата ми и че ще страдат.

-     Безпокоя се за семейството си и за приятелите си.

-     Имам прекалено въображение и често ме измъчват мисли за смърт на хората около мен.

-     Желая да спестя болката на моите деца.

-     Готов съм да задуша другите с вниманието си.

-     Имам дълбока вътрешна връзка с детето си (с партньора си).

-     Сериозно съм въвлечен в живота на другите. Живея техния живот, като че ли е мой собствен.

-     Ако някой от семейството ми закъснее, сигурен съм, че му се е случило най-лошото.

-     Никога не успях да отрежа пъпната връв с един конкретен човек и не мога без него.

-     Непрекъснато съветвам децата и внуците си да внимават.

 

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза

 Положителни ефекти:

Намиране на баланса между участието в жи­вота на другия и уважението към неговата независимост.

Способност да се поставиш на мястото на другия.

Осъзнаване на безпокойствата на другите, без да се превръщат в лични.

Изпращане на позитивни мисли към близки­те.

 

 


 

 

26. РОК РОУЗ -Цветето на куража

(Обикновен жълтак)

ROCK ROSE

Основни симптоми: Човекът се намира временно в състояние на шок, паника или силен страх.

Рок Роуз е цвете за особени душевни със­тояния, при спешни случаи или при предиз­викани отвън ситуации, свързани с емоции на страх и ужас. То е ефективно в случаи на кош­мари, при които човек се събужда в паника

Положителното състояние Рок Роуз е свързано със смелостта и упоритостта. В негатив­ното състояние Рок Роуз Бах е открил най-интензивния възможен страх за дадено човеш­ко същество.

Състоянието Рок Роуз не се проявява само при екстремни ситуации. Съществуват тип хора, които изживяват неприятните неща в Живота по травматичен начин. Те са чувстви­телни поради крехката си нервна система, много лесно се плашат до смърт и затова са предразположени към неврози и проблеми с нервновегетативната система.

Много точно наричат състоянието Рок Роуз - „удар в стомаха", защото е придружено от спазъм на нивото на слънчевия сплит. Това е местонахождението на чакрата, свързана със силата и при опасна ситуация тя се отваря, за да защити организма. Поради големия прилив на енергия тя обаче остава блокирана и много хора усещат нещо като „болезнена дупка" и тежест в стомаха.

В екстремното състояние Рок Роуз индиви­дът се чувства сериозно заплашен на психоло­гическо и физическо ниво. Това се случва при спешни ситуации, остри кризи, ТЕЖКИ катаст рофи, смъртоносни болести или природни бедствия, при които личността не е в състояние да се справи с разрушителните енергии, а изпитва само неконтролируема паника, объркване и страх в най-чистия му вид.

Като последица от изживения ужас се проявяват множество физически симптоми: загуба на съзнание, парализа, неочаквана глухота или немота, усещане за арктически студ, трепере­не или загуба на контрола.

За типа Рок Роуз страхът не е постоянно състояние, както при Мимулус или Аспен. Този човек обикновено не изглежда страхлив, по-скоро създава впечатление за дълбоко скрит страх, който бива стимулиран при крайни ситуации. Опит за обяснение на този страх дава техни­ката ребъртинг, т. е. повторно раждане. Чрез техники за дълбоко дишане личността може да изживее отново момента на собственото си раждане. Така се открива, че усещането за страх и паника датира от този травматичен за новороденото момент. В съзнанието на лич­ността той бива запечатан за цели десетиле­тия и изглежда, че не губи нищо от драматич­ността си. Ако тези усещания бъдат преживени повторно чрез техниките на ребъртинг, съзна­нието ги интегрира и те изчезват заедно с последствията си.

Вероятно е кошмарите, които будят типът Рок Роуз нощем, да се дължат на спомените за подтиснатия в съзнанието опит, натрупан при  момента на раждането и затова индивидът не го помни.

При приемането на есенцията Рок Роуз лич­ността се освобождава от хватката на страха и преминава от негативното състояние в позитивно. От егоистичния страх се раждат куража и даже героизма, който при екстремал­ни ситуации кара да забравиш за себе си. Това е куража на майката, която застава пред ко­лата, за да запази детето си. Рок Роуз може да мобилизира огромни сили, които помагат на човека да надскочи собствените си ограниче­ния.

Децата, които с викове се будят от нощните кошмари, би трябвало да пият на малки глътки 4 капки Рок Роуз, разредени в половин чаша вода, докато се съвземат. Същото се отнася и до хора току-що преживели пътна катастрофа или попаднали в лавина.

Лекарите предписват Рок Роуз и при слънчев или топлинен удар. Освен това се възстановява спокойствието при страх от гръмотевични бури или в случай, че нервите през деня са се опънали повече от обичайното. Рок Роуз възстановява равновесието.

Фрази, типични за поведението Ред Честнът:

- Изпитвам неописуем ужас.

- Чувствам се като истинска жертва на паниката.

-     В такива моменти ме обзема страх от смъртта.

-     Не успявам да възвърна яснотата на ума си.

-     Тогава се почувствах напълно изоставен.

-     Помислих, че сърцето ми ще спре да бие.

-     Полудявам от страх.

-     Все още усещам страха, въпреки че опасността е отминала.

-     Получавам сърцебиене и ми се потят ръцете.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Отпускане на хватката на страха.                     

Проясняване на ума и спокойствие.                

Душевно спокойствие в кризисни моменти Прояви на героична смелост в опасни ситуа­ции.

 

 

 

27. РОК УОТЪР -Цветето на гъвкавостта

(СКАЛНА ВОДА)

ROCK WATER

Основни симптоми: Човекът живее според строги и утвърдени правила, потиска нуждите си и е прекалено суров към себе си.

 Типът Рок Уотър е идеалист, който се ста­рае да живее според наложените си принци­пи. Той винаги се отнася строго към себе си и не си позволява неща, които се отклоняват от тези диктати. Този индивид Желае да бъде пример за другите и се надява да ги убеди в собствените си идеали.

Положителният потенциал Рок Уотър е свързан със способността за адаптация. В отрица­телното състояние Рок Уотър индивидът иска да види реализиран идеала си, строго следвайки каноните, които сам си е наложил.

Субектът Рок Уотър си е издигнал паметник, изграден от идеали за перфекционизъм и педан­тични директиви. Затова той през целия живот се бори със задълженията, които сам си е наложил и необходимостта да съответства на този идеал. Вследствие на това индивидът Рок Уотър се лишава от приятните и радостни неща в живота, тъй като е убеден, че те не се съгласуват с неговите аскетични правила. Този човек иска да бъде в най-добрата си форма и е готов на всякакви Жертви, за да реализира идеала си.

Пример за типа Рок Уотър е човек, който се подлага на всякакви строги диети за отслаб­ване и изтощителна гимнастика само и само да отговаря на недостижимия идеал, рекламиран от медиите. Когато се стреми към по-интелектуален идеал, той чете всякакъв вид литература и иска да е информиран абсолютен  за всичко.

Този стремеж към идеала довежда Рок Уотър до фанатизъм. Тук може да причислим хората, които се присъединяват към религиозни секти и се откъсват напълно от реалния Живот.

Индивидът Рок Уотър Живее заради самия себе си, барикадиран зад собствения си догма­тизъм. Той е много лош събеседник, защото не се интересува от идеите на другите, а и не е готов да подлага на обсъждане своите. За типа Рок Уотър е невъзможно да израства в личен план, тъй като системно отказва да се конф­ронтира с другите.

Индивидът в състояние Рок Уотър не си дава сметка за вътрешните ограничения, на които се подлага и с това потиска човешките си нужди. Той не осъзнава как ежедневно насилва себе си и как задушава радостта от Живота чрез са-моналожената дисциплина. Човекът в това негативно състояние трудно би признал, че със строгите правила усложнява Живота си, вмес­то да го улеснява. В Желанието да се освободи от затруднението да взима решения той става роб на някакви правила. От този момент ната­тък той не е способен да изостави идеалите си от страх да не загуби контрол върху себе си.

Прекалената привързаност на този индивид към дадени концепции за Живота с времето започва да се изразява в болести на физическо ниво като например неподвижност на ставни­те връзки или артериосклероза. Още в древ ността се е знаело, че закостенелите мисли са причина за втвърдяване на ставните връзки. Непрекъснатото потискане на удоволствията бавно води към пълна загуба на радостта от живота. Страданието, което се създава по този начин, довежда човека до вътрешен конфликт.

С приемането на цветната есенция Рок Уо­тър индивидът се освобождава от бронята си и се възражда за реалността. Той престава да подминава елементарните удоволствия на живота като например чаша вино, ден, отдаден на релаксация или спане до късно. Често индивидът Рок Уотър се държи отбранително, което пречи енергията му да тече свободно. С прие­мането на тази есенция той започва свободно да изразява емоциите си.

Човек в положителното състояние Рок Уотър може да бъде определен като гъвкав идеалист, защото е отборен за висшите истини. Той използва самодисциплината си за непрекъсна­то наблюдение дали идеалите му отговарят на реалния Живот. Благодарение на това си качес­тво, той е способен да трансформира тези идеали в конкретни действия и така се превръ­ща в пример за другите.

От изложеното дотук е очевидно, че крайно­то отрицателно състояние Рок Уотър не се среща всеки ден. Въпреки това, тази цветна есенция на Бах е полезна при временно проявя­ващи се ситуации у хора, които потискат нуждите си - например нуждата от движение, от  секс или от храни.

Фрази, типични за поведението Рок Уотър:

-     Държа на високите си идеали, затова често трябва да правя жертви.

-     Живея според строги правила и морални принципи.

-     Моите етични принципи често не съвпадат с моите желания, затова трябва да ги потискам.

-     Готов съм на всякакви жертви, за да постигна идеалната си физическа форма.

-     За мен думата самодисциплина се пише с главна буква.

-     Желая всички да оценят това, което правя.

-     Искам да съм пример за другите с постъпките и идеалите си.

-     Аз съм абсолютен перфекционист.

-     Искам винаги да се представям добре пред другите.

-     Присмивам се на безгрижните и инфантилни хора.

-     Строго се придържам към избраната от мен диета.

-     Убеден съм, че не мога да си позволя много неща.

-     Жестоко се самообвинявам, когато не съм достатъчно самодисциплиниран.

Ако поне две от са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза

Положителни ефекти:                                    

Гъвкавост и отвореност към другите. Уважение към радостта и удоволствията. Достигане до дълбоката истина за разнооб­разието на живота. Откриване на детето в себе си.

 

28. СКЛЕРАНТУС -Цветето на равновесието

(Едногодишна хрущялка)

SCLERANTHUS (SCLERANTHUS ANNUUS)

Основни симптоми: Личността често се колебае между две възможности и не може да постигне равновесие. Мнението и настроение­то й се променят бързо.

Типът Склерантус е проницателен и не­постоянен. Благодарение на бързия си ум той светкавично успява да оцени всички за и против б дадена ситуация. И точно тази гъв­кавост е фатална за него, когато трябва да избира между две възможности. Той трябва да води битка със себе си, за да може да реши дилемата.

 Положителното състояние Склерантус е свър­зано с вътрешното равновесие и със способ­ността за вземане на решения. В негативното състояние Склерантус индивидът непрекъсна­то се люшка между две възможности.

В това състояние личността е като везна, която непрекъснато се движи от едната до другата крайност: активен или апатичен, възторжен или Жертва на скуката. Тази непрекъс­ната промяна на мненията и чувствата създа­ва на субекта Склерантус слава на ненадежден, лабилен и колеблив.

Типът Склерантус не се доверява при избора на една или друга възможност нито на родите­лите си, нито на приятелите си, защото за разлика от Серато иска да стигне до разреше­нието сам, дори и да му отнеме много време.

Личността в състояние Склерантус не е способна да сложи ред в импулсите и мислите си, за да може да ги огледа и свърже в една обща картина. Енергията й блуждае безцелно, поня­кога по екстравагантен начин на различните степени на съзнанието.

При типът Склерантус става дума за човек, който живее силно проектиран извън себе си. Поради тази причина той е изгубил навика да се вслушва в себе си, да постига контакт с най-дълбоката си същност, която винаги знае правилния път. Той се оставя да бъде повлиян от външни стимули, които често са противоречи-6и и го объркват. Типът Склерантус е не само нерешителен в избора си, но е изгубил пътя и връзката със себе си. Вследствие на това той не знае за какво да мечтае, на какво да се надява и най-сетне - какво да избере. Друг приз­нак на този тип поведение е честата липса на концентрация при разговор, защото той мисли за много неща едновременно, лесно се разсейва и променя темите. Вследствие на това Скле­рантус се оплаква от физически симптоми, които отговарят на променливата му психика. Външно това се проявява в нервни и накъсани жестове или в голямо количество ненужни движения. Много жени, които се нуждаят от тази есенция сменят дрехите си по няколко пъти на ден според настроението си.

Пациентите в състояние Склерантус са дос­та дразнещи за лекарите, защото техните симптоми „блуждаят" из цялото тяло. И когато лекарят пита „какво ви боли днес?", той всъщ­ност се пита дали да приеме на сериозно но­вите му признаци.

Естествено липсата на вътрешно равнове­сие, типична за Склерантус, се изразява на  физическо ниво като проблем в равновесието и вътрешното ухо, прилошаване в автомобил и самолет, болки, редуващи се по цялото тяло, и промяна на кръвното налягане от много високо до много ниско. Промените в настроението водят до крайности в организма на Склерантус: запек или диария, вълчи глад или пълна липса на апетит, силна възбудимост или пълна апатия.

Други типични симптоми на състоянието Склерантус са лесните сълзи, нервните избли­ци, честата смяна на настроението, колит и други.

Цветната есенция Склерантус може да по­могне при гаденето по време на бременност.

При приемането на цветната есенция Скле­рантус човек се усеща по-лек и с голяма вътреш­на сила. Той започва да взима правилните ре­шения в точния момент и се чувства сигурен в тях. Без да губи равновесието си, е способен да включи в живота си все по-големи възможности. Новопридобитото вътрешно спокойствие, яс­нотата и решителното поведение влияят по положителен и успокояващ начин върху хората, които го заобикалят.

Склерантус помага да се направи избор и да се създаде скала на ценностите, която помага да се възстанови контакта със самия себе си. В по-генерален план може да се каже, че този лек помага човекът да порасне, защото несигурност­та често произтича от юношеското желание да  не изпуснеш нито една от възможностите, кои­то животът предлага.

Фрази, типични за поведението Склерантус:

-     Много често ми е трудно да избера между две Възможности. Ако сега избирам едното, утре предпочитам обратното и затова другите мислят, че съм ненадежден.

-     Аз съм изключително непостоянен.

-     Настроението ми се сменя много често: сега плача, след малко се смея или съм на седмото небе, или съм напълно депресиран.

-     Често съм ентусиазиран, почти екзалтиран.

-     Изразходвам много енергия, защото често се люшкам от една крайност в друга.

-     Физическите ми болежки са променливи, както и моята психика: сега ме боли тук, после там.

-     Никак не харесвам вътрешното си настроение.

-     Често имам усещането, че съм изпуснал нещо в Живота си.

-     Спохождат ме нервни кризи и чувствам липса на баланс.

-     Чувствам се стресиран само от факта, че трябва да кажа „да" или „не".

-     Въпреки вътрешния ми конфликт, не съм склонен да искам съвети от другите.

-     Често Жестовете ми са несвързани и резки.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Постигане на вътрешно равновесие и хармо­ния.

Способност за концентрация и вземане на решения.

Намиране на собствения ритъм и контакт с вътрешната си същност.

Постигане на гъвкавост при интегриране на нови възможности в живота.

 

 

29. СТАР ОФ БЕТЛЕЕМ -Цветето на успокоението

(Гарванов лук)

STAR OF BETHLEHEM (ORNITHOGALUM UMBELLATUM)

Основни симптоми: Индивидът, преживял шок на физическо, умствено и психическо ниво, независимо дали това се е случило б детство­то или съвсем наскоро.

Човекът, който се нуждае от Стар оф Бетлеем е станал уязвим вследствие на душевна рана. Шокът е оставил дълбок белег в душата му. С всяка нова травма болката постепенно се увеличава. Така празът на търпимост на този човек все повече се понижава с времето и той започва да губи контрол над себе си при всеки дребен повод. В най-крайните случаи може да се стигне дори до истерични реакции.

Положителното състояние Стар оф Бетлеем е свързано с пробуждане на положителните енергии и преориентацията им. В негативното състояние индивидът е в шок, блокиран в нещо като вътрешно замайване.

Стар оф Бетлеем е цветната есенция на Бах, подходяща за всички ситуации, които са след­ствие на физически, душевен или ментален шок. Може да става дума за травмата от ражданото или за факта, че вчера сте си притиснали пръста на вратата.

Стар оф Бетлеем е най-важното цвете от композицията Рескю Ремеди (спасителен лек), тъй като неутрализира травматичните случки и задейства механизми за спонтанно оздравя­ване на организма.

Тук е важно да уточним, че под думата шок се разбира всяко външно енергетично влияние, което нашето тяло не е в състояние да асими­лира, и на което реагира разрушително. Дори не е важно дали тази изкривена реакция е била възприета съзнателно, или не. Енергийната  система не може да реабсорбира подобен шок и затова предизвиква психическо вцепенение или друг проблем.

Бах нарича Стар оф Бетлеем „лек, утешител на душата", „лек, способен да успокои страда­нията".

Индивидът, който се нуждае от този лек понякога може да изглежда апатичен и безраз­личен, но често зад това прикритие се крие голяма болка, идваща от най-ранно детство: например, ако не е било откликвано положително на Желанието му за емоционална или физи­ческа близост. Цветната есенция Стар оф Бетлеем е подходяща за всички белези по душа­та, за тъмното чувство на страданието, кое­то всеки носи в себе си, понякога без да знае причината. Тя обаче е подходяща и за острата болка вследствие на драматични събития като изоставяне от партньора, траур, катастрофа и неприятни известия.

Някои от травмите могат да се проявят след много месеци или години. Например арт­ритът у някои хора може да бъде свързан с истинската си причина - бомбардировки през война - само след дълги изследвания или продъл­жителен период на приемане на Стар оф Бет­леем.

Много по-рядко това негативно състояние се проявява като черта на характера. Този човек се държи апатично, говори тихо и оставя фра­зите си висящи без да ги приключи; задържа вода в организма си и се движи бавно.

Вследствие на преживяния шок вътрешното Аз се отдръпва и затваря. По този начин се акумулират неасимилираните влияния, които задръстват фината структура на организма. Те правят труден обмена на информация между различните енергийни нива и все по-голямо количество компоненти на системата отказ­ват да участват в разпределението на енергия­та в тялото. Оттук следват апатията и стра­данието.

С приемането на есенцията Стар оф Бетлеем се регулира нервната система и така се елиминират неасимилираните отпадъци, физи­ческото, духовното и менталното нива на лич­ността се обединяват, тя става Жизнена и е в състояние да възприеме нормално енергията, течаща край нея.

Някой от специалистите съветват да не се приема тази цветна есенция в началото на терапията с цветята на Бах, защото необра­ботената от съзнанието травма може да бло­кира цялостната терапия. Добре е да започне да се взема, когато досега приеманата комби­нация от цветя не дава очаквания резултат.

Стар оф Бетлеем дава удивителни резулта­ти при психосоматични болести, които не се повлияват от досегашната терапия, особено ако се приема дълго време. Тя дава и много добри резултати при проблеми в гърлото и при преглъщането, които са следствие на прежи вян шок, както и при феномени с неизяснен произход, които не желаят да изчезнат. Тази есенция се взема и при всички травми, които личността е потиснала, като например неврози, истерии, проблеми на щитовидната жлеза, функционални сърдечни проблеми, бронхиална астма, сексуални проблеми и раздразнен на нервна основа пикочен мехур.

Хора, които са прекалили с обезболяващите също се повлияват много добре от Стар оф Бетлеем в комбинация с Краб Епъл.

При новородени Стар оф Бетлеем е подходя­ща за справяне с травмата от раждането. Заедно с Уол Нът може да бъде прибавена във водата за къпане на бебето.

Понякога Стар оф Бетлеем помага и на Жените, които страдат от силна и болезнена-менструация. Също така служи и за подпомага­не на терапии, целящи да разрешат психически травми като например ребъртинг.

Есенцията Стар оф Бетлеем помага за освобождаването от заседнала в човека болка, отблокира травми и помага да се възстанови загубеното равновесие.

Фрази, типични за поведението Стар оф Бетлеем:

-     Бях много силно разочарован.

-     Дълго време не успявам да забравя неприятните неща.

-      Често ми се доплаква като мисля за миналото си.

-     Като малък попаднах в катастрофа и споменът ме преследва и до ден-днешен.

-     Откакто почина съпругът ми чувствам огромна празнина в себе си и до ден-днешен не мога да забравя майка си, която ме биеше.

-     Нямам сили да се изправя срещу събитията и оставам пасивен.

-     Имам множество повтарящи се кошмари.

-     Не мога да се освободя от много от болестите си, въпреки че се лекувам.

-     Не мога да понеса никаква лоша новина.

-     Нямам сили да се измъкна от тази конфликтна ситуация, въпреки че се чувствам ужасно.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Способност за психическа адаптация. Чувство на лекота и свобода в реакциите. Радостно усещане след дългото замайване. Способност да утешаваш и другите.

 

 

30. СУИТ ЧЕСТНЪТ -Цветето на освобождението

(Сладък кестен)

SWEET CHESTNUT (CASTANEA SATIVA)

Основни симптоми: Индивидът се чувства на края на силите си и е обзет от дълбоко отчаяние.

Типът, който се нуждае от Суит Честнът, е тотално отчаян. Неочаквано нещастие или на пръв поглед неразрешима ситуация го е довела до ръба на възможностите му. Той е опитал от всичко, затова сега не знае какво да прави и се намира пред неочаквана липса на смисъл в нещата, които е правил досега.

Положителното състояние Суит Честнът е свързано с принципа на освобождението и на лекотата в душата. В негативното състояние индивидът е стигнал до крайно отчаяние и няма вече никаква надежда за помощ.

Бах описва. Суит Честнът като цвете „за вътрешното страдание, при което изглежда заплашено съществуването на душата; за тези, които мислят, че са стигнали до лимита на поносимоста". От гледна точка на интензив­ността на страданието Суит Честнът е може би най-наситеното с драматизъм състояние. Това е моментът на кулминацията на кризата, дори и личността да не го осъзнава. Всичко се случва на вътрешно ниво, което в голямата си част остава в подсъзнанието на индивида.

Личността в негативното състояние Суит Честнът има вътрешна рана и чувства дълбока болка, която е придружена от тотално безси­лие. Тази безизходна ситуация води до крайно отчаяние и усещане за изоставеност дори и от Бога.

Негативното състояние Суит Честнът вли­за в действие, когато личността остава абсолютно сама, притисната до стената и се чувства без помощ и защита. След като смело се е борила и се е надявала, тя остава с празни ръце. Вече не съществува нито вчера, нито утре, а само едно празно и отчаяно днес. За нея е настъпил часът на истината, на крайното противопоставяне на индивида със самия себе си и в същото време това е и последния опит да се съпротивлява на промените, настъпили около нея.

Интензивността на страданието преминава всички човешки граници. Това е непоносимият натиск, който кара личността да изостави старите модели на мислене и така да направи място за нови измерения в съзнанието. Болка­та става все по-силна и непоносима, докато не настъпи качествен скок в развитието и лич­ността се възражда за нов Живот.

Суит Честнът винаги води до решителни промени като например излизане от продължи­телна саморазрушителна връзка или напускане­то на непоносима работа. Често това състо­яние играе роля на пазач на прага на една нова духовна еволюция. Индивидът научава какво оз­начава да бъдеш сам и разбира, че само по този начин се отваря пътят към другите нива на съзнанието.

Докато типът Горе се оплаква на всички, то субектът, преживяващ вътрешното поведение, представено от Суит Честнът, крие болката си. Въпреки че е стигнал до границата на възможностите си, той държи емоциите си под контрол и в никакъв случай не стига до мисли за самоубийство, както се случва при Чери плъм.

Цветната есенция Суит Честнът помага да се надживее това временно, но много остро негативно състояние. Тя помага да се изгради доверие в процеса на живота, въпреки труднос­тите. Суит Честнът помага да се преминат мъчителните фази на трансформация без лич­ността да изгуби себе си напълно.

Освен това есенцията Суит Честнът позволява да се „Възползваме" от болката, за да погледнем вътре в себе си, защото често от моментите на дълбоко отчаяние може да се роди осъзнаването, което води до добри проме­ни.

Особени психически ситуации изваждат на повърхността вътрешните конфликти и довеж­дат човека до отчаяното състояние, типично за Суит Честнът . Важно е след терапията да се продължи лечението с цветята на Бах на скритите вътрешни конфликти, които пречат на личността да продължи напред и реално са я довели до отчаянието.

Фрази, типични за поведението Суит Че­стнът:

-     Абсолютно съм отчаян.

-     Не намирам вече никакъв изход от тази ситуация.

-     Не мога да продължа напред по никакъв начин.

-      Намирам се в пълен вакуум, не мога вече нито да плача, нито да се смея.

-     Опитах всичко, но сега съм в пълно отчаяние.

-     Не съм допускал, че е възможно такова страдание.

-     Намирам се в пълна изолация и самотата ме измъчва.

-     Не мога да понеса повече нищо, ще се разпадна окончателно.

-     Бог ме изостави напълно.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Способност да се премине през трудните моменти.

Поносимост към крайните ситуации, които поднася живота.

Установяване на доверие към процесите на Живота.

Осъзнаване на промените като дарове.

 

 

 

31. ВЕРВЕИН -Цветето на ентусиазма

(Върбинка)

VERVAIN (VERBENA OFFICINALIS)

Основни симптоми: Индивидът стига до фанатизъм, когато е обзет от ентусиазъм при реализирането на някоя идея и иска да я наложи на другите.

Типът вервейн е изпълнен с ентусиазъм идеалист. Той иска да сподели с другите идеите и убежденията си и затова се опитва да ги предизвиква на бурни дискусии. Ако не успее, той е разочарован и потиснат и измисля нови аргументи, за да може да ги убеди поне при следващия разговор. Непрекъснатото усилие да ги присъедини към идеите си често се превръ­ща във фобия, която го боди до пълно изразход­ване на силите. В стремежа си да убеди други­те, индивидът вервейн минава всяка граница, ставайки фанатичен, непреклонен и догмати­чен. Той често се впуска в нескончаеми диску­сии, които преминават в спорове, защото не е готов да се откаже от предубежденията си, а иска да ги наложи. Този индивид се чувства като избран от съдбата, за да образова другите. Тази негова мисия е уморителна за обкръжаващите го и те го отбягват.

 Положителното състояние вервейн е свърза­но с ентусиазма и Желанието да се прокарат определени идеали в обществото. В отрицател­ното състояние този ентусиазъм става прека­лен и се влага в изпълнението на мисии.

Типът вервейн иска да извае другите по начин, който той счита за най-добър. Бидейки убеден, че е абсолютно прав, той задушава другите с ентусиазма си и е готов на всичко, за да ги убеди да поддържат неговите идеи или да се посветят на неговата кауза.

Субектът вервейн гори от вътрешен огън в името на някаква положителна идея, която обаче го е обсебила дотам, че той не може да намери мира, докато не обедини всички в името на тази идея.

Вследствие на прекаления разход на енергия на този човек във времето му се налага да плати много солена сметка. Той става напрег­нат и нервен и реагира раздразнено, когато нещата не вървят според неговия план. Това го кара да се заема още по-усърдно с достигане на целите си и така той изисква все повече от самия себе си. През целия ден той не е способен да си даде нито минута отдих, а нощем спи съвсем малко. Индивидът вервейн определено надценява Жизнените си сили и поврежда здра­вето си. Именно затова по него често се лепят всякакви вируси, защото организмът му няма повече имунна защита.

В негативното състояние вервейн личност­та е толкова напрегната, че не би могла да се отпусне физически, дори и ако го желае много. Лесно може да се улови напрежението в нейни­те мускули от прекалената мимика и от склон­ността й да извършва физическа дейност с пре­кален разход на енергия. Например, когато типът вервейн вземе молив, той почти го счуп­ва между пръстите си или когато се изкачва по стълби на човек му се струва, че е обут в тежки планински обувки.

Индивидът със силни черти вервейн пилее енергията си навън и обратно на Рок Уотър  иска да принуди другите да мислят като него. Той е един революционер на духа, който не си дава сметка за усложненията, които предиз­виква след себе си. Такъв човек не умее да мълчи и е готов да иде и на смърт, за да защити идеите си. Той като че ли иска да демонстрира нещо на самия себе си или да премине определена грани­ца.

Типът вервейн наистина се ентусиазира от някоя идея и й се отдава телом и духом, счита всички останали неща за съвсем незначителни и не им обръща почти никакво внимание.

физическите последствия от непрекъснато­то умствено пренапрежение се изразяват в такива симптоми като мускулно напрежение, високо кръвно налягане, спазми и колики, стрес, нервни тикове и вътрешно безпокойство. Чес­то тези хора страдат и от проблеми в щито­видната Жлеза.

Индивидът в негативното състояние вервейн трябва да се научи, че предоставената му енер­гия не трябва да бъде разхищавана. Това изис­ква той да се грижи за тялото си, вместо да го унищожава. Освен това трябва да разбере, че е много по-убедителен, когато той самият оли­цетворява идеите си вместо да се опитва да ги налага на другите.

Цветната есенция вервейн помага на лич­ността да управлява безпокойството си и да използва енергията си без прекалено вълнение, а с любов. Благодарение на вервейн личността   се отваря, вече може да изслушва другите и да модифицира собствената си гледна точка, ако реши, че е необходимо. Тя започва да мисли ма­щабно и успява без усилия да предава на други­те вътрешния си огън и да ги ентусиазира.

Цветната есенция вервейн се е оказва по­лезна и в ситуации, при които се изисква сила на волята. Например, когато човек не може да ходи вследствие на тежка катастрофа, вервейн му помага да не изпада в една или друга крайност. Този лек учи, че не винаги интензив­ността на вложените усилия води до успеха, а по-скоро отношението, с което се посрещат нещата. Колкото по-спокоен и отпуснат е човек спрямо собствените си проекти, толкова по-лесно успява да ги реализира.

Фрази, типични за поведението вервейн:

-     Когато прегърна някоя идея, искам обезателно да привлека и другите към нея.

-     Ако не ме слушат, мога направо да се отчая.

-     Когато ми хрумне добра идея, веднага трябва да я споделя с другите.

-     Никога не се отказвам да убедя някого в моите идеи, но често след това се чувствам напълно опустошен и вечер не успявам да се отпусна и да заспя.

-     Аз съм импулсивен и идеалист, но съм и вътрешно напрегнат и много активен.

-     Отдавам се духом и телом, когато съм убеден в нещо.

-     Имам високи идеали и съм готов да се боря за тях до последната капка кръв.

-     Не мога да понасям несправедливостта.

-     Аз съм перфекционист.

-     Искам винаги да ентусиазирам другите и да ги направлявам.

-     Аз съм много убедителен.

-     Искам да влияя на другите по положителен начин, дори да приложа натиск, ако е необходимо.

-     Поставям си цели в живота и не се отказвам докато не ги постигна.

-     Страдам от вътрешно напрежение и не успявам да се отпусна.

-     Аз съм нервен и възбуден и почти скърцам със зъби, ако нещата не се уреждат както казвам аз.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Установяване на точната граница във всяко действие.

Постигане на толерантни и спокойни реак­ции.

Разбиване на качества като чар, убедител­ност и привлекателност.

 Признаване на правото на другите да имат лично мнение.

Оползотворяване на огромната енергия в правилната посока.

 

 

 

32. ВАЙН -Цветето на силата

(Европейска лоза)

VINE (VITUS VINIFERA)

Основни симптоми: Личността е доминира­на от амбицията си за власт и се проявява като тиран спрямо заобикалящите.

Човекът, който се нуждае от вайн създава впечатление на способен и най-вече изклю­чително уверен в себе си. Той прилича на роден водач и е абсолютно убеден, че е такъв.

 В трудни моменти, благодарение на своята интелигентност и самообладание, той оценя­ва мащабно ситуацията и се оказва много це­нен. Въпреки това тази сила на волята крие опасността да се използват тези способнос­ти с егоистична цел. Този индивид не приема забележки, че е опиянен от властта и иска да доминира над всички. Той вярва в свръхчовешки-те си дарби и е убеден, че служи на другите, като им казва какво да правят.

Положителното състояние вайн е свързано със силата и властта. В негативното състо­яние индивидът има изкривена представа за властта. Той иска да се наложи на всяка цена и реагира с твърдост и без уважение към лич­ността на другите.

Състоянието вайн се характеризира с изк­лючително силна енергия, която дава на лич­ността способност за упражняване на власт над другите. Същевременно то налага много високи изисквания, защото изкушението да попаднеш под хипнотичното влияние на тази вулканична сила и да я използваш само за стро­го егоистични цели е много силно.

Човек със силни черти вайн е амбициозен, много способен и притежава несравними с нищо сила на волята и на духа. От всяка криза той  намира изход и винаги държи ситуацията под контрол, свикнал е с успеха и винаги излиза победител, но това рано или късно го води до убеждението, че е непогрешим. Този индивид е убеден, че единственият начин да достави удоволствие на другите е като им каже какво да правят и да изисква от тях да го правят по посочения от него начин.

В негативното състояние вайн личността губи чувствителността си спрямо другите и става жертва на собствените си твърди убеждения. Тя се превръща в диктатор или в човек, заслепен от желанието си за успех и готов да стъпче всеки, който се изправи на пътя му.

Въпреки че изглежда невъзмутим, арогантен и понякога направо садистичен, ясно е, че инди­видът вайн е много самотен, защото всички му се подчиняват, но никой не го обича. Както всички тирани, и той е свикнал да плаща висока цена за завоеванията си. Пример за човек, нуждаещ се от вайн, е кариеристът, готов да мине по трупове, за да се издигне, който не спи но­щем от страх, че рано или късно някой ще пос­тъпи по същия начин с него.

С приемането на есенцията вайн личността се отваря към висшето си Аз и усеща силата на волята си, която се съюзява с любовта и мъдростта. Тя престава да се държи егоистич­но и енергията тече през нея с все по-голяма сила. В положителното състояние вайн инди­видът започва да осъзнава, че силните способ ности да командва са му необходими само във Временни ситуации на криза. Той разбира, че главната му задача се състои в това да помага на другите.      

Не е задължително човекът, който се нуждае от вайн, да се представя като арогантен, уверен в себе си и силен. Понякога това може да бъде скромен и крехък индивид, измъчван от чувство за вина и неудовлетвореност от себе си. В този случай цветната есенция на Бах не лекува цялата личност, а само тази част от нея, която го тиранизира и потиска.

На физическо ниво есенцията вайн е идеална за справяне с всички „заболявания на мениджъра" като свръхнапрежение и безсъние, безпо­койство и главоболие.

Вайн може да изиграе важна роля в индиви­дуалната смес от цветни есенции на Бах при всички болести, имащи принудителен характер, като например проблеми с храненето или множествена склероза.

Фрази, типични за поведението вервейн:

-     Това, което изисквам от другите е само за тяхно добро.

-     Целта оправдава средствата.

-     Не се отказвам, дори другите да не са съг­ласни.

-     Аз най-добре знам как да се справя с това.

-     Аз съм добър лидер и винаги мога да спася  дадена ситуация.

-     Едва ли някой ще се справи по-добре от мен.

-     Наричат ме тиранин, когато защитавам правата си.

-     Изобщо не се съобразявам с мнението на другите.

-     Не страдам от никакви скрупули.

-     Аз съм рационален човек и не се вслушвам в сърцето си.

-     Мисля, че другите се страхуват от мен, но това не би могло да промени поведението ми.

-     Аз съм винаги прав и не приемам чужди мне­ния.

 Ако поне две от тези фрази са типични за вас тази есенция би ви била от полза.

Положителни ефекти:

 Уважение към чуждото мнение.  Спечелване на любовта и възхищението на другите.

 Способност за различаване на здравата ам­биция от болната.

 Постигане на равноправни взаимоотношения и човечност.

 

 

 

33. УОЛНЪТ -Цветето на обновлението

(Орех)

WALNUT (JUGLANS REGIA)

 Основни симптоми: Личността е неуверена, непостоянна и лесно се поддава на чуждо вли­яние, защото се намира в повратна точка на живота си.

 Типът Уолнът се намира в повратен мо­мент от живота си. Когато настъпват го­леми промени, този човек взима под внимание мнението на другите, поглъща чувствата им, включително и отрицателните, възприема пог­решните им идеи и не особено погрешните, без обаче те да съвпадат с това, което той в действителност мисли. Личността постъпва по погрешен начин, защото реагира много сла­бо или със закъснение на собствените си им­пулси.

Положителното състояние Уолнът е свърза­но с непринудеността и възобновлението. В негативното състояние Уолнът личността се затруднява да направи първата решителна крачка към някакво ново начало, защото съзна­телно е пленница на ограничителните рамки на миналото, които я правят несигурна.

Цветната есенция Уолнът се използва при особени ситуации в Живота и настъпването на важни промени като например: промяна на веро­изповеданието, започване на нова връзка, про­мяна в работата или на професията, премест­ване в друга държава.

Освен това есенцията Уолнът е полезна и по време на биологически промени, които водят до важни вътрешни промени и освобождават в организма непознати до този момент енергии, като например поникването на зъби, пуберте­та, бременността, кризата на средната въз­раст, менопаузата и крайния момент на физическото съществуване.

Всички важни ситуации, свързани с промяна, се характеризират с по-голямо напрежение и вътрешна нестабилност. По време на тези неопределени фази, когато си нито вътре, нито вън от дадена ситуация, и най-стабилният характер, който обикновено отлично знае как­во иска, става колеблив. Чувствителността на индивида Уолнът значително се увеличава при проява на скептицизъм или ако бъде критику­ван. Той може да се върне към старите си на­вици или да се държи според старите семейни традиции, рискувайки с това да изгуби способ­ността си за самостоятелно вземане на реше­ния.

В негативното състояние Уолнът съществу­ват връзки, които задържат индивида в минало­то му като например: неизпълнено обещание, неразрешена докрай връзка или поето задълже­ние към предишна работа. Именно поради тази причина Едуард Бах нарича Уолнът цветето, което освобождава от омагьосване.

Уолнът помага на всички, които искат да приключат завинаги с отминалите неща и да започнат от нулата. Това разделяне със стари­те връзки, мисли и чувства е винаги болезнено и понякога се отразява на организма.

Тъй като всички промени водят до стрес, то човек става нестабилен и се поддава на чуждо влияние. Цветната есенция Уолнът се предпис­ва и в случай, че личността е поставена пред  избор, защото й позволява да се освободи от външните въздействия, които й пречат да ре­агира, като песимизма и скептицизма, предраз­съдъците и условностите.

Есенцията Уолнът помага да останеш верен на себе си и да живееш и действаш според собствените си убеждения. Тя подпомага също така изграждането на по-твърда броня в слу­чай, че се налага да се върви срещу течението.

В положителното състояние Уолнът лич­ността се освобождава вътрешно, за да върви към нови хоризонти и се заема с реализирането на Жизнената си цел, без да става Жертва на външни въздействия и чужди мнения.

Цветната есенция Уолнът е подходяща и за всички хора, които се нуждаят от защита от негативните вибрации на другите, като напри­мер: социални работници, психотерапевти, лекарски сестри и енерготерапевти.

За разлика от Серато, който не знае какво да избере, защото не се доверява на себе си, и на Склерантус, който не знае накъде да тръгне поради липса на вътрешен център, Уолнът просто се колебае. Дълбоко вътре в себе си обаче той знае как е правилно да постъпи и се нуждае само от малко помощ.

Есенцията Уолнът помага и в комбинация с други цветни есенции: след психотерапия, при която са излезли на бял свят аспекти на лич­ността, водещи я до нови решения; при развод, когато все още нещо обединява партньорите;  във възрастта на пенсионирането; след тежка болест, която води до важни промени в живота.

Фрази, типични за поведението вервейн:

-     Чувствам се като попивателна хартия.

-     Обикновено имам ясни идеи и знам точно какво искам, но в момента ми е трудно да остана верен на себе си.

-     Обикновено съм един много независим човек, но точно сега ми се струва, че много се влияя от семейството си и от обществените норми.

-     Вече взех това важно решение, но не мога да направя първата крачка към осъществяването му.

-     Не успявам напълно да се освободя от всички ограничения на миналото.

-     Невъзможно ми е да се измъкна от въздействието на този важен за мене човек: партньор, баща, учител.

-     Тази неочаквана случка ме застави да променя всички програми.

-     Въпреки новото ми поведение, все още се чувствам обусловен от този стар навик.

-     Вече приключих старата си връзка, но въпреки това все още се чувствам длъжен на партньора си.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Възстановяване на доверието в себе си. Придобиване на увереност за правене на пър­вата крачка.

Изработване на защита от външните въз­действия. Продължаване по собствения път на Живота.

 

 

34. УОТЪР вАЙЪЛИТ -Цветето на комуникацията

(Водна теменужка)

WATER VIOLET (HOTTONIA PALUSTRIS)

Основни симптоми: Човекът е прекалено резервиран и поради чувство за превъзходство и гордост страда от самоналожена изолация.

 Типът Уотър вайълит е способен и неза­висим, обичан от всички заради неговата толерантност и превъзходство. В трудни ситу­ации той запазва яснотата на ума си и е прек­расен съветник, защото остава винаги обек­тивен, а и не се опитва да наложи мнението си. Той не се набърква в работите на другите, защото от своя страна не обича другите да се набъркват в неговите лични дела. Това дистан­циране от заобикалящия свят, макар и високо ценено от другите, с времето се превръща в сериозен проблем, свързан с чувството за пре­възходство

Положителното състояние Уотър вайълит е свързано с общуването, както и с мъдростта и смиреността. В негативното състояние чо­векът развива собствената си индивидуалност и гордо се оттегля в изолация.

Истинският субект Уотър вайълит се конт­ролира отлично, като за него е типично ненат-рапчиво превъзходство и спокойно достойнст­во. Той се движи тихо и елегантно в обстанов­ката и следва пътя си без да се оставя да му се влияе. Той изглежда тайнствен и раздава неразбираеми усмивки. Но освен ярката си ин­дивидуалност, характерът Уотър вайълит носи и специфичните си трудности.

Лесно е да се разпознае човекът, който се нуждае от Уотър вайълит, защото, освен че се движи с голяма деликатност и грация, той говори тихо и очите му винаги се измъкват от погледа на събеседника. Уотър вайълит е спо­собен за изслушва, но не и да говори за себе си. Много трудно изразява мнение или заема пози­ция, а една от положителните му черти е без­крайното уважение към нуждите идеи. Ако някой го засегне, той не реагира и не си отмъщава, а просто изтрива от живота си този, който го е обидил. Във връзката си в двойката той нико­га не се кара, но често бива изоставян, заради прекалената дистанция, която поставя между себе си и другия. Децата на Уотър вайълит страдат от липса на изразяване на чувства, защото този, който се нуждае от този лек е способен да обича, но не е в състояние да изрази внимание и грижа.

Понякога е трудно да се разбере негативната страна на този тип поведение, защото често другите го уважават заради уравновесе­ността му. От друга страна обаче, точно тя му създава най-много проблеми, тъй като го обрича на самота. Поради голямата си гордост и надменност той не допуска другите до себе си, дори и да е болен, и предпочита сам да решава проблемите си.

Реално личността Уотър вайълит наистина е по-интелигентна и надарена от другите и осъзнава ясно това. По този начин границата между него и заобикалящите го се увеличава още повече. На професионалното поле той продължава да бъде много търсен съветник, но в личен план се затваря все повече, превръщайки се в самотник или в аутсайдер. Така се появяват неговите трудности в общуването. Той би искал да бъде със себеподобните си, но не успява, защото изпитва досада.

Когато индивидът остане дълго в негатив­ното състояние Уотър вайълит, изолиран от обмена на жизнена енергия, той се превръща в емоционален инвалид.

Това вътрешно поведение се изразява на физическо ниво с болки в гръбначния стълб и втвърдяване на шийните прешлени, свързано с липсата на смирение и неспособността да склони глава.

Състоянието Уотър вайълит се провява при деца-чудо, много надарени интелектуалци, изк­лючително красиви мъже и жени, фотомодели, актьори и политици, за които е типично да се чувстват по-добри от другите. Вместо да се разграничава от другите, личността Уотър вайълит трябва да им внуши собствените си ценности чрез съзнателен или подсъзнателен енергиен обмен и да стане пример за тях.

С приемането на цветната есенция Уотър вайълит личността се размразява, слиза от пиедестала, започва да забелязва, че другите има какво да й дадат. Тази цветна есенция по­мага да се разширят хоризонтите и да се открие нещо добро в цялата заобикаляща дей­ствителност.

Чести жертви на негативното състояние Уотър вайълит са психотерапевтите, които понякога имат усещането, че губят контакт с пациентите си. Те трябва да вземат Уотър вайълит.

Тази есенция трябва да бъде приемана и от всички онези, които изпитват необходимостта да се оттеглят от света.

Този, който се опитва да избягва светските си ангажименти като коктейли и партита, защото не успява да участва в обикновените разговори на присъстващите, би могъл да се възползва от комуникативната енергия на Уо­тър вайълит.

Фрази, типични за поведението Уотър ва­йълит:

-     Чувствам се нещо повече от другите.

-     Хората ме считат за мнителен.

-     Във всяка област винаги съм бил най-добрия.

-     Не понасям хората да се бъркат в личните ми дела.

-     Искам винаги да решавам трудностите си сам, без да натоварвам другите.

-     Имам повече опит и ми хрумват повече идеи от другите.

-     Не искам нищо от никого, така не трябва да им благодаря.

-     Не Желая да си имам работа с определени лица.

-     Трудно ми е да се подчинявам дори и на шефа си.

-      Имам сериозни проблеми със смирението.

-     Трудно ми е да се включа в различни приеми или дискусии.

-     Предпочитам да избягвам емоционалните конфликти.

-     Моят дом е моята крепост.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Развиване на усещане за свързаност с другите.

Постигане на емоционален баланс.

Откриване на радостта от малките неща в живота.

Разширяване на хоризонтите и откриване на положителни неща у всекиго.

 

35. УАЙТ ЧЕСТНЪТ -Цветето на душевния мир

(Бял конски кестен)

WHITE CHESTNUT  (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

Основни симптоми: Личността води непрес­танен вътрешен диалог и едни и същи мисли непрекъснато се връщат в съзнанието й.

Типът Уайт Честнът никога не успява да се отпусне. В главата му непрекъснато се въртят мисли, от които той не е в състояние да се защити. Той не може да намери спокойс­твие, защото мислите му отново и отново се връщат при него, без да е способен да намери разрешение на ситуацията.

Положителното състояние Уайт Честнът е свързано със способността да успокоиш ума си и да постигнеш душевен мир. В негативното състояние личността се превръща в жертва на непрекъснатото обмисляне на дадени ситуации и на тъмните импулси, които я подтикват към това.

Индивидът в негативното състояние Уайт Честнът непрекъснато премисля все същите аргументи, без да си дава нито минута прими­рие. Дори когато би искал да се откъсне и отпусне, умът му продължава да мисли и да претегля всичките за и против. Такъв човек е лесно да бъде разпознат, тъй като в разговор неочаквано се връща на темата от преди два часа или е от тези, чиито устни непрекъснато се движат без да издава нито звук, защото типът Уайт Честнът не спира да разговаря със себе си. В това негативно състояние чове­кът е жертва на прекалена умствена дейност, която взима надмощие над другите нива на личността. В резултат той има чести главо­болия, проблеми с концентрацията, напрежение в челото, болки в очите, вътрешно безпокойство и нервност. Този субект би дал всичко, за да избяга от света на настойчивите си мисли и да живее в реалността с ясен и спокоен ум.

Има различни хипотези за произхода на със­тоянието Уайт Честнът. Едуард Бах твърди, че то се проявява, когато личността няма голям интерес към настоящата ситуация, която да задържи вниманието му. Според него в такива моменти на липса на интерес в съзнанието се появяват по-Важни мисли, които биха искали да се подредят по по-удовлетворяващ начин. Спо­ред други автори личността не е създала на умствено ниво стройна система, с която да решава кои импулси да приема и кои да отблъсква. Затова приема всичко, което се появява в съзнанието, без да го контролира. Това огромно количество импулси задръства и възбужда ума й дотам, че тя вече не е в състояние да въдвори ред в него. Оттам идва и безсънието вечер или събуждането в четири сутринта от мисли, които се появяват отново и отново като фикс идеи.

Тенденция към състоянието Уайт Честнът се развива у тези, които като малки не са имали възможност за диалог. Липсващият събеседник е трябвало да бъде създаден от въображение­то. Поради тази причина на човека Уайт Чест­нът много добре му се отразява, когато някой установи интензивен диалог с него.

Типът Клематис също е потънал в мисли, но за него те са приятни като мечти, на които  той се отдава доброволно, докато в случая с Уайт Честнът те са безсмислени, направо досадни и личността, която е измъчвана от тях би била щастлива да се освободи.

С приемането на цветната есенция Уайт Честнът индивидът започва да се отнася изби­рателно към мозъчните си импулси и престава да бъде подмамван от непрекъснатите им атаки.

Тази цветна есенция помага да се възстано­ви спокойствието в ума и прави така, че той направлява мисълта без да става нейна Жерт­ва. Най-трудното нещо е да се прекъсне вът­решния диалог. Може да се наложи освен есенцията Уайт Честнът да се приложат някои техники за релаксация или медитация. В този случай е особено важно да се посвети голямо внимание на тялото. Полезно е човекът да се посвети на физическа активност като джогинг, каране на колело, а също така сауна, масажи и студени фрикции.

Ако натрапчивите мисли на личността са придружени с притеснения и изблици на песими­зъм, освен цветната есенция Уайт Честнът се използва и есенцията Гентиан. А в комбинация със Стар оф Бетлеем се лекуват непрекъсна­то връщащите се в съзнанието спомени за преживяна травма.

Човек в позитивното състояние е способен да използва значителния си умствен потенциал по конструктивен начин и да намира съвсем естествено отговорите и решенията на проблемите. При всеки случай този лек прави човека по-малко чувствителен към външните стимули и други причини за прекалена умствена дей­ност.

Фрази, типични за поведението Уайт Честнът:

-     Някои мисли се връщат непрекъснато в ума ми и не мога да се освободя от тях.

-     Често разговарям със себе си.

-     Нежелани мисли и чувства се връщат безспирно в съзнанието ми.

-     Трудно ми е да спра да мисля.

-     Често се сещам за неприятни ситуации и те отново ме угнетяват.

-     Непрекъснато ме преследват разни натрапчиви мисли.

-     И до ден-днешен се дразня, като се сещам за разговори отпреди много време.

-     Често продължавам в главата си недовършени разговори и мисля за това, което е трябвало да кажа.

-     Ако някой ме е ядосал, с дни не мога да забравя.

-     Мечтая да постигна вътрешно спокойствие, като се отърва от натрапчивите си мисли.

-     Почти всяка вечер не успявам да заспя, защото ме нападат всякакви мисли.

 Ако поне две от тези фрази са типични за вас, това цвете би ви било  от голяма полза.

Положителни ефекти:

Успокояване на ума и постигане на вътрешен мир.

Постигане на концентрация за конструктивна работа.

Постигане на ред в умствените импулси.

Прекъсване на вътрешния диалог.

 

 

36. УАЙЛД ОУТ -Цветето на призванието

(Див овес)

WILD OAT (BROMUS RAMOSUS)

Основни симптоми: Индивидът не е сигу­рен при определянето на целите си и остава неудовлетворен, защото не намира призвание­то си в живота.

Човекът, който се нуждае от Уайлд Оут, е винаги в търсене на нещо. В Желанието си да направи нещо особено и различно той е изпробвал много начини, но все още не е открил правилния. Неудовлетворен е от живота си, защото няма цел, която да преследва.

Положителното състояние Уайлд Оут е свързано с призванието в Живота. В негативното състояние личността не може да намери ис­тинската си цел и затова се чувства непълно­ценна и неудовлетворена.

Индивидът Уайлд Оут сменя често работа­та, партньора, къщата си и започва множество неща без да ги довърши, защото нищо не е в състояние да го удовлетвори.

Според него животът му е монотонен, без моменти на въодушевление, тъй като не отк­рива смисъл във всичко, което прави и Животът му се изнизва през ръцете. Естествено тази ситуация го натъжава много, но той не знае как да я промени.

Типичният характер Уайлд Оут проличава още от първите години на Живота. Такова дете не иска да принадлежи към никоя група конкретно, като се чувства добре навсякъде и същевремен­но никъде. То няма нужда да прекалява с учене­то, за да получи добри резултати, тъй като всичко му се отдава с голяма лекота. От друга страна, то е амбициозно и би искало да върши големи неща в Живота си, без обаче да знае какви точно. Субектът Уайлд Оут иска да се наслаждава на живота си, но не по конвенционален начин. Той иска сам да управлява Живота си, но не знае накъде да поеме. Поради тази причина човек със силно изразени характеристики Уайлд Оут не успява да открие мястото си в общес­твото. Вследствие на страха си да се ангажи­ра прекалено много, той започва да общува с хора на по-ниско интелектуално ниво от собственото си, за да може да води по-спокоен Живот. По този начин той се чувства още по-измамен.

Отчаяното търсене на смисъл в нещата и смисъл в целите в Живота често бива компен­сирано с материални удоволствия като скъпи коли, дрехи, пътувания и алкохол. След като е постигнал тези неща той разбира, че не е пос­тигнал огромното удовлетворение, към което се е стремил. Основното усещане отново е за вътрешна празнота.

Вътре в себе си Уайлд Оут е вечният юноша, мечтаещ да опита от всички възможности, които Животът му предлага, оставяйки всичко недовършено.

Проблемът на Уайлд Оут е, че в непрекъсна­тата промяна изразходва енергията си и така успява да избяга от това, от което най-много го е страх - връзката със самия себе си. Тази прекалена екстровертност го кара френетично да търси във външния свят собствените си цели, вместо да погледне вътре в себе си и да намери всички решения. Само така той ще разбере, че задачата на живота не е да създадеш нещо специално, а просто да намериш верния път.

С приемането на цветната есенция Уайлд Оут индивидът се научава да живее в по-голяма дълбочина, а не повърхностно и тогава за пръв път открива, че животът не става по-скучен, а напротив - предлага нови възможности и не­очакван опит. В процеса на приемането на капките личността се успокоява, умът й се избистря и тя добива нова увереност в себе си. Постепенно започва да осъзнава все по-добре какво наистина желае и започва да реагира по-малко импулсивно. Животът на този индивид остава все така пълен с промени, но също така по-богат и удовлетворяващ. Вслушването в самия себе си помага на личността да се осво­боди от досегашните си ограничения и да открие това, което наистина иска.

От психологическа гледна точка състояние­то Уайлд Оут може да се прояви в детето вследствие на липсата на одобрение от страна на родителите на неговите специални качест­ва. То търси да замести тази липса на под­дръжка с нещо от заобикалящия го свят.

Есенцията Уайлд Оут е много полезна в слу­чай, че човек иска да получи нови прозрения за бъдещето си. Полезна е и в андропаузата, за да се разпознаят прекалените модели на поведе­ние и да се постигне баланс в новото състоя­ние.

Есенцията Уайлд Оут се използва и в случаите, при които е трудно да се разбере от кой лек се нуждае даден човек, а също така и в обратния случай, когато личността има усе­щането, че се нуждае от всички есенции. След две седмици на употреба с яснота се установява кой е основният проблем за разрешаване.

Фрази, типични за поведението Уайлд Оут:

-     Чувствам вътрешна празнота и непрестанно търся да я запълня с нещо.

-     Амбициозен съм и искам да избърша велики дела в живота си, но не зная кои точно.

-     Нещо отвътре винаги ме подтиква към нови проекти.

-     Нищо не ме прави щастлив, защото не знам какво точно искам.

-     Въпреки множеството неща, които започвам, никога не се чувствам удовлетворен.

-     Вечно търся призванието на Живота си.

-     Потиснат съм, защото не са ми ясни перспективите в живота ми, както е при другите хора.

-     Вечно чакам нещо да се промени, но нищо не се променя.

-     Изразходвам времето и енергията си за много различни начинания.

-     Не успявам да бъде щастлив, защото не ми се случва нищо особено.

-     Аз съм непостоянен човек и винаги променям всичко около себе си: Жилището, партньора, работата и др.

- Не намирам смисъл в това, което правя.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенции би ви била от голяма полза.

Положителни ефекти:

Откриване на големите си дарби.

Установяване на личната мисия в живота и реализирането й.

Способност за довеждане на нещата докрай.

Удовлетворение от извършените неща.

 

 


37. УАЙЛД РОУЗ - Цветето на желанието за живот

(Шипка)

WILD ROSE (ROSA CANINA)

Основни симптоми: Индивидът е апатичен, примирен и напълно се е отказал да участва в живота си и е капитулирал.

Типът Уайлд Роуз се е отказал от битка­та и се е примирил напълно. Той е нещастен човек, който напълно се е оставил на течени­ето на живота, без да прави ни най-малко уси­лие, за да промени нещо в ситуацията.

Положителното състояние Уайлд Роуз е свързано с посвещаване наличните задачи в живота и с радостта и Желанието за живот. В негативното състояние този принцип на посвеща-ването е възприет по погрешен начин.

Често състоянието Уайлд Роуз е свързано с първите дни от живота на човека, например при прекалено продължително раждане и при преждевременно родените деца, на които им се е наложило да прекарат няколко седмици в кувиоз. При тези ситуации току-що роденото създа­ние се убеждава, че решението да живее е греш­ка. Това погрешно убеждение предизвиква пълен отказ от вземане на инициатива и апатично примирение към живота.

Типът Уайлд Роуз, тъй като не врява че си­туацията рано или късно ще се промени, приема нещата без да се оплаква, апатичен е и не се интересува от нищо, което го заобикаля. Всич­ко му е безразлично, защото е убеден, че нищо няма смисъл. Той вярва, че липсата на късмет е предопределен от съдбата или че болестта му е наследствена и нелечима, и е обусловена от кармата му, че няма изход от нещастния му брак или от работата, която никак не го удов­летворява. Не може да му мине през главата дори, че съществува нещо различно. Този индивид отдавна е отминал стадия на депресията и като осъден на смърт се е примирил с положението си.

Уайлд Роуз е разочарован в очакванията си човек. Често става дума за емоционално разо­чарование в детска възраст, когато е бил пре­небрегван и впоследствие се стреми да разрушава всички връзки в живота си, за да не изпи­та отново онази болка.

Типът Уайлд Роуз е лишен от стимули и енергия, непрекъснато е уморен и говори с монотонен и безизразен глас. Той е бледен, с отпусната кока, много ниско кръвно налягане, което е трудно да бъде нормализирано дори и със силни лекарства. На физическо ниво апати­ята му се изразява като крайно състояние на слабост. Този индивид е скучен и досаден събе­седник, който поглъща енергията на другите, защото липсата на участие в разговора прави атмосферата тежка.

Има и друг тип Уайлд Роуз, който е труден за разпознаване. Той е активен в поведението си, но също така не очаква никакво удовлетво­рение от Живота, работи само от чувство за дълг, без да изпитва радост. Това е следствие на частично надраснато състояние Уайлд Роуз, което обаче се проявява подсъзнателно във всичките действия на индивида. Неустановено­то състояние Уайлд Роуз би било голяма пречка за успеха на терапията. То не трябва да бъде  подценявано, защото иначе е невъзможно да се постигне положителен резултат и то не само с цветотерапията на Бах. За да бъде точно установена диагнозата, е важно човек да си припомни дали някога е имал период на пълно примирение и апатия. Частичното състояние Уайлд Роуз може де се прояви на по-фино ниво под формата на някаква компенсация като не­обуздана активност при много успешните ме­ниджъри.

Често състоянието Уайлд Роуз е трудно за разпознаване, тъй като в повечето случаи се усеща въздействието от другите модели на поведение от цветята на Бах, свързани с липса на енергия, като например Оук, Рок Уотър, вервейн или вайн.

С приемането на цветната есенция Уайлд Роуз индивидът усеща, че малко по малко се връщат силите му за живот и той започва да живее. Вследствие на освобождението си от примирението започва да се посвещава на соб­ствения си Живот. Личността усеща течаща­та през нея енергия и най-накрая успява да при­еме с радост и жив интерес големите и малки­те дарове на живота.

Уайлд Роуз е дългосрочен лек, но в практика­та се е оказал полезен и при състояние на вре­менна липса на енергия като например загуба на жизнените сили при прекаляване със секса или вследствие на химиотерапия.

 Фрази, типични за поведението Уайлд Роуз:

-     Всичко ми изглежда безсмислено.

-     Аз съм фаталист.

-     Чувствам се напълно примирен в настоящата ситуация, въпреки че на другите не им се струва безизходно.

-     Изцяло съм загубил мотивация.

-     Отказал съм се от всякакво усилие, за да променя живота си.

-     Често не върша абсолютно нищо, не ми се работи и не съм доволен от нищо.

-     Нищо не ме радва и няма смисъл за мен.

-     Чувствам се като умрял.

-     Примирил съм се със съдбата си.

-     Отказал съм се от всякаква борба.

-     Не мога повече и дори не искам да продължавам. Всичко е безсмислено.

-     Чувствам се безразличен и хронично уморен.

-     Изтощен съм, нямам енергия и денят ми минава в пълна апатия.

Ако поне две от тези са типични за вас, тази есенция би ви била от голяма полза

Положителни ефекти:

 Откриване вкуса на Живота. 

Развиване на инициативност.

Появява се усещане, че животът е вълнуващ и интересен.

 

  

38. УИЛОУ -Цветето на съдбата

(Плачеща върба)

WILLOW  (SALIX VITELLINA)

Основни симптоми: Човекът се чувства жер­тва на съдбата и е обзет от огорчение и вът­решен яд.

Типът Уилоу се чувства жертва, защото счита, че не му е провървяло в доста неща и намира винаги някой виновен за нещастията си. Той е убеден, че с него са се отнесли несп­раведливо, но вместо да се изправи срещу тази несправедливост, той преглъща яда си и се затваря в себе си все по-огорчен. Непрекъснато се самосъжалява и се оплаква от съдбата си.

Положителното състояние Уилоу е свързано с отговорността към самия себе си. В негатив­ното състояние индивидът приписва вината за собственото си състояние на заобикалящия го свят и изпада в негативизъм.

Нещо се е случило в живота на типа Уилоу и е оставило белег в душата му. Той не може да го възприеме и според него това е огромна несправедливост. Живее, поддържайки в себе си един идеален образ: какъв би бил Животът му, ако съдбата не беше настроена против него. Този индивид не може да разбере защо другите са толкова весели и безгрижни и, тъй като им завижда, се опитва да развали доброто им нас­троение. На всекиго се случват дни от нега­тивния тип Уилоу, но, когато това състояние стане хронично, то оказва разрушително вли­яние върху индивида и обкръжението му.

В негативното състояние Уилоу личността се чувства жертва на съдбата си и непрекъсна­то се оплаква без да си дава сметка за причи­ните и следствията. Тя проектира навън лични­те си разочарования и яд. Въпреки че изглежда винаги любезна, нейното огорчение я разяжда отвътре. Изражението на неодобрение сякаш е отпечатано на устата й и тази гримаса с времето прави дълбоки бръчки по устата и брадичката. За индивида в състояние Уилоу сякаш времето е спряло в деня, когато се е случило обидното за него събитие.

Тъй като счита, че животът му е длъжен, Уилоу често има проблеми в социалните си връзки, защото изисква от другите да проявяват майчинско отношение към него, за да им прехвърля цялата си обида и горчивина. В нача­лото той успява да се сприятели, но не успява да задържи новите си приятели, защото те се изтощават от непрекъснатите му оплаквания и обвинения. Характерът Уилоу е способен да изисква много от другите, но не иска да даде нищо и затова остава сам. Така с течение на времето хроничното състояние Уилоу се влошава още повече и той се изолира от всичко, което го обкръжава.

Индивидът се чувства като жертва и това му създава алиби да не поема никакви отговор­ности за съдбата си. Той обвинява външния свят, отказвайки да види връзката между вън­шните събития и собствените си мисли и със­тояние.

В негативното състояние Уилоу е важно човек да се научи да приема собствената си горчиви­на и негативност и да разбере, че всяко външно събитие е следствие на умствена проекция – ако човек се чувства жертва, той рано или късно става такава.

Поведението на индивида в състояние Уилоу се изразява в самоагресия, която на физическо ниво се проявява като ревматизъм. При ревматизма защитните клетки, които се борят с болестните инвазии започват да разрушават организма и ставите. Важно е личността да разбере, че трябва да търси решението на проб­лемите вътре в себе си.

С приемането на цветната есенция Уилоу човекът осъзнава, че не е Жертва, а творец на съдбата си. Той открива, че има неограничени умствени способности, благодарение на които може да изгради позитивно бъдеще за себе си. Обикновено хората, които са изоставили зад гърба си негативното състояние Уилоу излъч­ват оптимизъм, спокойствие и вяра.

Човек може да се нуждае от цветната есен­ция Уилоу, за да се справи с временно негативно състояние Уилоу. Например по време на момен­ти на самоосъзнаване или на вътрешен растеж, когато той се докосва до негативните си страни и иска да избяга от тях, защото всъщ­ност е ужасен от себе си. Цветната есенция Уилоу може да се окаже подтик за голяма лична трансформация.

Фрази, типични за поведението Уилоу:

-     Често се питам: „Защо точно на мене?".

-     Чувствам се Жертва на съдбата.

-     Завиждам на здравето на другите.

-     Предпочитам да преглътна яда си вместо да се карам.

-     Съдбата се отнася зле с мене.

-     Не мога да забравя никога злината, която ми сториха.

-     Толкова съм огорчен, че непрекъснато ми се Въртят из главата ядни мисли.

-     Моят яд е по-скоро саморазрушителен. Дори си мислех за самоубийство.

-     Лекарските грешки са виновни за настоящето ми здраве.

-     Мисля, че другите трябва да ми помагат във всяка ситуация, защото съм много ощетен от съдбата.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била  от голяма полза.

Положителни ефекти:

 Поява на конструктивни мисли.  Осъзнаване, че човек е творец на съдбата си.  Поемане на отговорност за Живота си.    Придобиване на вяра, оптимизъм и спокойс­твие.

 

 РЕСКЮ РЕМИДИ -Лек за бърза помощ

RESCUE REMEDY

Основни симптоми: Личността изживява в този момент силен шок, който е следствие на току-що случил се инцидент.

 Рескю Ремиди е готова за ползване комбина­ция от цветя, която се прилага като средство за бърза помощ във всички случаи на физически и психологически шок. Комбинацията се състои от следните цветя:

Рок Роуз срещу паника и неочакван страх и истерия,

Импейшънс срещу възбуда и вътрешно напре­жение,

Клематис срещу припадък или травматична дезориентация,

Чери Плъм срещу страх от загуба на контрол,

Стар оф Бетлеем срещу травма на физическо и психическо ниво.

Приемането на Рескю Ремиди предизвиква в рамките на една минута активиране на меха­низми за самолечение, постигайки емоционална стабилизация и психофизическо отпускане. По този начин се създават по-добри предпоставки за медицинско лечение в случай, че то е необхо­димо. Ясно е, че Рескю Ремиди не може да замес­ти лекарската намеса при спешни случаи.

Рескю Ремиди е винаги полезно в ситуации, заплашващи личността и дори Живота й. При шок енергийната система се парализира и съз­нанието се опитва да се отдалечи от тялото, а в най-краен случай го напуска. Комбинацията Рескю Ремиди незабавно елиминира енергийния блокаж, позволявайки на саморегулационните системи на организма да предприемат необхо­димите мерки в дадена ситуация. В случай на  тежки катастрофи или ситуации, при които се рискува Животът, това е първото средство за помощ, което може да бъде дадено от всеки в очакване на лекарите.

Бах е използвал за пръв път този лек през 1930 година, за да спаси Живота на един рибар, който е рискувал да се удави при неочаквана буря. От тогава Рескю Ремиди е помогнал на много хора по света, намиращи се в стресови ситуации, да възвърнат вярата и спокойстви­ето си и често им е помагало да спасят Живота си по индиректен начин. По света все повече се увеличават медицинските екипи, които имат в стандартното си оборудване тази комбинация от цветя.

Рескю Ремиди се използва при всички ситуа­ции на шок, който при различните индивиди се предизвиква от различни неща. Някой може да бъде раз търсен само от трясването на врата или от пристигането на писмо с неприятни новини, за други обаче е необходимо като мини­мум падане от висока стълба или катастрофа с кола.

Ето няколко примера, при които Рескю Реми­ди може да доведе до облекчение: при неочаква­ни финансови проблеми в семейството, при семеен скандал, при уплаха след инфаркт, при работа в стресова обстановка, при посещение на зъболекар, при новина за смъртта на някого, преди и след хирургическа операция и при всички ситуации на остро безпокойство и уплаха.

Съвети за използването на Рескю Ремиди

Дозировката е индивидуална според случая. В екстрени ситуации се взимат 4 капки на всеки 15 минути, докато шокът не бъде частично превъзмогнат. Впоследствие се взимат на все­ки 30 минути, а след подобрение - на всеки 2 часа.

Ако човекът е припаднал, могат да се сипят 4 капки от Рескю Ремиди директно върху уст­ните, върху слепоочията и зад ушите.

Рескю Ремиди е създадено за временно прие­мане и не трябва да се взима продължително във бремето. То не е противопоказно и при алергии, защото не съдържа материален ком­понент на

цветята, а само енергийна информа­ция за тях. То може да се съчетава и с аналге­тични средства, тъй като стабилизирайки психоенергетиката, подпомага изчезването на болката.

Рескю Ремиди може да се използва и под формата на компреси и крем, за да лекува одрасквания, малки рани, ухапвания от насеко­ми, външни хемороиди и навяхвания. В случай на големи рани отгоре се поставя марля, напоена с Рескю Ремиди. Промивки с Рескю Ремиди са се оказали полезни в случаи на възпаление на вен­ците.

Рескю Ремиди не може да замести друга терапия с цветята на Бах, но може да представлява начална фаза на лечението.

С капките на Рескю Ремиди може да се облек­чат менструални болки, колики, епилептични кризи, мигрена и други подобни, но в случай, че се използват само при първоначалните сигна­ли.

Много е ефикасно при настинка Рескю Ремиди да се вземе вечер с топла напитка, за да ста­билизира състоянието през нощта, така че имунната система да се засили.

Рескю Ремиди за домашните любимци

Цветните есенции на Бах се отразяват доб­ре и на животните, като им действа много по-бързо. Обикновено в храната или във водата се слагат 4 капки от Рескю Ремиди в случай на злополука, хирургическа операция или след раждане.

Рескю Ремиди за цветята

Цветята също реагират добре, ако се доба­вят 4 капки към водата им за поливане в случай на присаждане, резки атмосферни промени или след дълга липса на поливане.

Възможности за самолечение с цветята на Бах

Самолечението с цветята на Бах е труден, но и интересен процес, който изисква голяма доза себекритичност и искреност към самия себе си, за да могат да бъдат оценени и разб­рани правилно вътрешните механизми на поведение.

Човекът е една непрекъснато променяща се динамична система, която влиза в определени отношения със заобикалящата го среда и затова трябва да бъде много внимателен и да поддържа себе си в равновесие. Затова се изискват постоянни грижи, последователност и търпение. Отплатата е здраво тяло, вътреш­но равновесие и искрена радост от живота. Цветята на Бах помагат на нашето желание за поддържане на хармония в емоциите, а оттам и във физическото тяло, защото те удовлетво­ряват и възпроизвеждат енергийния баланс, съ­ществуващ в природата. Според д-р Бах болест­та е липса на единство между душата и лич­ността, което е следствие на съпротивата на индивида да следва пътя на душата си. Болест­та, въпреки привидната й Жестокост, ни насоч­ва да открием същностните си грешки и, ако я приемем и разберем правилно, може да ги пре­махнем. Това би ни довело до възстановяване на физическото здраве и хармонията.

Ако искате сами да се лекувате с цветята на Бах, трябва да се впуснете в едно интригуващо откриване на самите себе си. Започнете на етапи като изследвате душевното си състоя­ние в този момент, заслушайте се в себе си и установете как се чувствате: тъжни?, уморе­ни?, уплашени?, неуверени?, нетърпеливи? и т. н. После определете дали често се чувствате така или само днес. Изключително важно е да откриете и нюансите на тези си емоции, защо­то едно и също душевно състояние може да бъде лекувано с различни цветя.

Например безпокойството има безбройни нюанси: съществува такова, свързано с конк­ретните страхове като страх от катастрофа например (Мимулус) и такова, което е необясни­мо и фино, идващо от дълбините на съзнанието (Аспен); безпокойство, свързано с това, че се иска всичко и веднага (Импейшънс) и безпокойс­тво на човек, концентриран изцяло върху себе си, който не мисли за друго, освен за собстве­ните си проблеми (Хедър).

При започване на самостоятелно лечение с цветята на Бах взимайте само това цвете, което ще ви даде морална подкрепа в ситуация на криза. Избирайте цветята само на базата на острите и лесно разпознаваеми негативни душевни състояния. Ще бъдете много по-окрилени, ако видите бързо да изчезват очевидни и разбираеми проблеми, които дълго време са ви измъчвали. Често се случва при вземането на даден лек бързо да изчезне негативното душев­но състояние, свързано с него, и да излязат на повърхността други скрити в слоевете на съз­нанието проблеми. Този процес е най-очевиден при вземането на есенцията Агримони, която премахва безпокойството, но изважда на показ депресията, стояла на заден план. Лечението с цветята на Бах помага за един дълбок само ­анализ. Постепенно се модифицират слоевете на съзнанието и се стига до дълбоката същ­ност на личността и до реалните й труднос­ти. Недейте да очаквате чудеса за един ден, нито реакции, еднакви с тези при вашите близ­ки.

Всяко човешко същество реагира по свой начин и със свое темпо на въздействието на цветните есенции.

Запомнете, че ако се окажете в особено остра и изискваща усилие ситуация на духовно ниво, която е следствие на неасимилираните ви емо­ции, приемането на Рескю Ремиди ще ви помог­не.

И накрая, опитайте се да разберете дали за вас не е по-важно интервю с експерт по цветя­та на Бах. Практиката е показала, че острите душевни състояния лесно се хармонизират със самостоятелно лечение, но когато ситуация­та достигне по-дълбоките нива на възприемане на самия себе си, човек понякога попада б задъ­нена улица. Интервюто с експерт позволява си­туацията да се види от дистанция и помаза да се открият нови перспективи. Препоръчител­но е да се приемат няколко избрани от вас смеси от цветните есенции и междувременно да по­търсите възможност за интервю с експерт. Позитивните промени при приемането на есенциите понякога са доста неуловими и пора­ди това настъпилото хармонизирано състоя­ние бива считано за нормално и присъщо. Това е така, защото всяка смес от цветя помага да се доближим до истинската си същност. По време на лечението става все по-очевиден по-дълбокия емоционален слой на проблема и човек иска да продължи да работи със следващата смес. Затова е добре да водите дневник с ваши­те реакции и да следите по осъзнат начин раз­витието си. Това ще ви помогне най-добре да използвате импулса, предоставен ви от цветя­та на Бах.

Дозировка

Съществуват различни възможности за до­зировка и приемане на цветните есенции. Стан­дартната процедура е по 4 капки четири пъти дневно. Желателно е капките да се взимат преди хранене. Капнете ги под езика с помощ­та на пипета и ги задръжте няколко секунди в устата си. Внимавайте езикът да не докосва пипетата, защото храносмилателните ензи­ми, съдържащи се в слюнката, могат да променят есенцията. При всеки случай капките ос­тават ефикасни, но предпазната мярка цели да се запазят свойствата на есенцията за дълго време.

Могат да се приемат смеси от цветята на Бах, които обаче не трябва да надвишават в различни есенции едновременно. Приготвянето на сместа за приемане става по следния начин: 3/4 от обема на тъмен флакон се запълва с изворна вода и 1/4 с алкохол, като на всеки 10 мл смес от вода и алкохол се капва по една капка от всяка изходна есенция, закупена от аптека­та.

Препоръчва се за възрастни хора да се при­готвя смес с обем 30 мл, а за деца - 10 мл.

Флаконите, след изплакване с топла вода, могат да се използват и за следващите комби­нации от цветя.

Този метод за приемане на цветните есен­ции се използва при продължително лечение на душевни състояния и при проблеми от хроничен характер.

Методът на чашата с вода е особено под­ходящ при остри кризи и при кратковременно приемане. Той се препоръчва при започване на терапия с цветята на Бах. Всяка сутрин в го­ляма чаша с изворна вода се капват по 2 капки от всеки изходен концентрат (4 капки за Рескю Ремиди) и сместа се пие на малки глътки през целия ден.

Понякога в началото на терапията с цветята на Бах някои хора имат нужда да приемат дори и по 15 или повече пъти дневно по 4 капки от флакона с разредената смес.

Много е важно е да бъде удовлетворена тази инстинктивна необходимост, защото тя обус­лавя до голяма степен успеха на терапията.

В много редки случаи има хора, които инс­тинктивно чувстват, че трябва да приемат по-внимателно капките си, защото не могат да понесат повече. Те би трябвало да приемат от 1 до 3 капки максимум по 3 пъти на ден.

Най-добрите пациенти на цветята на Бах са децата, защото те са по-чувствителни и въз­приемчиви от възрастните. Тъй като техният характер все още не е дефиниран, те реагират по-бързо на лечението. Дозировката при деца­та, както показва опитът, е много индивиду­ална и самото дете много добре усеща колко да вземе от капките. Родителите би трябвало да се оставят да бъдат насочвани от него. Като основен показател остава формулата 4 пъти по 4 капки.

Дозирането на Рескю Ремиди става като се слагат 4 капки от изходния концентрат в чаша с вода и после се изпива сместа на малки глът­ки в рамките на 10 минути. Ако не се достигне Желаният ефект, се приготвя втора чаша. При липсата на течности може да бъде капнато Рескю Ремиди от флакона с концентрата върху устните, венците, на слепоочията, на китки­те, на свивката на лакътя и върху сърдечната  област.

Друга форма на приемане на цветята на Бах е в неразреден вид, директно от флакона с из­ходния концентрат. По този начин есенцията оказва незабавен ефект, който обаче изчезва много бързо. Сместа с вода оказва много по-дълготрайно въздействие, както показва прак­тиката.

Цветята на Бах могат да бъдат използвани под формата на компреси при възпаления на кожата, на Жлезите и др. За целта се капват шест капки в половин литър вода и с марля, потопена в този разтвор, се налага засегнато­то място.

Вани с цветните есенции на Бах се препоръчват при стрес и изтощение, за отпускане или за прекратяване на симптомите на започваща настинка. Специалисти препоръчват 5-6 капки (10 от Рескю Ремиди) от избраните изходни концентрати да се сложат във ваната.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСЕНЦИИТЕ

Разказва се, че Едуард Бах имал специален ритуал за събиране на цветовете, които ще се използват за приготвяне на есенциите. Той се изкъпвал, слагал чисти дрехи и бяла престилка. Също така правел и медитация, за да бъде хар­монизиран и възприемчив, когато работи с при­родните сили, концентрирани във всяко цвете. Едуард Бах е предпочитал да приготвя есенци­ите по метода на слънцето, защото цветята доброволно и бавно изпускат енергията си във водата. Само когато става дума за дървесни цветове и преждевременно цъфнали растения той използвал метода на варенето.

Естествено не е задължително да се спазват всички ритуали, ако решим сами да приготвим есенциите. Би било прекрасно обаче да се влезе в подходящо душевно състояние, което е в уни­сон с любовта и уважението към природата.

Важно е цветята да бъдат събирани във възможно по-диви и отдалечени от съвременното замърсяване места. Добре е всички цветове да не бъдат събрани от едно и също растение. Изворната вода, която се използва за получа­ване на есенциите е хубаво да бъде взета от зоната, в която растат цветята.

По-долу са описани методите на приготвяне на есенциите.

 Метод на слънцето

Цветята се събират в слънчев ден преди 9 часа сутринта, като се отрязват с ножица. Веднага се потопяват в предварително стери­лизиран стъклен съд, съдържащ 300 мл изборна вода. Съдът се поставя на слънце в продължение на 3-4 часа. След това течността се прецежда в стерилна бутилка с обем най-малко 600 мл и се наливат 300 мл коняк, който играе ро­лята на консервант. Според Бах слънцето пре­нася вибрациите на цветята във водата, която се явява посредник, и по този начин тя става енергийно заредена.

Метод на варенето

Цветята се събират в слънчев ден преди 9 часа сутринта. И в този случай съдовете трябва да са стерилни. Цветята при брането се поставят веднага в тенджера, емайлирана с бял емайл, и се покриват с капак. Вкъщи се добавя 1 л изворна вода и се вари в продължение на 30 мин без капак. След това се филтрира и се налива в бутилка, като се добавя коняк с обем, равен на течността.

На следващите страници ще намерите крат­ко описание на цветята, някои от които изоб­що не растат в България. В тези случаи един­ствения начин е да потърсите готовите есен­ции в аптека.

 ОПИСАНИЕ НА ЦВЕТЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ БАХ

Цветните есенции на Бах действат по хомеопатичния принцип „подобното се лекува с по­добно". Бах се ориентира по характера на цве­тята и ги прилага за лечението на пациенти със същите характеристики. Например Импейшънс е нервно и избухливо цвете, което хвърля семената си на няколко метра разстояние. Дадено на груб и избухлив човек, то дава бавни резултати на успокоение и релаксация.

Предлагам кратко описание на основните ха­ рактеристики на цветята, така както са изложени в The Bach Flower Remedies от Нора Уикс и виктор Булен и основните характеристики на душевното състояние, на които отговаря цветето.

1. АGRIMONI. AGRIMONIA EUPATORIA

КАМШИЧЕ

Това растение е високо от 30 до 60 см. Расте по поляните и склоновете. Цъфти от юни до септември и е лесно да бъде разпознато по жълтите цветчета на класовете му. Всяко отделно цвете има продължителност на жи­вот само 3 дни.

Агримони въздейства на емоциите като ги  деблокира и ги оставя да текат свободно. Тя хармонизира личността, довеждайки я до равновесие.

Приготвя се по метода на слънцето.

 2. ASPEN, POPULUS TREMULA

ТРЕПЕТЛИКА

Трепетликата обича влажните зони и бедни­те почви. Това е едно малко и фино дърво. мъжките реси са продълговати, а Женските са кръг­ли. Появяват се през март и април преди да се разбият листата.

Типичните характеристики на трепетлика­та и на хората, нуждаещи се от Аспен са тре­перене и душевно мъчение. Затова именно цветовете възвръщат вътрешното им успокоение

Приготвя се по метода на варенето.  

3. BEECH. FAGUS  SYLVATICA

ГОРСКИ БУК

Букът е силно, здраво и високо дърво, с широ­ки листа и гъста корона, която трудно пропус­ка слънчевите лъчи. Мъжките и Женски цветове растат на едно и също дърво и напъпват през април или май заедно с листата.

Тези, които се нуждаят от Бийч, са толкова тесногръди, че точно като бука не пропускат положителните мисли да минат през тяхната  критичност и нетърпимост.

Приготвя се по метода на варенето.

4. CENTAURY. CENTAURIUM UMBELLATUM

ЧЕРВЕН КАНТАРИОН

Червеният кантарион расте в райони, къде­то е много трудно да се оцелее. Достига мак­симум до 50 см и има малки и изправени розови цветчета, разположени на върха на стъблото. Цъфти от юни до септември.

Както хората, които се нуждаят от него, така и Сентаури е цвете с много малко изиск­вания, срамежливо и скрито между храстите и бурените. То е толкова покорно, че сякаш се отрича от себе си.

Приготвя се по метода на слънцето.

5. CERATO. CERATOSTIGMA WILLMONTIANA

ЦЕРАТОСТИГМА

Това цвете идва от Хималаите, високо е 50-60 см и се отглежда в дворовете. Цветовете му са сини, понякога стигат до виолетови нюанси, и се събират през август и септември.

Може би Серато носи мъдростта и духов­ността на родината си Тибет и точно затова връща изгубената увереност в себе си, защото всички отговори са вътре в нас, но понякога ги забравяме.

Приготвя се по метода на слънцето.

  6. CHERRY PLUM. PRUNUS CERASIFERA

ДЖАНКА

Джанката е първото дърво, което цъфва през пролетта и белите му цветчета се отва­рят през март преди да поникнат листата.

Чери Плъм помага на хората да преоткрият хубавото и доброто, като изгонят отрицател­ните мисли и страховете си.

Приготвя се по метода на варенето.

7. CHESTNUT HIPPOCASTANUM AESCULUS

ПЪПКИ НА ДИВ КЕСТЕН

Дивият кестен расте в Източна Европа. Той е висок около 30 м и има гъста и широка корона. За приготвянето на тази есенция се използват пъпките, който крият в себе си и цветята, и листата на дървото под четиринадесетслойна обвивка.

Тази есенция дава необходимата енергия, за да промените Живота си и да се измъкнете от повтарянето на все същите грешки. Под чети­ринадесетте слоя се крие обещание за бъдеще­то и за нови възможности.

Приготвя се по метода на варенето.

8. CHICORY CHICORIUM INTYBUS

ЦИКОРИЯ

Цикорията расте на каменисти места и по необработените ниви. Тя достига до 90 см и е много разклонена. От юли до октомври се покрива с множество сини цветчета, които увяхват веднага след събирането им.

Още от древността цикорията се е използ­вала за дезинтоксикация на черния дроб и Жлъч­ните канали. Цветната есенция реагира върху психиката по същия начин, като я освобождава от нуждата да обсебваш другиго и да го мани­пулираш.

Приготвя се по метода на варенето.

9. CLEMATIS. CLEMATIS VITALBA

ПОВЕТ

Това е пълзящо растение, което расте на варовикова почва. Дължината на стъблото на по-старите растения достига до 12 м, с диаме­тър 2-3 см. Приятно ухаещите на ванилия цве­тове са оцветени в екрю и зелено и цъфтят от юли до септември.

Това цвете се препоръчва на хората, които Живеят в мечтите и фантазиите си, защото и то с белотата и аромата по време на цъфтежа си навежда на мисли за нереалност.

Приготвя се по метода на слънцето.

10. CRAB APPLE . MALUS SILVESTRIS

ДИВА ЯБЪЛКА (Киселица)

Дивата ябълка цъфти през април и май и широката й корона се покрива с нежно-розови цветове.

Есенцията Краб Епъл дезинтоксикира ума от усещането за срам и от фобии.

Приготвя се по метода на варенето.

11. ELM. ULMUS PROCERA

БРЯСТ

Това дърво е типично за английската провинция и цъфти от февруари до април в зависимост от климата. Цветовете са малки, многобройни и събрани на групички. Те са ярко червени и се отварят преди появата на листата. Дори в Англия не е лесно да се намери, защото много екземпляри са били унищожени от епидемия.

Любопитното е, че едно толкова огромно дърво може да бъде унищожено от една малка гъба. Същото се случва и на хората нуждаещи се от есенцията Елм, защото те дълго се кре­пят, но рухват неочаквано и не се чувстват на висота.

Приготвя се по метода на варенето.

 12. GENTIAN GENTIANA AMARELLA

СИНЯ ТИНТЯВА

Това цвете расте по пасищата, по скалите и по пясъчните дюни. Многобройните цветя имат особени нюанси - от наситено синьо до пурпурно - и се събират от май до септември.

Цветната есенция Гентиан помага на хора­та да се дистанцират от проблемите си и да ги видят в по-широка перспектива, точно как­то цветето, което доминира в пейзажа, но не е част от него.

Приготвя се по метода на слънцето.

13. CORSE. ULEX EUROPAEUS

ЖЪЛТУГА, УЛЕКС

Жълтугата расте на каменисти терени, покрай улиците и в гъсталаците. Цветовете й са ярко жълти и цъфтят от март до септември според климата.

Есенцията Горе е събрала цялата енергия на слънцето от Жълтите й цветове. И точно от тези слънчеви лъчи се нуждае човекът, който е напълно отчаян и е изгубил всякаква надежда.

Приготвя се по метода на слънцето.

14. HEATHER. CALLUNA VULGARIS

ИЗТРАВНИЧЕ

Това растение живее на варовикови терени, затова може да бъде открито най-вечен по пла­нините. Цъфти от юли до септември и тогава стъблата се покриват с блестящи розово-виолетови цветчета. Само изтравничето притежава специалните терапевтични свойства открити от Бах, за разлика от калуната, с която много си прилича.

Изтравничето расте на трудни места, къде­то малко други растения успяват. Такова е и въздействието на есенцията Хедър върху хора­та, които се нуждаят от нея - прави ги силни и сигурни в себе си и те не се боят повече от самотата.

Приготвя се по метода на слънцето.

15. НOLLY. ILEX AQUIFOLIUM

ДЖЕЛ, САМОДИВСКИ ЧИМШИР

Това е един вечнозелен храст с лъскави лис­та. Лесно е да бъде разпознат по бодлите на листата си и по червените си зърна. От април до юни се покрива с бели цветенца с бледорозови черти. Мъжките и женските цветове обикновено растат върху отделни растения.

В англосаксонските страни от Холи се пра вят коледни венци, които символизират раждането на Христос. Следователно това е растението на любовта, помагащо да се разбие обич­та във всеки от нас.

Приготвя се по метода на варенето.

16. HONEYSUCKLE LONICERA CAPRIFOLIUM

ОРЛОВ НОКЪТ

Това пълзящо растение е любител на сянка­та и расте в горите и покрайнините им. Цъфти между април и юли с червени отвън и бели отвътре цветчета.

Точно заради окраската си Хънисъкъл се счи­та за цветето на трансформацията, от което се нуждае всеки, който живее в миналото и не може да приеме промените.

Приготвя се по метода на варенето.

17. HORNBEAM CARPINUS BETULUS

ГАБЪР

Това дърво е подобно на бука, но е по-малко и по-зелено. Расте в гори самостоятелно или на групи. цветовете му са зелени и разцъфват през април и май.

Така както това дърво е подходящо за изра­ботка на всякакви предмети, така и есенцията Хорнбийм прави хората по-адаптивни към всякакъв вид работа и премахва умствената им умора.

Приготвя се по метода на варенето.

18 .IMPATIENS. IMPATIENS GLANDULIFERA

ЦИГАНЧЕ

Това типично за Англия растение може да бъде намерено по бреговете на реките, защото неговите семена се пренасят от водата. Цъф­ти от юли до септември и деликатните му цветове имат бледолилав цвят.

Английското име Импейшънс (нетърпение) отразява точно характера на това цвете и на тези, които се нуждаят от него. Узрялата шушулка се отваря рязко и изхвърля семената надалеч като малки патрони.

Приготвя се по метода на слънцето.

19.LARCH. LARIX DECIDUA

ЛИСТВЕНИЦА

Това мощно дърво предпочита хълмовете и покрайнините на горите. Листата му представ­ляват сноп чета от иглички, а мъжките и женски цветове растат на едно и също дърво и поник­ват заедно с игличките. Цветовете се събират от март до юни и са Жълти или червени.

Клоните на Ларч висят надолу и имат безси­лен вид. Чувството за малоценност, липсата на доверие в себе си и усещането за фалит са основните характеристики на хората, които се нуждаят от тази есенция.

Приготвя се по метода на варенето.

 20.MIMULUS. MIMULUS

МИМУЛУС

Това растение е с височина около 30 см и расте край канали, водни потоци и влажни мес­та. Цветовете му са жълти с червени петънца и цъфтят от юни до октомври.

Мимулус се е научил да се справя с опаснос­тите и трудностите, свързани с терена на който расте, и затова е впил корените си здраво в почвата. Именно такава сигурност и сме­лост вдъхва тази есенция на притеснителни­те хора и на обзетите от конкретни страхове.

Приготвя се по метода на варенето.

21.MUSTARD. SINAPIS ARVENSIS

ДИВ СИНАП

Дивият синап е висок между 30 и 60 см и рас­те по нивите и по края на пътищата. Листата му са меки и покрити с косъмчета, а цветовете му са оцветени ярко Жълто. Събират се от април до септември.

Това упорито растение е много трудно да бъде изкоренено от обработваемите ниви и поради тази си упоритост то е способно да се пребори с депресията и необяснимата тъга, които понякога обземат хората.

Приготвя се по метода на варенето.

 22. OAK QUERCUS ROBUS 

ДЪБ

Дъбът е едно от свещените дървета за нашите прародители. Той може да бъде наме­рен в горите и по поляните и цъфти през април и май. мъжките и Женските цветове растат на едно и също дърво.

От най-далечни времена дъбът е считан за символ на силата и издръжливостта. Тази есен-ция е подходяща за хората, които водят ежедневни ТЕЖКИ битки и се нуждаят от сили, за да издържат.

Приготвя се по метода на слънцето.

23. OLIVE. OLEA EUROPEA

МАСЛИНА

Вечнозеленото средиземноморско маслиново дърво цъфти през пролетните месеци в зависи­мост от климата, в който расте. Цъфти с малки бели цветчета, разположени на гроздове.

Есенцията ОЛИВ е подходяща за хората с умствено и физическо изтощение, защото им дава от неизчерпаемата и тайна енергия на това, издържащо на много трудни условия дър­во.

Приготвя се по метода на слънцето.

 24.      PINE . PINUS SYLVESTRUS

БЯЛ БОР

Този тип бор е висок и фин, с кафеникаво-червена кора, расте на бедни и песъчливи почви. Мъжките и Женските цветове са покрити обил­но с Жълт прашец. Те цъфтят през април и май.

Уханието на бора отваря дихателните пъ­тища. По същия начин есенцията Пайн почиства ума от чувството за вина и самокритичност.

Приготвя се по метода на варенето.

25. RED CHESTNUT. AESCULUS CARNEA

ЧЕРВЕН КЕСТЕН

Червеният кестен е висок около 15 метра. Той е по-деликатен от белия кестен и расте по засадените булеварди. Цъфти в края на май и началото на юни с ярко червени цветове, които образуват пирамида на върха на клоните.

Тъй като е хибрид, червеният кестен има слаба енергия и по това си прилича с хората, чиято Жизнена енергия е понижена от прекале­на грижа и безпокойство за другите.

Приготвя се по метода на варенето.

 26. ROCK ROSE. HELIANTHEMUM NUMMULARIUM

ОБИКНОВЕН ЖЪЛТАК

Това гъсто и разклонено растение може да бъде намерено по варовикови скали и по ливадите. Цветовете му живеят само по един ден през месеците от май до септември. Те са ярко Жълти, както цвета на слънцето.

Точно както слънцето възвръща изгубената надежда, така и Рок Роуз прогонва страха и паниката.

Приготвя се по метода на слънцето.

27.ROCK WATER.

СКАЛНА ВОДА

Това е единственият лек на Бах, който не е извлек от цветове. Касае се за вода от опреде­лени чисти избори, които според местните Жители притежават лечебни свойства. В Анг­лия и до днес могат да бъдат открити такива забравени избори, които бликат под слънчевата светлина между дърветата и по поляните.

Точно както водата тече свободна и радос­тна, така тази есенция отнася липсата на гъвкавост и постоянния контрол, който хора­та си самоналагат.

 28.      SCLERANTHUS. . SCLERANTHUS ANNUUS

ЕДНОГОДИШНА ХРУЩЯЛКА

Този храст, който расте на ширина вместо на височина, обича сухи и песъчливи почви. Цъф­ти от юни до септември с малки бледозелени и тъмнозелени цветове.

Това растение сякаш не може да реши дали да расте или да изчезне. По същия начин и хо­рата, които се нуждаят от Склерантус, се колебаят непрекъснато между две неща.

Приготвя се по метода на слънцето.

29. STAR OF BETHLEHEM. ORNITHOGALUM UMBELLATUM

ГАРВАНОВ ЛУК

Това растение принадлежи към семейството на лука и чесъна, стига височина до 30 см и има дълги листа с бяла линия по средата. Цъфти от април до юни с множество малки бели цветове със зелени черти. Те се отварят само в слън­чеви дни. Растението обича отворените прос­транства и сухата почва.

Българският превод на това цвете е Звезда­та от Витлеем и напомня за символа на обеди­нението на противоположностите, изразяващ единството на всички неща. Затова есенцията Стар оф Бетлеем възвръща равновесието и хармонията у хората след психологически бло кажи причинени от преживян шок.

Приготвя се по метода на варенето.

30. SWEET CHESTNUT. CASTANEA SATIVA

СЛАДЪК КЕСТЕН

Това дърво расте на меки и влажни терени и достига височина до 20 м. цветовете му са много уханни и се появяват едва след като се е разлистило цялото дърво. Мъжките цветове са жълти, а женските - зелени. Събират се между юни и август.

Поради силата и устойчивостта си Суит Честнът се предписва на хора, които чувстват, че повече не могат да понесат тежестта на живота.

Приготвя се по метода на варенето.

 31. VERVAIN. OFFICINALIS

ВЪРБИНКА

Това растение е масивно и изправено и дос­тига до 60 см височина. Расте по краищата на улиците, по слънчевите пустеещи земи и на сухи почви. Цветовете му са дребни с лилав цвят и цъфтят от юли до септември.

Точно както хората, нуждаещи се от тази есенция, страдат от прекаленост във всичко, така и това цвете показва липса на баланс и пропорции между малките цветове и високото и масивно стъбло.

Приготвя се по метода на слънцето.

32.       VINE. VITIS VINIFERA

 ЕВРОПЕЙСКА ЛОЗА

Това високо дървесно растение не се нуждае от представяне. Лозата достига до 15 м висо­чина и има гъсто листно покритие. Малките зелени и уханни цветчета са събрани на гроздове и цъфтят от април до юни.

Лозата със своите ластари, впиващи се навсякъде много точно отговаря на характера на хората, които се нуждаят от вайн. Те също искат да доминират над всички и страдат от прекалена амбиция.

Приготвя се по метода на слънцето.

33.       WALNUT . JUGLANS REGIA

 ОРЕХ

Орехът е високо и мощно дърво, което пред­почита горещ климат. Мъжките цветове са многобройни, а женските се срещат по-рядко. Те имат зеленикав цвят и растат на едно и също дърво. Цъфтят през май и юни малко пре­ди или малко след появата на листата.

Уханието на ореховата шума от далечни времена се използва за прогонване на молци и за предпазване на вълнените дрехи. По същия на­чин есенцията Уолнът предпазва хората, кои­то са свръхчувствителни, от външни въздейс­твия и промени.

Приготвя се по метода на варенето.

 34.WATER VIOLET. HOTTONIA PALUSTRIS

ВОДНА ТЕМЕНУЖКА

Водната теменужка предпочита застойни води и блата. Цветовете й са бледорозови по края и жълти в средата и са единственото нещо от това растение, което се показва над водата. Листата му остават под водата. Цъф­ти от май до юни.

Тъй като расте във вода, тази теменужка държи на разстояние тревопасните животни. Хората, нуждаещи се от Уотър вайълит, също предпочитат да държат на разстояние заоби­калящите ги.

Приготвя се по метода на слънцето.

35. WHITE CHESTNUT. AESCULUS HIPPOCASTANIUM

БЯЛ КОНСКИ  КЕСТЕН

Конският кестен е лесно да бъде разпознат по белите цветчета с розова, червена или жълта вътрешност. Те цъфтят от април до юни.

Ако се загледате внимателно, ще установи­те, че дивият кестен е абсолютно несиметри­чен, но погледнато отдалече всичко изглежда хармонично. По същия начин Уайт Честнът въз­действа върху хората, като прекъсва непрес­танния им вътрешен диалог и възвръща хармо­нията и равновесието.

Приготвя се по метода на слънцето.

36. WILD OAT. BROMUS RAMOSUS

ДИВ ОВЕС

Дивият овес е висок от 60 до 120 см и е ши­роко разпространен в Англия. Расте във влажни гори и покрай пътищата. Мъжките и Женските цветове се появяват от юни до август под фор­мата на фини класове.

С дългите си и фини стъбла, които се покла­щат при най-лекия повей на вятъра, това рас­тение създава впечатление за несигурност и разсеяност. Хората, които се нуждаят от тази есенция, също рядко са в контакт с действи­телността и никога не са сигурни кой път да следват в Живота си.

Приготвя се по метода на слънцето.

37. WILD ROSE. ROSA CANINA

ШИПКА

Шипката расте по каменисти и слънчеви места. Цветовете й са от бяло до наситено розово, с по пет големи листенца и цъфтят от юни до август.

С красивите си и отворени към слънцето цветове шипката възвръща оптимизма и лю­бовта към Живота на хората, изпаднали в апа­тия и примирение.

Приготвя се по метода на варенето.

38.WILLOW. SALIX VITELLINA

ПЛАЧЕЩА (жълта) ВЪРБА

Плачещата върба е най-лесно разпознаваемата между многобройните видове върби, защото клоните й през зимата са златистооранжеви. Тя расте в низините на влажни почви. Мъжките и женските цветове растат на различни дър­вета. Мъжките са жълти, а женските - зелени, и се събират през март и април.

Точно както тази върба нарушава монотон­ността през зимата с яркожълтите си клони, така и есенцията Уилоу помага на хората да запазят положителното си душевно състоя­ние, дори и когато всичко наоколо изглежда враждебно.

Приготвя се по метода на варенето.

 

 Използвана лumepamypa:

1.  Guarisci te stesso e I dodici ,,guaritori" e aitri rimedi in Guarire con I fiori, Ipsa Editore, Palermo.

2.  J. Howard, J. Ramsell (a cura di), The Original Writings of Edward Bach, The C.W. Daniel Company Ltd., Saffron Walden (Inghilterra).

3.  P. Chancellor, Fiori di Bach, Armenia Editore, Milano.

4.  N. Weeks, V. Bullen, The Bach Flower Remedies, The C.W. Daniel Company Ltd., Saffron Walden (Inghilterra).

5.  F.J. Wheeler, The Bach Remedies Repertory, The C.W. Daniel Company Ltd., Londra.

6.         AA.W. Dictionary of Bach Flower Remedies, T.W. Hyne Lones, Banstead (Inghilterra).

7.  J. Howard, The Bach Flower Remedies Step by Step, The C.W. Daniel Company Ltd., Saffron Walden (Inghilterra).

8.  Edward Bach, Guarisci te stesso i 12 guaritori e altri rimedi, 2 edizione aprile 2000 Demetra, Verona.

9.  Mechthild Scheffer, II grande libro dei fiori di Bach, Casa Editrice Corbaccio s.r.l., Milano, 2000.

10.       Dietmar Kramer, Nuove terapie con i fiori di Bach, Edizione Mediterranee, 1998.

 

www.spiralata.net
Гост 15 Август 2013
http://abv.bg
Изпрати
Уебсайт в alle.bg